Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.2.03-0375-C0001
Номер на проект: ESF-2203-04-06006
Наименование: На път
Бенефициент: "М и М агенция" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2013
Начална дата: 30.05.2014
Дата на приключване: 30.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Троян
Описание
Описание на проекта: Обща цел на проектното предложение е да се осигури транспорт на заетите лица в „М и М Агенция ЕООД, които пътуват ежедневно от и до работното място, но нямат възможност за целта да използват обществен транспорт, като по този начин ще бъдат осигурени предпоставки за запазване на заетостта на лицата
Дейности: Дейност 3: Информиране и публичност Информираността и публичността на дейностите по проекта ще се осъществяват при строгото спазване на изискванията на Регламент(ЕК) № 1828/2006 чрез: - провеждане на начална и заключителна пресконференция по проекта; - информационна табела – 2бр.; - публикации в местната преса – 2бр.; - разработване и отпечатване на информационни брошури – 100 бр.; - стикери – 20 бр.
Дейност 2: Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място Работниците и служителите на хотел „Фея“ изпълняват работните си задължения на смени. Това от своя страна обуславя необходимостта осъществяването на транспортта от и до работното място да бъде организирано на смени. Предвижда се превоза на персонала да бъде и осъществен на две смени. Първи курс - Първа смяна - 12 човека потегля в 6,50ч от първа спирка „Мондешко“ съгласно маршрут на транспортна схема. Пристига на последна спирка – хотел „Фея“ в 7,30ч. Втори курс - Втора смяна - 11 човека- потегля в 15,30ч от първа спирка „Мондешко“ съгласно маршрут на транспортна схема. Пристига на последна спирка – хотел „Фея“ в 16,10ч. Трети курс – потегля с рецепционист и охранител в 23,30ч от първа спирка „Мондешко“ съгласно маршрут на транспортна схема. Пристига на последна спирка – хотел „Фея“ в 00,10ч. Превозното средство от втори курс връща работниците от първа, а това от трети курс връща работниците от втора смяна. Рецепционистът и охранителят се връщат в град Троян с транспортното средство от първа смяна. Предвижда се превозването на работници и служители от общо 10 спирки, съгласно транспортната схема, като общите километри на маршрута са 30км в посока.
Дейност 1: Организация и управление на проекта Предвижда се да бъде изграден екип за управление на проекта, който ще се състои от: ръководител на проекта, координатор на проекта и счетоводител на проекта Основна задача на екипа по управление на проекта е да изгради работеща организация по осъществяване на дейностите на всеки един етап от изпълнението на проекта. Основни задължения на екипа са: • контрол на дейностите в съответствие с графика на изпълнение; • подготовка на документите за избор на изпълнител по дейностите • контрол по изпълнение на договорите; • контрол по изпълнение на раходите; • изготвяне на месечни справки за включените в проекта лица; • подготовка на доклади за изпълнението на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 45 550 BGN
Общ бюджет: 43 948 BGN
БФП: 43 948 BGN
Общо изплатени средства: 43 948 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 43 948 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 110 BGN
2015 34 838 BGN
43 948 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 37 356 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 7 744 BGN
2015 29 612 BGN
37 356 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 592 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 367 BGN
2015 5 226 BGN
6 592 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до работното място
Индикатор 2 Дял на лицата, запазили работното място след приключване на насърчителните мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз