Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.14-0066-C0001
Номер на проект: A13-22-66
Наименование: Повишаване квалификацията на служителите в МОН чрез специализирано обучение
Бенефициент: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 16.05.2014
Дата на приключване: 16.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на централно и областно ниво чрез обучение в страната
Дейности: 1. Организация и управление на проекта Цялостното протичане на проекта се ръководи от екип за управление, съставен от служители с богат професионален опит и множество реализирани подобни проекти. Управлението включва координация и ръководство на проекта през цялото му времетраене, изготвяне на технически задания и провеждане на обществени поръчки до крайната им фаза, включително проследяване на резултатите, мониторинг и заключителен отчет за целия проект. Управлението на проекта също включва и изготвянето на всички междинни отчети, извършване на плащания и водене на документация по проекта.
5. Споделяне на добри управленски практики с ръководния състав и ключовите служители във ведомството – консултации и организиране на Годишна работна среща по управление на политики В рамките на относително краткото време на проекта разчитаме на сериозно съдействие от страна на останалите дирекции в МОН, доколкото курсовете са с изцяло практическа насоченост и е необходимо те да бъдат максимално обвързани с реалните процеси. В тази дейност влиза участието на 4ма експерти от дирекция „Стратегическо планиране и информационни и комуникационни технологии“ които ще извършат серия от консултации с други дирекции и ще организират Годишна среща за обмяна на опит в управлението на политики, на която ще бъде поканен ръководния състав на МОН (директори на дирекции, политически кабинет и ключови служители) и ще бъдат обсъдени основните акценти на проведените обучения и отношението им към административните и управленски процеси в МОН.
4. Устойчивост и управление на операционния риск при предоставяне на услуги – курс 7 до 10 дни Обучението в това направление е насочено към управление на операционния риск и на устойчивостта на дейностите по предоставяне на услуги, като сигурност, непрекъсваемост, както и аспекти на управление на операционната дейност. Обучението трябва да представи подход/и за подобряване на процеса на управление на операционната устойчивост чрез определянето и прилагането на критерии и скали за устойчивост на услугите. Обучението трябва да се извърши в рамките на седем до десет учебни дни и да обхване група между 10 и 20 служители на МОН. Обучението трябва да включва лекции и упражнения, които да покрият следните теми: • Сигурност и устойчивост на системите за предоставяне на услуги • Управление на операционните рискове • Достъп до информационни ресурси и основни елементи на персоналната и административна сигурност като комбинация между техническа, организационна и лична сигурност • Разработване и симулация на методи и правила за защита от неоторизиран достъп до информация и служебни ресурси • Устойчивост на административните услуги при възникването на технически и организационни рискове
3. Управление на административни услуги и процеси – курс 7 до 10 дни Обучението в това направление е насочено към подобряване на процесите по предоставяне на обществени услуги. На участниците трябва бъде представен интегриран подход за управление на услугите и институционализация на добрите практики по тях. Обучението трябва да се извърши в рамките на седем до десет учебни дни и да обхване група между 10 и 20 служители на МОН. Обучението трябва да включва лекции и упражнения, които да покрият следните теми: • Разработване и управление на изисквания за услуги • Планиране, мониторинг и контрол на работата по предоставяне на услугите • Управление на процесите и институционализиране на добрите практики по предоставяне на услуги • Управление и оптимизиране на задачите и работните потоци
2. Изграждане на управленски умения и планиране на публични политики 2.1. Стратегическо управление и разработване на публични политики (ИПА, УА-1) – 3 дневен курс 2.2. Стратегическо планиране на базата на балан-сирани системи от показатели – курс 7 Краткият тридневен курс на ИПА ще даде общи насоки на служителите от МОН за основните понятия и акценти на разработването на публични политики и освен служители от дирекция „Стратегическо планиране и информационни и комуникационни технологии“ на МОН в него ще се включат и служители от други дирекции с отношение към правенето на политики. По задълбоченият обучителен курс в това направление е насочено към разработване и изпълнение на стратегически модели за подобряване на административното обслужване и/или оценка на въздействието на определени политики чрез балансирана система от показатели. Обучението се планира да се извърши в рамките на седем до десет учебни дни и да обхване група между 10 и 20 служители на МОН (дирекция „Стратегическо планиране и информационни и комуникационни технологии“). Обучението трябва да включва лекции и упражнения, които да покрият следните теми: • Разработване / адаптиране на стратегия за подобряване на административното обслужване и/или друга политика, дефинирана от Възложителя • Трансформиране на стратегията в операционни цели, които мотивират заинтересованите страни и управляват изпълнението на задачите • Разработване на план привеждане на организационната структура в съответствие към стратегията • Разработване на дългосрочен план за действие за изпълнение на стратегията • Управление на стратегическите рискове • Провеждане информационна кампания за разясняване и подкрепа на стратегията
6. Информация и публичност на проекта 6.1. Изработка на интернет банери 6.2. Изработка на рекламни ризи 6.3. Изработка на рекламни флаш памети 6.4. Изработка на рекламни холдери 6.5. Разпространение на информация до медиите В настоящия проект са планирани и предвидени действия за публичност и информираност на обществото. За популяризирането на резултатите на проекта са предвидени разпространение на информация до медиите с цел информираност и привличане на вниманието към проекта, изработка на уеб банери и публикуването им на поне 10 ключови портала, поддържани от МОН. В дейността е включена и изработката на рекламни материали (ризи с везба, рекламни флаш памети и холдери за листа), които да послужат като промоция на проекта – ризите ще бъдат раздадени на участници в обученията, а рекламните флаш памети и холдери – разпространени сред други служители в МОН, доколкото тяхното съдействие е ключово за успеха на проекта и трябва, а бъде привлечено тяхното внимание и съпричастност към проектните цели. Дейността предвижда избор на фирма изпълнител, като сред възложените дейности ще бъдат изработка и публикуване на интернет банери, както и на описаните рекламни материали, а разпространението на информацията до медиите ще бъде ангажимент на екипа по проекта. МОН ще отбелязва финансовия принос на ЕС и ще поставят логото на ЕС и на ОПАК на всеки продукт по проекта, включително на бланки; интернет страници, слайдове, бюлетини, каталози, брошури, листовки; прессъобщения, документи за обучения и семинари и учебни материали, включително и на покани за обучения, програми, материали и т.н.;
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 84 676 BGN
Общ бюджет: 58 080 BGN
БФП: 58 080 BGN
Общо изплатени средства: 58 080 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 58 080 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 16 935 BGN
2015 41 145 BGN
58 080 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 49 368 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 395 BGN
2015 34 973 BGN
49 368 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 712 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 540 BGN
2015 6 172 BGN
8 712 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По дейност 1: Договори с изпълнители, междинни технически доклади
Индикатор 5 (Д) По дейност 2: Брой обучени служители
Индикатор 6 (Д) По дейност 3: Брой обучени служители
Индикатор 7 (Д) По дейност 4: Брой обучени служители
Индикатор 8 (Д) По дейност 6: Изработени интернет банери
Индикатор 9 (Д) По дейност 6: Изработени рекламни ризи
Индикатор 10 (Д) По дейност 6: Изработени рекламни флаш памети
Индикатор 11 (Д) По дейност 6: Изработени рекламни холдери за листа
Индикатор 12 (Д) По дейност 6: Разпространени прессъобщения в рамките на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз