Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.4.02-0001-C0001
Номер на проект: А08-14-49/30.07.2008
Наименование: “Партньорство за развитие”
Бенефициент: Областна администрация – Ловеч
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 03.02.2009
Дата на приключване: 03.02.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на ефективността на управлението в областни и общински администрации чрез създаване на условия за активно прилагане на ПЧП
Дейности: 1. Съставяне на Комитет за управление и подготовка за стартиране на дейностите и провеждане на процедури за възлагане
2. Разработване на секция за проекта към интернет страниците на Областна администрация Ловеч
3. Преглед и обобщаване на съществуващото законодателство, нормативни документи, разработените в рамките на различни проекти методически указания и натрупан опит и изработване на систематизиран доклад
4. Начална конференция с участие на експерти от МС, МДААР, МФ, АОП и др. органи, експерти от администрациите, бизнеса и обществеността
5. Актуализиран анализ на функциите и дейностите на администрациите и идентифициране на възможните дейности и услуги, които могат да се изпълняват от частния сектор и НПО
6. Преглед и оценка на досегашния опит и капацитета на администрациите в областта на ПЧП в целевите области и постигнати добри практики на местно ниво
7. Информационни семинари – 12 бр., по два в плановите района на страната „ПЧП – състояние и възможности” за експерти от администрациите, бизнес, НПО
8. Обмяна на опит и прилагане на добри практики от 2 страни членки на ЕС
9. Кръгла маса “Възможни сектори за ПЧП” с участие на експерти от администрациите, представители на бизнеса и гражданското общество
10. Разработване на унифицирани вътрешни правила, процедури и образци на документи за ПЧП в 4 приоритетни сектора
11. Стартиране прилагането на разработения пакет документи за възникване на конкретни ПЧП в 4 сектора в 4 пилотни областни/общински администрации
12. Разработване на типова информационна система за цялостно управление на ПЧП, която да се внедри в 6 пилотни общински администрации, по една в планов район
13. Разработване и съгласуване на унифицирана секция за ПЧП на интернет страниците на целевите областни администрации и разработка, инсталиране и администриране на on-line бюлетин
14. Дейности за информация и публичност
15. Одит на проекта
16. Управление и отчитане на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 976 288 BGN
Общ бюджет: 1 024 799 BGN
БФП: 1 024 799 BGN
Общо изплатени средства: 1 025 592 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 024 799 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 447 879 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 593 678 BGN
2013 - 214 BGN
2014 - 15 750 BGN
2015 0 BGN
1 025 592 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 871 079 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 380 697 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 504 626 BGN
2013 - 182 BGN
2014 - 13 387 BGN
2015 0 BGN
871 753 BGN
В т.ч. Национално финансиране 153 720 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 67 182 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 89 052 BGN
2013 - 32 BGN
2014 - 2 363 BGN
2015 0 BGN
153 839 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Система за управление и мониторинг
Индикатор 2 План за изпълнение на дейностите
Индикатор 3 Създадена секция на страницата в интернет; Брой запитвания и коментари
Индикатор 4 Изработен систематизиран доклад за нормативна база
Индикатор 5 Издадени 9000 бр. брошури
Индикатор 6 Начална конференция - 120 присъствали
Индикатор 7 Брой информации в медиит
Индикатор 8 Брой информации в медиите
Индикатор 9 Издадена 9000 бр. дипляна
Индикатор 10 Изработен актуализиран анализ на функциите и задачите на администрацията; Идентифицирани възможни сфери и услуги за ПЧП
Индикатор 11 Изработена оценка Систематизиран доклад; Списък успешни примери
Индикатор 12 Изработен обобщен доклад за набелязаните обекти и дейности
Индикатор 13 Информационни семинари – 12 бр - Брой присъствали други заинтересовани 720 обучени Формуляр за обратна връзка – брой предложения за сфери и сектори
Индикатор 14 Изработени доклади за добри чужди практики
Индикатор 15 Приложени добри практики;
Индикатор 16 Издадена 9000 бр. брошура за добри практики
Индикатор 17 Проведена кръгли маси 80 присъствали;
Индикатор 18 брой излъчвания в медии
Индикатор 19 Списък идентифицирани 4 приоритетни сектора
Индикатор 20 Разработени на унифицирани вътрешни правила, процедури и цялостна документация (анализи) за ПЧП в 4 приоритетни сектора
Индикатор 21 20000 бр. издадени наръчници; 2000 бр. CD
Индикатор 22 Изготвени прдварителни тестове за приложимост и изпълнимост
Индикатор 23 Инициирани 4 конкретни ПЧП
Индикатор 24 Внедрена инфо система в 6 пилотни общини
Индикатор 25 Разработена секция за ПЧП; разработен и инсталиран оn-line бюлетин; брой разпространени бюлетини; Брой инсталирани секции към интернет страници
Индикатор 26 Брой публикации и излъчвания; разработен и излъчен видеоклип; изработени календари
Индикатор 27 Изработени одитни доклади
Индикатор 28 Разработен план-график за действие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз