Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0073-C0001
Номер на проект: ESF-2102-01-07006
Наименование: Системни решения за енергийна ефективност чрез подобряване на професионалната компетентност и адаптивността на персонала
Бенефициент: "Би Джи Ар Груп" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 29.12.2008
Начална дата: 15.01.2009
Дата на приключване: 15.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Да се създадат реални условия за повишаване на производителността на труда и постигане на устойчива заетост за ефективна работа за икономия на енергоресурси в “Би Джи Ар Груп” ООД, посредством адекватно обучение на заетите лица, съобразено с изискванията на работното място, което ще доведе до подобряване и разширяване на професионални им компетенции и адаптивността им
Дейности: Дейност 1: „Изграждане на операционен мениджмънт на проекта” Разработване и внедряване на надеждна система за управление на проекта. Детайлизиране на плана за действие и бюджета на проекта.
Дейност 2: „Популяризиране на проекта и Оперативната Програма „Развитие на човешките ресурси” Предвижда се провеждане на PR-кампания за постигане на информирана гражданска позиция по развитието на ОП „РЧР” и необходимостта от въвеждане на нови форми за професионално обучение; изработване на листовки , обяви, постери и стикери, изработване на дипляни и съобщение за проекта, също така се предвижда и публикуване в Интернет страниците на „Би Джи Ар Груп” ООД и фирмите от групировката; разпространение на рекламните материали със съдействието на ДБТ.
Дейност 3: „Избор на подизпълнители за провеждане на обучението” Осъществяване на избор на обучаващи институции за професионалното обучение и за обучението за ключови компетентности.
Дейност 4: „Разработване на дидактически материали за професионалното обучение” Предвежда се разработването на дидактически материали за теоретичното и практическото обучение на базата на учебната програма – разработване на учебни материали (учебни пособия, тестове, казуси, нагледни материали и др.); изработване на комплект учебни материали и пособия за всеки обучаван.
Дейност 5: „Сключване на договори за запазване на заетостта на обучените най-малко една година след приключване на обучението” Сключване на договори за повишаване на квалификацията и за преквалификация между „Би Джи Ар Груп” ООД и обучаваните.
Дейност 6: „Провеждане на професионално обучение” Дейността предвижда: разработване на график за обучението; провеждане на професионално обучение по част от професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”, специалност „Климатична и вентилационна техника” – квалификационен курс от 1 група по 21 човека, с продължителност 240 учебни часа; разработване на процедурите за изпитите за придобиване на професионална квалификация; издаване на сертификати за придобиване на професионална квалификация – удостоверение за професионално обучение.
Дейност 7: „Анализиране и оценяване на резултатите от проведеното професионално обучение” Дейността предвижда анализиране и оценяване на резултатите от проведеното професионално обучение и анализиране и оценяване на резултатите от проведените изпити.
Дейност 8: „Провеждане на обучение за придобиване на ключови компетентности” Дейността предвижда: разработване на график за обучението; Провеждане на обучение за придобиване на ключови компетентности – Общуване на чужд език и Дигитална компетентност – 21 души, 140 учебни часа. Издаване на документи, удостоверяващи успешното завършване и придобитите умения и компетентности.
Дейност 9: „Анализиране и оценяване на резултатите от проведеното обучение за придобиване на ключови компетентности” Анализиране и оценяване на резултатите от проведеното обучение
Дейност 10: Мултиплициране на резултатите от проекта. Популяризиране на възможностите за повишаване на квалификациите на заетите като необходимо условие за успешен бизнес.
Дейност 11: "Управление и координация на проекта" Координиране на дейностите от ръководството на проекта; Дистанционно обсъждане на казуси, възникнали в хода на дейността; Периодичен финансов контрол.
Дейност 12: „ Наблюдение и вътрешна оценка на резултатите”. Създаване на критерии за наблюдение на качеството. Ежемесечно верифициране на получаваните резултати спрямо планираните резултати и очаквания.
Дейност 13: "Приключване и отчитане на проекта"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 25 144 BGN
Общ бюджет: 2 937 BGN
БФП: 2 937 BGN
Общо изплатени средства: 3 345 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 937 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 5 029 BGN
2010 14 206 BGN
2011 - 15 889 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 345 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 496 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 4 274 BGN
2010 12 075 BGN
2011 - 13 506 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 843 BGN
В т.ч. Национално финансиране 441 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 754 BGN
2010 2 131 BGN
2011 - 2 383 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
502 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз