Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.14-0031-C0001
Номер на проект: A13-22-31
Наименование: КОМПЕТЕНТНА И ЕФЕКТИВНА АДМИНИСТРАЦИЯ В РЗИ - КЪРДЖАЛИ
Бенефициент: РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ-КЪРДЖАЛИ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 16.05.2014
Дата на приключване: 16.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване квалификацията на служителите в РЗИ - Кърджали, чрез провеждане на специализирани обучения за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им.
Дейности: Дейност 10. Дейности за информация и публичност. Поддейност 10.1. Изготвяне на информационна табела – 1 брой. Поддейност 10.2. Информационни публикации в печатни медии при стартирането и приключването на проекта – 4 броя. Поддейност 10.3. Изготв С тази дейност РЗИ – Кърджали цели създаване на достатъчно на брой ефективни и различни по вид средства за осигуряване на информация и публичност по проекта. Дейността предвижда изготвяне от подизпълнител на информационна табела – 1 брой, информационна брошура – 1000 броя, публикации в печатни медии – 4 броя, изготвяне на информационни банери – 2 броя.
Дейност 1. Организация и управление на проекта. ■ Формиране на ефективен екип за управление на проекта, включващ ръководител и координатор. ■ Осигуряване на ефективно и ефикасно управление, организация и координация на дейностите по проекта. ■ Успешно изпълнение на всички дейности по проекта и постигане на заложените цели.
Дейност 9. Обучение „Безопасност и здраве при работа в лабораториите на РЗИ - Кърджали” ■ Провеждане на обучение „Безопасност и здраве при работа в лабораториите на РЗИ - Кърджали от подизпълнител, избран при спазване разпоредбите на ЗОП и указанията на Договарящия орган. ■ Продължителност: 3 дни, 18 учебни часа. ■ Участници: 25 служители на РЗИ - Кърджали. ■ Примерно учебно съдържание: - Получаване на знания и умения за цялостния комплекс от дейности в областта на здравето и безопасността при работа в лаборатории на РЗИ. ■ Сертификат за завършено обучение: 25 броя
Дейност 7. Обучение „Усъвършенстване на личната ефективност” ■ Провеждане на обучение „Усъвършенстване на личната ефективност” от подизпълнител, избран при спазване разпоредбите на ЗОП и указанията на Договарящия орган. ■ Продължителност: 3 дни, 24 учебни часа. ■ Участници: 30 служители на РЗИ - Кърджали. ■ Примерно учебно съдържание: - Анализ на личната ефективност. Инструменти. Ключови показатели за ефективност. Фотография на работния ден. Значение. Правила. - Лични препятствия за ефективно управление на времето. Фактори. - Целеполагане. Основни стъпки при формиране на цели. Анализ на целите. - Планиране на задачите. Определяне на приоритети. Видове планиране в зависимост от задачите. - Самомотивация. Работно натоварване. Типични грешки. Принципи на ефективната почивка. - Справяне със сложни и неприятни задачи. Механизми. - Саморегулация. Как да настроим своя вътрешен „биокомпютър”? Основни стъпки. - Работа в напрегната, стресова среда. - Антистрескултура. Отношение към кариерата. Емоционално и професионално прегаряне. Групи в риск. Начини за справяне. ■ Сертификат за завършено обучение: 30 броя
Дейност 2. Провеждане на процедури за избор на подизпълнители. ■ Подготовка и провеждане на процедури за избор на подизпълнители при спазване изискванията на Закона за обществени поръчки /ЗОП/ и указанията на Договарящия орган.
Дейност 6. Обучение „Управление на екипното представяне” ■ Провеждане на обучение „Управление на екипното представяне” от подизпълнител, избран при спазване разпоредбите на ЗОП и указанията на Договарящия орган. ■ Продължителност: 3 дни, 24 учебни часа . ■ Участници: 25 служители на РЗИ - Кърджали. ■ Примерно учебно съдържание: - Група и екип. Основни отличия /теория и практика/ - Основни критерии за ефективна работа на екипа. Правила за работа в екипа. Ключови навици на членовете на групата /теория и практика/ - Групова динамика. Етапи на развитие на екипа /теория/ - Задачи и цели. Роли в екипа. Процес на функциониране. Междуличностни отношения. Недостатъчно и прекомерно ръководство /практика/ - Групова динамика. Етапи на развитие на екипа /практика/. - Роли в екипа и тяхното разпределение /теория и практика/. - Качества и таланти в екипната работа. Шест фактора, които силно влияят на успешната дейност на екипа. Определяне на най-приемливия състав. Корекция на небалансиран екип /теория и практика/ - Алгоритъм на създаване на ефективен екип. Обратна връзка /теория и практика/. - Правила за обратна връзка /теория и практика/. - Препоръки при формиране и управление на ефективни екипи. ■ Сертификат за завършено обучение: 25 броя
Дейност 5. Обучение „Успешно общуване в неформална и делова среда” ■ Провеждане на обучение „Успешно общуване в неформална и делова среда” от подизпълнител, избран при спазване разпоредбите на ЗОП и указанията на Договарящия орган. ■ Продължителност: 3 дни, 24 учебни часа . ■ Участници: 25 служители на РЗИ - Кърджали. ■ Примерно учебно съдържание: - Принципи на ефективно общуване; - Техники за делово общуване; - Практически съвети; - Развитие на собствения стил на общуване; - Видовете комуникация и основните фактори, които влияят върху процеса на общуване. - Взаимодействието между вербалната и невербалната страна на общуването. ■ Сертификат за завършено обучение: 25 броя
Дейност 8. Обучение „Екипна комуникация и екипно взаимодействие” ■ Провеждане на обучение „Екипна комуникация и екипно взаимодействие” от подизпълнител, избран при спазване разпоредбите на ЗОП и указанията на Договарящия орган. ■ Продължителност: 3 дни, 18 учебни часа. ■ Участници: 48 служители на РЗИ - Кърджали. ■ Примерно учебно съдържание: - Изграждане на екип, етапи в развитието на екипа, как една група се превръща в екип; какво различава екипът от групата; как най-бързо да достигнем етапа на интегрираност и оптимална производителност на екипа; - Работа в екип – екип и екипна комуникация, канали на комуникацията; екипно взаимодействие при решаване на задачи и проблеми; - Мотивиране на членовете на екипа – видове мотивация, мисия и визия на екипа, екипни ценности и как те влияят на мотивацията за постижение на членовете на екипа; - Управление и решаване на конфликти – определение на конфликт, видове конфликти, индивидуални стилове при справяне с конфликти; видове конфликтни поведения в екипа и стратегии за справяне с тях; - Екипно взаимодействие и екипна съвместимост – развиване на функционални роли в екипа, ролеви анализ, съвместяване на роли, управляване на екипното взаимодействие при работа по проект; - Лидерство – определение на понятието, управляване на процеси и отношения в рамките на групата; управляване на екип, убеждаваща комуникация като инструмент на лидера. ■ Сертификат за завършено обучение: 48 броя
Дейност 3. Обучение „Емоционална интелигентност в управлението” (УА-5) ■ Провеждане на специализирано обучение Обучение „Емоционална интелигентност в управлението” (УА-5), включено в каталога на Института по публична администрация, при спазване указанията на Договарящия орган. ■ Продължителност: 3 дни, 24 учебни часа. ■ Участници: 35 служители на РЗИ - Кърджали. ■ Сертификат за завършено обучение: 35 броя
Дейност 4. Обучение „Облачните услуги – иновативен подход за електронното управление” (ЕП-6) ■ Провеждане на специализирано обучение „Облачните услуги – иновативен подход за електронното управление” (ЕП-6), включено в каталога на Института по публична администрация, при спазване указанията на Договарящия орган. ■ Продължителност: 2 дни, 16 учебни часа. ■ Участници: 35 служители на РЗИ - Кърджали. ■ Сертификат за завършено обучение: 35 броя
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Мастило дизайн" ООД
ЛА ФИТ ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 590 BGN
Общ бюджет: 77 822 BGN
БФП: 77 822 BGN
Общо изплатени средства: 77 822 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 77 822 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 17 918 BGN
2015 59 904 BGN
77 822 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 66 149 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 230 BGN
2015 50 918 BGN
66 149 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 673 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 688 BGN
2015 8 986 BGN
11 673 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По дейност 1: сключени договори с членовете на екипа
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: отчети – междинен и финален
Индикатор 6 (Д) По дейност 2: разработени тръжни документи /тръжните документи могат да бъдат окрупнени при указание на УО/
Индикатор 7 (Д) По дейност 2: проведени процедури /процедурите могат да бъдат окрупнени при указание на УО/
Индикатор 8 (Д) По дейност 2: избрани изпълнители /броят може да бъде редуциран, в зависимост от процедурата препоръчана от УО
Индикатор 9 (Д) По дейност 2: подписани договори /броят може да бъде редуциран, в зависимост от процедурата препоръчана от УО
Индикатор 10 (Д) По дейност 3: 1 брой избран изпълнител
Индикатор 11 (Д) По дейност 3: 1 брой подписан договор
Индикатор 12 (Д) По дейност 3: проведено обучение
Индикатор 13 (Д) По дейност 4: избран изпълнител
Индикатор 14 (Д) По дейност 4: подписан договор
Индикатор 15 (Д) По дейност 4: проведено обучение
Индикатор 16 (Д) По дейност 5: избран изпълнител
Индикатор 17 (Д) По дейност 5: подписан договор
Индикатор 18 (Д) По дейност 5: проведено обучение
Индикатор 19 (Д) По дейност 6: избран изпълнител
Индикатор 20 (Д) По дейност 6: подписан договор
Индикатор 21 (Д) По дейност 6: проведено обучение
Индикатор 22 (Д) По дейност 7: избран изпълнител
Индикатор 23 (Д) По дейност 7: подписан договор
Индикатор 24 (Д) По дейност 7: проведено обучение
Индикатор 25 (Д) По дейност 8: избран изпълнител
Индикатор 26 (Д) По дейност 8: подписан договор
Индикатор 27 (Д) По дейност 8: проведено обучение
Индикатор 28 (Д) По дейност 9: избран изпълнител
Индикатор 29 (Д) По дейност 9: подписан договор
Индикатор 30 (Д) По дейност 9: проведено обучение
Индикатор 31 (Д) По дейност 10: табела
Индикатор 32 (Д) По дейност 10: Изготвена, отпечатана и разпространена брошура
Индикатор 33 (Д) По дейност 10: Публикации в пресата
Индикатор 34 (Д) По дейност 10: Информационни банери


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз