Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.4.02-0012-C0001
Номер на проект: А08-14-38/30.07.2008
Наименование: Създаване и утвърждаване на механизъм за успешни публично-частни партньорства в община Бургас и Югоизточния планов район
Бенефициент: Община Бургас
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 10.02.2009
Дата на приключване: 10.02.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Администрацията (централна и общинска) да се превърне в реален и ефективен партньор на бизнеса чрез създаване и прилагане на ясни, прозрачни и достъпни правила за осъществяване на ПЧП в община Бургас
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип по проекта и управление на проекта
Дейност 2: Провеждане на тръжни процедури
Дейност 3: Създаване на Работна група за изготвяне и приемане на механизъм за ПЧП
Дейност 4: Анализ на европейското законодателство и практики в областта на ПЧП
Дейност 5: Анализ на добрите практики в България въз основа на проучване на съществуващите разработени документи (ръководства, правилници, наредби, доклади)
Дейност 6: Анализ на публичните услуги, секторите и обектите на територията на община Бургас, подходящи за ПЧП
Дейност 7: Социологическо проучване на мнението на гражданите на община Бургас и на различните заинтересовани страни за приоритетните публични услуги
Дейност 8: Работно посещение в страната член за проучване на добрите практики
Дейност 9: Провеждане на конференция за представяне на резултатите от анализите от предходните дейности пред всички заинтересовани страни
Дейност 10: Създаване на типови документи за правила за провеждане на ПЧП
Дейност 11: Подготовка на пилотен модел и стъпки за прилагането му
Дейност 12: Обучение на представителите на общинската и държавната администрация за прилагане на приетия механизъм
Дейност 13: Създаване на секция на български и английски език за ПЧП в рамките на Интернет портала на община Бургас и форум
Дейност 14: Извършване на одит на проекта
Дейност 15: Дейности за информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 519 975 BGN
Общ бюджет: 365 585 BGN
БФП: 365 585 BGN
Общо изплатени средства: 362 852 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 365 585 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 114 969 BGN
2010 148 397 BGN
2011 0 BGN
2012 99 486 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
362 852 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 310 747 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 97 724 BGN
2010 126 137 BGN
2011 0 BGN
2012 84 563 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
308 424 BGN
В т.ч. Национално финансиране 54 838 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 17 245 BGN
2010 22 260 BGN
2011 0 BGN
2012 14 923 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
54 428 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадена работна група по дейност 3
Индикатор 2 Сравнителен анализ на законодателството по дейност 4
Индикатор 3 Изготвено проучване на европейски опит
Индикатор 4 Изготвени изводи по дейност 4
Индикатор 5 Изготвени две публикации
Индикатор 6 Сравнително проучване по дейност 5
Индикатор 7 Изведени добри практики - дейност 5
Индикатор 8 Анализ на обществените услуги - дейност 6
Индикатор 9 Съставяне карта на обектите и услугите подходящи за ПЧП
Индикатор 10 Двуезична публикация
Индикатор 11 Проведено допитване по дейност7
Индикатор 12 Работно посещение в страна член на ЕС
Индикатор 13 Проведена конференция
Индикатор 14 Проведени две кръгли маси
Индикатор 15 Представени добри европейски и български практики за реализиране на ПЧП
Индикатор 16 Подготвени стандартизирани документи за реализиране на ПЧП в община Бургас
Индикатор 17 Изготвяне на пилотен модел за ПЧП
Индикатор 18 Проведени 2 обучения
Индикатор 19 Разработена и публикувана ПЧП рубрика на български и английски език на портала на община Бургас
Индикатор 20 Публикувани документи за ПЧП на сайта
Индикатор 21 Проведени 3 пресконференции
Индикатор 22 10 публикации в медиите
Индикатор 23 Изработка на 1000 дипляни за резултатите от проекта
Индикатор 24 Изработване на 1000 брошури
Индикатор 25 Изработка на 2 банера
Индикатор 26 Една заключителна конференция с международно участие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз