Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.14-0042-C0001
Номер на проект: A13-22-42
Наименование: „Надграждане и усъвършенстване на капацитета на служители на НАП с цел повишаване качеството на предоставяните услуги за клиентите на Агенцията“
Бенефициент: Национална агенция за приходите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 15.05.2014
Дата на приключване: 15.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на професионалната компетентност на служителите в НАП за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им
Дейности: Дейност 1: Провеждане на обществени поръчки с цел избор на изпълнител, при спазване на принципите, условията и реда за възлагането им, съгласно изискванията на нормативната уредба в областта на обществените поръчки; Дейността включва следните поддейности: Поддейност 1: Подготовка на процедура за възлагане на обществена поръчка за изпълнението на поддейности 2 и 3 по дейност 2 по проекта, чрез изготвяне на пълно описание на предмета на обществената поръчка и документация за участие. Поддейност 2: Организиране и провеждане на процедури за възлагане на обществената поръчка чрез назначаване и работа на комисия за разглеждане и оценяване на подадени оферти в процедурите и издаване на решение за избор на изпълнител; Поддейност 3: Подготовка и сключване на договор за възлагане на обществената поръчка с избран изпълнител.
Дейност 2: „Надграждане и усъвършенстване на капацитета на служители на НАП с цел повишаване качеството на предоставяните услуги за клиентите на Агенцията“ Дейността включва провеждането на следните обучения: Поддейност 1: „Тренинг: Как да мотивираме ефективната работа на служителите“ (З-6); Така посоченото обучение е включено в Каталога на ИПА за 2014 г. В рамките на обучението се очаква служителите на НАП да придобият приложими в практиката знания и умения за повишаване ефективността на своята работа. Придобитите нови знания и уменения за мотивиране на служителите се очаква да спомогнат за цялостното подобряване на работния процес, като по този начин ще се осигури по-ефективното и адекватно предоставяне на услуги за клиентите на Агенцията. В обучението ще бъдат обучени 4 служители на НАП. Обучените служители следва да получат удостоверение за участие в горепосоченото обучение. Поддейност 2: „Семинар: Социалните мрежи и комуникация с гражданите“ (ЕП-8) Така посоченото обучение е включено в Каталога на ИПА за 2014 г. В рамките на обучението се очаква служителите на НАП да придобият нови практически знания и умения във връзка с провеждане на комуникация с клиенти посредством използването на социалните мрежи и други съвременни методи за обмен на информация. Придобитите нови знания и уменения за служителите на ИЦ ще създадат предпоставки за разширяване възможностите за комуникация с клиентите на Агенция, следвайки визията на НАП да е модерна и ефективна приходна администрация в услуга на обществото. В обучението ще бъдат обучени 5 служители на НАП. Обучените служители следва да получат удостоверение за участие в горепосоченото обучение. Поддейност 3: Провеждане на обучение за надграждане на уменията за работа с клиенти по телефона на служителите на ИЦ на НАП, с цел по ефективно спазване на установените критериите за качество, контролиране на времетраенето на проведените разговори, качество и изчерпателност на предоставената информация, умения и техники за предоставяне на информация източници на предоставяне на информация , клиентска удовлетвореност, изграждане на личностен стил в телефонната комуникация; акценти в телефонното обаждане за обслужване на клиенти В рамките на това обучение, ще се разгледат някои основни теми, свързани с дейността на ИЦ на НАП като например: Стандарти за комуникация, задължителни при работа по телефона с клиенти на Агенцията; изисквания за спазване на етикет в телефонната комуникация; показатели за измерване на индивидуалната дейност на служителите; прилагане на индивидуални подходи към клиентите на ИЦ на НАП; инструменти-показатели за измерване на клиeнтската удоволетвореност от работата на Информационният център на НАП; Прилагане на различни подходи и техники за боравене с гласова комуникация. Обучението има за цел да надгради и доразвие наличния към момента капацитет на служителтие от ИЦ в посочените области, като се базира на действащите критерии за качество и стандарти за поведение, като също така се разгледат насоки и мерки за усъвършенстване на същите, предвид нарастващите потребности на клиентите на Агенцията. Критериите и стандартите са съотносими към поведението, резултативността и ефективността на служителите на ИЦ и дават отражение на индивидуалната им оценка. Предвид изложеното и с цел максимално постигане на унифициран подход и начин на работа при изпълнение на служебните ангажименти на служителите от ИЦ на НАП следва да бъдат разгледани горе цитираните теми. В обучението следва да е тридневно и в него да вземат участие 32 служители на НАП. Обучените служители на НАП следва да получат удостоверение за участие в горепосоченото обучение. Разходите за командировки (дневни, пътни, нощувки), наем на зала за обучението, провеждане на самото обучение и материалите за обучение следва да са за сметка на Изпълнителя. Обучените служители следва да получат удостоверение за участие в горепосоченото обучение. Поддейност 4: Провеждане на обучение за надграждане на уменията за водене на преговори с длъжници. Акценти и методи за събиране на вземания с меки способи, включително водене на преговори с длъжници по телефона В рамките на това обучение ще се акцентира върху развитието на специфичен личностен стил при осъществяването на телефонна комуникация с клиентите на НАП. Ще бъде развит капацитета на служителите за водене на разговор, прилагайки адекватни за конкретната ситуация модели за поведение и стандарти за комуникация. В тази връзка, придобите в рамките на това обучение специфични познания и умения ще допринесат за съществено подобряване на ефективността и ефикасността при предоставянето на услуги от ИЦ на НАП на индивидуално ниво за всеки отделен служител. Чрез обучението, служителите на НАП, ще надградят и разширят своите умения и познания за осъществяване на комуникация с клиенти, имащи задължения към приходната администрация. за справяне на служителите с трудни клиенти. В рамките на обучението ще бъдат развити ключовите компетентности у служителите за постигате на максимална ефективност при работата с лица с просрочени задължения към НАП, като се обърне специално внимание на методите за събиране на вземания с меки способи, с оглед спецификата на дейността на ИЦ на НАП. В допълнение, включването на посоченото обучение в настоящия проект е продиктувано от разширяване на дейностите по доброволно изпълнение при събиране на вземания от страна на ИЦ, както и сформиране на нов екип, изцяло ангажиран с тази функция. Предвижда се при провеждане на планираната дейност да се измерят индивидуалните входни и, съответно, изходни нива на участниците Предвижда се обучението да е двудневно и в него да вземат участие 32 служители на НАП. Обучените служители на НАП следва да получат удостоверение за участие в горепосоченото обучение. Разходите за командировки (дневни, пътни, нощувки), наем на зала за обучението, провеждане на самото обучение и материалите за обучение следва да са за сметка на Изпълнителя.
Дейност 3: Дейности за информация и публичност Планират се следните дейности, свързани с осигуряването на информация и публичност на проекта: • Изработване и публикуване на 2 бр. прессъобщения относно проекта – в началото и в края му; • Създаване на специална Категория в Интернет и Интранет страниците на НАП, където да бъде публикувана информация за напредъка по проекта; На всички обучения ще се обяви, че проектът се съфинансира от ЕСФ чрез ОПАК, като се използват флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и ОПАК.
Дейност 4: Управление на проекта Дейността включва: • Организиране на цялостното изпълнение на проекта; • Изготвяне на подробен план за изпълнението на проекта; • Организирането и провеждането на процедуриа за възлагане на обществена поръчка; • Управление на сключения договор – контрол на изпълнението на дейностите, постигането на резултатите и спазването на сроковете; • Следене на индикаторите за изпълнение на проекта; • Управление на рисковете и промените, както и разрешаване на възникнали проблеми; • Контрол за изпълнението на дейностите за информация и публичност; • Изготвяне на технически доклади и финансови отчети за направените разходи; • Следене за нередности и уведомяване на УО на ОПАК при констатиране.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Хармония 1” ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 74 464 BGN
Общ бюджет: 47 165 BGN
БФП: 47 165 BGN
Общо изплатени средства: 47 165 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 47 165 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 892 BGN
2015 32 273 BGN
47 165 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 40 090 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 12 658 BGN
2015 27 432 BGN
40 090 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 075 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 234 BGN
2015 4 841 BGN
7 075 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По дейност 1: Разработено пълно описание на предмет на обществена поръчка
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Подготвена документация за участие
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Проведена процедура за възлагане на обществена поръчка
Индикатор 7 (Д) По дейност 1: Сключен договор за изпълнение с избрания изпълнител
Индикатор 8 (Д) По дейност 2: Обучени служители в „Тренинг: Как да мотивираме ефективната работа на служителите“ (З-6)
Индикатор 9 (Д) По дейност 2: Обучени служители в „Семинар: Социалните мрежи и комуникация с гражданите (ЕП-8)
Индикатор 10 (Д) По дейност 2: Обучени служители за надграждане на уменията за работа с клиенти по телефона
Индикатор 11 (Д) По дейност 2: Обучени служители за за надграждане на уменията за водене на преговори с длъжници
Индикатор 12 (Д) По дейност 3: Публикувани прессъобщения
Индикатор 13 (Д) По дейност 3: Създадена специална категория на проекта в Интернет и Интранет страниците на НАП
Индикатор 14 (Д) По дейност 4: Минимум бр. междинни технически доклади
Индикатор 15 (Д) По дейност 4: окончателен технически доклад
Индикатор 16 (Д) По дейност 4: Брой постигнати резултати
Индикатор 17 (Д) По дейност 4: Брой постигнати индикатори


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз