Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.4.02-0014-C0001
Номер на проект: A08-14-50/30.07.2008
Наименование: “Създаване на ефективен модел за управление на собствеността и предоставяне на публични услуги чрез прилагане на публично-частни партньорства в област Плевен” на община Плевен
Бенефициент: ОБЩИНА ПЛЕВЕН
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 10.02.2009
Дата на приключване: 10.02.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
Описание
Описание на проекта: Създаване на условия за ефективно използване на публичните ресурси чрез прилагане на ПЧП и създаване на благоприятни условия и прозрачни правила за партньорство между бизнеса и общинските администрации в област Плевен
Дейности: Дейност 2. Проучване и анализиране на съществуващите практики на прилагане на ПЧП в страната и в общините на област Плевен
Дейност 1. Подготовка на тръжни документации за обществени поръчки за избор на изпълнители
Дейност 3. Проучване на европейския опит за прилагане на ПЧП
Дейност 4. Анализ на публични услуги, предоставяни на общинско ниво и идентифициране на потенциала им за прилагане на модели за осъществяване на ПЧП
Дейност 5. Анализ на практиките по инвентаризация на собствеността и административния капацитет на община Плевен и общините-партньори за управление на общинската собственост
Дейност 6. Разработване на електронен регистър на общинската собственост като инструмент, подпомагащ ПЧП чрез улесняване на достъпа на бизнеса до информация
Дейност 7. Актуализиране на информацията относно общинската собственост на община Плевен и общините – партньори и попълване на създадените електронни регистри
Дейност 8. Разработване на модел на стратегия за управление на общинската собственост като основа за идентифициране на възможности за ПЧП
Дейност 9. Разработване на насоки и вътрешни правила за работата на общинските и областната администрации за осъществяване на ПЧП
Дейност 10. Провеждане на обучения на експерти на общинските администрации в област Плевен за повишаване разбирането и уменията за планиране и осъществяване на ПЧП
Дейност 11. Провеждане на информационна кампания за разясняване на същността, приложимостта и ползите от прилагане на ПЧП в различните сфери
Дейност 12. Комуникационни дейности по осигуряване на информация и публичност на дейността
Дейност 13. Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 693 016 BGN
Общ бюджет: 566 355 BGN
БФП: 566 355 BGN
Общо изплатени средства: 566 355 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 566 355 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 162 517 BGN
2010 30 169 BGN
2011 373 669 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
566 355 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 481 401 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 138 139 BGN
2010 25 644 BGN
2011 317 618 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
481 401 BGN
В т.ч. Национално финансиране 84 953 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 24 378 BGN
2010 4 525 BGN
2011 56 050 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
84 953 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изготвен анализ по дейност 2
Индикатор 2 Изготвен доклад по дейност 2
Индикатор 3 Посещения на 22-ма представители в 3 страни членки на ЕС
Индикатор 4 Изготвен анализ по дейност 4
Индикатор 5 Доклади от посещенията в посетените общини - дейност 3
Индикатор 6 Анализ по дейност 5
Индикатор 7 Проучване състоянето на публичните регистри - дейност 5
Индикатор 8 Интегриран модел на интернет регистър на общинската собственост
Индикатор 9 Актуализирана информация за общинската собственост - дейност 7
Индикатор 10 Модел на стратегия за управление на общинската собственост - дейност 8
Индикатор 11 Разработени насоки и вътрешни правила - дейност 9
Индикатор 12 Разработена програма за обучения по дейност 10
Индикатор 13 Проведени обучения - 3 тридневни, над 100 експерта обучени
Индикатор 14 Проведени кръгли маси - 9 с над 280 участника - дейност 11
Индикатор 15 Проведени 2 пресконференции -дейност 12
Индикатор 16 Брошура - 2500 броя
Индикатор 17 Изработен и разпространен плакат 550 броя
Индикатор 18 3500 копия на информационни материали
Индикатор 19 Доклад за изпълнението на дейността.
Индикатор 20 Административни финансови доклади за изпълнението на проекта.
Индикатор 21 Ръководство за използване на разработения Модел на интерент регистър на общинската собственост.
Индикатор 22 Насоки и вътрешни правила за работата на общинсите и обастната администрации за осъществяване на ПЧП.
Индикатор 23 Списък с участници в обучението
Индикатор 24 Изготвен прес-материал
Индикатор 25 Мидиа план на публикациите и интервютата.
Индикатор 26 Одиторски доклад за изпълнението на проекта.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз