Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.14-0043-C0001
Номер на проект: A13-22-43
Наименование: ”Екипен коучинг по лидерство“
Бенефициент: Национална агенция за приходите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 15.05.2014
Дата на приключване: 15.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване управленските умения на служители в НАП чрез провеждане на коучинг, придобиване на умения за реализирането му като подход на управление в НАП и изграждане на ефективен публичен образ.
Дейности: Дейност 1 : Провеждане на обществени поръчки с цел избор на изпълнител, при спазване на принципите, условията и реда за възлагането им, съгласно изискванията на нормативната уредба в областта на обществените поръчки Дейността включва следните поддейности: Поддейност 1: Подготовка на процедурата за възлагане на обществена поръчка за изпълнението на поддейност 1 от дейност 2 по проекта, чрез изготвяне на пълно описание на предмета на обществената поръчка и документация за участие Поддейност 2: Организиране и провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка чрез назначаване и работа на комисия за разглеждане и оценяване на подадени оферти в процедурите и издаване на решение за избор на изпълнител Поддейност 3: Подготовка и сключване на договор за възлагане на обществената поръчка с избрания изпълнител
Дейност 2: Обучения по екипен коучинг и комуникационни стратегии и изграждане на публичен образ Поддейност 1: Провеждане на обучение по екипен коучинг Три групи по 15 служители на ръководни позиции в НАП Сесии/обучения за всяка група:  8 екипни сесии по 1 ден; Съдържание: екипен коучинг, НЛП модели, коучинг за целеполагане, за делегиране, за ефективна комуникация, за даване на обратна връзка и т.н.  2 екипни сесии с менторство по 3 часа Принципът на срещите за коучинг с менторство е провеждането на екипен коучинг от участниците, който се изразява в трениране на коучинг уменията им. Примерна среща:  Сесия клиент-коуч между двама от участниците  Обратна връзка и въпроси от останалите участници  Обратна връзка от ментор/коуч, който присъства и наблюдава  Общо за трите групи: 24 екипни сесии по 1 ден; 6 екипни сесии с менторство по 3 часа. Цели на обучението: Служители на ръководни позиции в организацията да повишат и придобият нови знания и умения за управление и прилагане на подхода коучинг; Да повишат собствената си ефективност, да изберат модел на поведение и комуникация, да подобрят уменията си за взимане на решения и за избора на възможни варианти за действие. В рамките на горепосочената поддейност ще се подготвят от избрания изпълнител, план-графици на дейностите по провеждане на обученията свързани с коучинга. Също така изпълнителят следва да разработи и предостави пакети с учебни материали за целите на коучинга. Обучените служители на ръководни позиции следва да бъдат сертифицирани по екипен коучинг, както и да получат удостоверение за участие в горепосоченото обучение. Обученията по поддейността следва да бъдат проведени на български език. Материалите за целите на обученията да се предоставят на български език, на хартиен и по 2 бр. на оптичен носител. Разходите за командировки (дневни, пътни, нощувки), наем на зала за обучението, провеждане на самото обучение и материалите за обучение следва да са за сметка на Изпълнителя. Поддейност 2: Провеждане на обучение по „Комуникационни стратегии и изграждане на публичен образ“ (УА-8) Реализирано обучение за 15 служители 2,5 дни – 20 учебни часа. Цели на обучението: да се усвоят подходи и варианти на решения за изграждане на публичен образ, като елемент на доброто управление. Обучените служители следва да получат удостоверение за участие в горепосоченото обучение.
Дейност 3: Дейности за информация и публичност Планират се следните дейности, свързани с осигуряването на информация и публичност на проекта включващо:  Създаване на специална Категория в Интернет и Интранет страниците на НАП, където да бъде публикувана информация за напредъка по проекта;  Изработване и разпространение на 2 броя прессъобщения; На всички обучения ще се обяви, че проектът се съфинансира от ЕСФ чрез ОПАК, като използват флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и ОПАК.
Дейност 4: Организация и управление на проекта Дейността включва:  Организиране на цялостното изпълнение на проекта;  Сформиране на разширен екип и изготвяне на подробен план за действие за изпълнението на проекта;  Организирането и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки;  Управление на сключените договори – контрол на изпълнението на дейностите, постигането на резултатите и спазването на сроковете;  Следене на индикаторите за изпълнение на проекта;  Управление на рисковете и разрешаване на възникнали проблеми;  Управление на промените;  Контрол за изпълнението на дейностите за информация и публичност;  Изготвяне на технически доклади и финансови отчети за направените разходи;  Следене за нередности и уведомяване на УО на ОПАК при констатиране.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
МЛС Интернешънъл Консултинг Груп
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 198 BGN
Общ бюджет: 71 457 BGN
БФП: 71 457 BGN
Общо изплатени средства: 71 457 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 71 457 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 17 839 BGN
2015 53 618 BGN
71 457 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 60 739 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 163 BGN
2015 45 575 BGN
60 739 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 719 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 676 BGN
2015 8 043 BGN
10 719 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По дейност 1: Разработено пълно описание на предмет на обществена поръчка;
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Подготвена документация за участие
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Проведена процедура за възлагане на обществена поръчка
Индикатор 7 (Д) По дейност 1: Сключен договор за изпълнение с избрания изпълнител
Индикатор 8 (Д) По дейност 2: Проведено обучение по „Екипен коучинг”
Индикатор 9 (Д) По дейност 2: Брой обучени и сертифицирани служители на ръководни позиции от НАП по екипен коучинг
Индикатор 10 (Д) По дейност 2: Брой изготвени и раздадени комплекта учебни материали
Индикатор 11 (Д) По дейност 2: Проведено обучение по „Комуникационни стратегии и изграждане на публичен образ“
Индикатор 12 (Д) По дейност 2: Брой обучени служители в обучение „Комуникационни стратегии и изграждане на публичен образ“
Индикатор 13 (Д) По дейност 2: Изготвени и раздадени комплекта учебни материали
Индикатор 14 (Д) По дейност 3: Създадена специална Категория в Интернет и Интранет страниците на НАП
Индикатор 15 (Д) По дейност 3: Публикувани прессъобщения
Индикатор 16 (Д) По дейност 4: Изпълнени дейности по проекта в рамките на предвидения график
Индикатор 17 (Д) По дейност 4: Постигнати резултати в предвидените срокове
Индикатор 18 (Д) По дейност 4: Постигнати индикаторите за изпълнение на проекта
Индикатор 19 (Д) По дейност 4: Изготвен риск регистър
Индикатор 20 (Д) По дейност 4: Ежемесечни актуализации на риск регистър


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз