Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.14-0053-C0001
Номер на проект: A13-22-53
Наименование: „Компетентна и ефективна държавна администрация, участваща активно в процеса на формиране и провеждане на националните и европейски политики в областта на туризма”
Бенефициент: Министерство на икономиката и енергетиката
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 28.05.2014
Дата на приключване: 28.11.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на работата на държавната администрация в ресор „Туризъм” за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и туристическия бизнес и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост в областта на туризма.
Дейности: Дейност 3. Обучение по руски език Обучението ще започне с тестване на езиковите умения на служителите, за проверка на избраната програма, която да отговаря на техните нужди. Програмата е разделена на 3 модула: Базов курс, Надграждащ курс и Комуникативни умения. Обучението се фокусира върху изграждането на умения за активно слушане и говорене по определени от практиката в туристическата администрация теми, усвояване на специфична лексика и терминология, упражняване на специфични изрази и словосъчетания, използвани в контекста на делови срещи, форуми, дискусии, език и стил на провеждане на телефонен разговор, основни изисквания за водене на делова кореспонденция на руски език. При успешно завършване на програмата всеки участник в обучението ще получи сертификат .
Дейност 1. Обучения на служители от туристическата администрация в ИПА Посещаване на обучения, избрани от каталога за 2013 г. на Института по публична администрация на теми: 1. (ЕФ-2) „Усъвършестване на вътрешните комуникации в администрацията- 2 дни, 16 учебни часа - 5 участника. 2.(ЕФ-6) „Делова комуникация и етикет“ – 2 дни – 16 часа – 2 участникa.
Дейност 2. Обучение по специализиран английски език за работещи в сферата на туризма Обучението ще започне с тестване на езиковите умения на служителите, за да се провери дали избраната програма отговаря на техните нужди. Програмата е разделена на 3 модула: Снабдяване, Срещи и Управление. Всеки един от тези модули развива речниковия запас, езика и уменията, нужни на един професионалист- както на управленска, така и на административна позиция, да комуникира ефективно с колеги, партньори и клиенти. Модул „Снабдяване” разглежда области на туризма свързани със създаването, популяризирането, организацията и продажбата на типични туристически продукти, като самолетни билети и пакетни почивки. Модул „Срещи” представя на курсистите в дълбочина лексика и терминология нужна за срещи и разговори с туристи и туроператори. Модул „Управление” обхваща езиковите и „меките” умения, необходими за работа и дискусии по въпроси, свързани с туризма на базово управленско ниво, категоризация на туристически обекти и заведения за хранене, сертифициране на различни туристически обекти. При успешно завършване на програмата всеки участник в обучението ще получи сертификат.
Дейност 4. Дейности по организация и управление на проекта Екипът за изпълнение на проекта ще се състои от ръководител, координатор на проекта и счетоводител. Ще се изработи план за изпълнение на дейностите по проекта и ще се разпределят задачите в екипа. Екипът ще провежда регулярни работни срещи и ще се изготвят периодични отчети за напредъка по изпълнението на проекта.
Дейност 5. Дейности за информация и публичност Дейността цели да се проведе информационна кампания, която да запознае широката общественост с предприетите мерки за повишаване квалификацията на администрацията. Като основни дейности, свързани с информационното покритие на проекта се предвиждат: • Провеждане на две пресконференции, една по повод стартирането на проекта и една за оповестяване резултатите от реализацията му. В самото начало ще се проведе среща с медиите, на която ще се представят зададените цели, дейности и срокове, както и финансиращият орган и стойността на безвъзмездната помощ. Ще бъде подготвено изявление за пресата, което ще се разпространи до медии. Втората пресконференция, която ще бъде заключителна, е планирана за края на проекта. На нея ще се оповестят постигнатите резултати спрямо планираните цели и като цяло ще се обобщят постиженията по проекта, установените добри практики и значението на финансовата помощ на ЕС за изпълнение на проекта. Ще се изготви прес-съобщение, което ще се разпространи до национални, местни и регионални медии, включително и електронни. • Публикации в националната преса – минимум 2 броя. • USB. При осъществяването на дейностите за информация и публичност ще бъдат спазени всички изисквания, описани в Приложение 13 „Технически характеристики на мерките за информация и публичност” от Насоките за кандидатстване
Дейност 6. Дейност за подготовка и разработване на тръжна документация Дейността цели да се избере външен изпълнител/и за осъществяване на дейност 2 „Обучение по специализиран английски език в сферата на туризма” и дейност 3 „Обучение по руски език”, избран по реда на Закона за обществените поръчки. В тръжната документация и по–точно в разработеното техническото задание ще бъде заложено изискване към кандидатите за предложени специализирани програми по съответните езици, с лексика и терминология в сферата на туризма, осигуряване на зала или провеждане на занятия в собствена зала, квалифициран екип от преподаватели, достъпни работни материали и график на учебните занятия, съобразен с работното време и натовареността на служителите на администрацията.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"АГЕНЦИЯ БЕГЕНЕС" ЕООД
"ЕГ Консулт"ООД
ДИДЖИТЕК
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 63 068 BGN
Общ бюджет: 39 243 BGN
БФП: 39 243 BGN
Общо изплатени средства: 12 614 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 39 243 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 12 614 BGN
12 614 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 33 356 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 10 722 BGN
10 722 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 886 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 892 BGN
1 892 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По дейност 1: Брой обучени служители
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Брой проведени обучения по специализиран каталог
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Брой получени сертификати
Индикатор 7 (Д) По дейност 2: Брой обучени в три модула 2 групи служители
Индикатор 8 (Д) По дейност 2: Брой проведени обучения по специализиран английски в сферата на туризма
Индикатор 9 (Д) По дейност 2: Брой получени сертификати
Индикатор 10 (Д) По дейност 3: Брой обучени в 3 модула 1 група служители
Индикатор 11 (Д) По дейност 3: Брой проведени обучения по руски език
Индикатор 12 (Д) По дейност 3: Брой получени сертификати
Индикатор 13 (Д) По дейност 4: Съставени и подписани граждански договори с членовете на екипа
Индикатор 14 (Д) По дейност 5: Проведени пресконференции Разпространени прессъобщения
Индикатор 15 (Д) По дейност 5: Публикувани платени съобщения в медиите, които са публикували/излъчили материали
Индикатор 16 (Д) По дейност 5: Изработени и разпространени информационни и рекламни материали (,брошури, , USB .) Бюлетини, изпратени по електронна поща
Индикатор 17 (Д) По дейност 6: Разработена тръжна документация и техническо задание


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз