Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.14-0039-C0001
Номер на проект: A13-22-39
Наименование: Повишаване на професионалната компетентност на служителите от Министерството на културата за реализиране на динамична политика и мерки
Бенефициент: Министерство на културата
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 15.05.2014
Дата на приключване: 31.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Укрепване на капацитета, усъвършенстване и повишаване на професионалната компетентност на служителите от Министерството на културата за подобряване на изпълнението и за постигане на по-ефективно партньорство с всички заинтересовани страни при формулирането и реализирането на политики и мерки в областта на културата, изкуствата и културното наследство
Дейности: Дейност 5: Управление на проекта За гарантиране на изпълнението на целите на проекта е необходимо създаването на екип за управление преди неговото стартиране. 1. Сформиране на екип за управление на проекта. 2. Разпределение на задълженията и отговорностите. 3. Утвърждаване на правила за работа, мониторинг и управление на документацията от страна на проектния ръководител (ПР) . 4. Утвърждаване на правила за отчетност и контрол – ПР.
Дейност 2: Провеждане на хоризонтално обучение от ИПА Обучение от каталога на ИПА: Емоционална интелигентност на управлението - управление на времето и стреса, етичност в комуникационния процес и вземане на решения - УА-5. Обучението е с хоризонтален характер и е насочено към всички служители от МК. Продължителността е 3 дни, извън рамките на град София. Целта е да бъдат обхванати до 40 служители.
Дейност 4: Дейности за информация и публичност Дейността ще се изпълни чрез възлагане при условията по реда на свободното /пряко/ договаряне с най-малко 2 оферти. В рамките на тази дейност ще се изпълнят следните поддейности: • Изработване на материали за информация и публичност на проекта – банери, химикалки, блокноти, папки и баджове за участниците в конференциите по проекта. • Провеждане на встъпителна конференция за представяне на целите на проекта с участието на представители на всички заинтересовани страни. На участниците ще се предоставят необходимите рекламни и информационни материали, заложени в проекта, осигуряване на кафе-паузи. • Провеждане на заключителна конференция и осигуряване на кафе-пауза за представяне на резултатите от проекта с участието на представители на всички заинтересовани страни. На участниците ще се подготвят и предоставят необходимите рекламни и информационни материали, заложени в проекти. Събитията, свързани с изпълнението на проекта ще бъдат популяризирани и чрез сайта на МК. При провеждането на дейностите за информация и публичност ще се спазват всички изисквания на управляващия орган относно информацията и публичността на материалите и събитията. Ще има банери, посочващи, че събитието се провежда по линията на проект, съфинансиран от ЕСФ чрез ОПАК. На материалите, които ще бъдат разпространявани при провеждането на конференциите, изрично ще бъде оповестено, че проектът се съфинансира от ЕСФ чрез ОПАК, като ще се използват флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и на ОПАК.
Дейност 3: Провеждане на хоризонтални и специализирани обучения Предвидени са 4 обучения, както следва: 1. Обучение „Консултативни механизми и комуникация“. Обучението е с хоризонтален характер, като акцентът ще е върху служители от специализираната администрация и ангажирани с разработване на политики, с цел постигане на зрял междусекторен диалог ще се акцентира върху техники за комуникация и етикет, разпространение на познания по отношение на партньорите от частния сектор и гражданското общество в областта на културата, културното наследство и изкуствата, начините за лобиране на национално и международно ниво и др. Продължителността е 1,5 дни и ще се проведе в гр. София. Целта е да обхване до 24 души. 2. Специализирано обучение с наименование „Стратегии и практики за развитие на културното пространство“, което ще развие теми, като: • Със стратегически характер: Европейското културно пространство – общи ценности, перспективи за развитие. Стратегии за развитие на изкуствата, културното наследство, културните и творчески индустрии – примери на държави членки на ЕС. Възможности/мерки за разширяване на достъпа до европейския пазар на изкуство за българските творци и реализация на български творци и културни продукти в чужбина. • Управление и ефективност: Мерки за оптимизиране на ефективността на дейностите на културните институти. Мерки за повишаване на ефективността на дейностите за популяризиране на визуалните изкуства, филмовото изкуство, театралното изкуство, музикално и танцово изкуство. Добри европейски модели на управление и развитие на националните културни организации и институти. Примери от държави членки на ЕС • Развитие и партньорство: Двустранно и многостранно културно сътрудничество – възможности за по-динамично сътрудничество в ЕС. Мерки и успешни примери за стимулиране изграждането на нова инфраструктура за културата. Продължителността е 2 дни и ще се проведе извън гр. София. Целта е да бъдат обхванати до 20 служители. 3. Специализирано обучение с наименование „Законодателна рамка в синхрон с европейските ценности“, което ще развие теми, като: • Нормативна рамка в областта на културата, изкуствата и културното наследство- национално законодателство и примери от държави-членки на ЕС. • Примери за хармонизиране на законодателството за защита на авторските права – процедури, съгласуване, прозрачност; Продължителността е 2 дни и ще се проведе извън гр. София. Целта е да бъдат обхванати до 20 служители. 4. Специализирано обучение с примерно наименование „Добри практики в областта на културата, културното наследство и изкуства“, което ще цели запознаване с : • Многообразието от форми на културно изразяване – примери от различни държави членки на ЕС. Мерки за повишаване на интереса на младите хора към културното наследство и изкуствата. • Културата като фактор за устойчиво регионално развитие – примери на държави от централноевропейски държави, скандинавските страни, др. • Примери за успешно управление на театри, галерии, музеи - добри практики. • Насърчаване на творчеството - добри практики. • Мерки за популяризиране на културното наследство и традиции, повишаване на посещаемостта в музеите, галериите и др. Качествено образование по култура и изкуства. Подпомагане развитието книжния сектор, библиотеките и читалища. Продължителността е 2 дни и ще се проведе извън гр. София. Целта е да бъдат обхванати до 20 служители.
Дейност 1: Изготвяне на тръжната документация и провеждане на търг по ЗОП. Дейностите за обучение извън тези, възложени на ИПА, по проекта ще се изпълнят чрез възлагане при условията и по реда на ЗОП. В рамките на тази дейност ще бъде разработена необходимата документация за възлагане на 1 процедура чрез публична покана. Ще се проведе 1 процедуа при спазване изискванията на ЗОП за избор на изпълнители. Процедура ще бъде за основна дейност по проекта – 3. Изработването на техническите спецификации и документация за тези процедури ще се осъществи чрез договор с външен експерт.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ЕМ ЕНД МАРК" ЕООД
"ЛСД" ООД
ЕС ТИ БИ Комюникейшънс ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 86 944 BGN
Общ бюджет: 68 552 BGN
БФП: 68 552 BGN
Общо изплатени средства: 37 633 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 68 552 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 17 389 BGN
2015 20 244 BGN
37 633 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 58 269 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 780 BGN
2015 17 208 BGN
31 988 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 283 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 608 BGN
2015 3 037 BGN
5 645 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По дейност 1: тръжни документации
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: проведени процедури
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: подписани договори
Индикатор 7 (Д) По дейност 2: обучени служители
Индикатор 8 (Д) По дейност 2: получени сертификати
Индикатор 9 (Д) По дейност 3: Проведени обучения
Индикатор 10 (Д) По дейност 3: Обучени служители
Индикатор 11 (Д) По дейност 4: Комплекти информационни материали
Индикатор 12 (Д) По дейност 4: Проведени преспресконференции
Индикатор 13 (Д) По дейност 4: присъствали на пресконференциите
Индикатор 14 (Д) По дейност 5: Брой заповеди за сформиране на екип
Индикатор 15 (Д) По дейност 5: Брой утвърдени правила
Индикатор 16 (Д) По дейност 5: Изпълнени дейности по проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз