Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0162-C0001
Номер на проект: ESF-2102-01-01013
Наименование: "Обучение за постигане на висок стандарт в обслужването на клиентите"
Бенефициент: МАТРАКС ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 29.12.2008
Начална дата: 27.01.2009
Дата на приключване: 27.07.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: "Да се подобри квалификацията на служителите, във фирмите партньори с цел повишаване на производителността на труда,създаване на условия за устойчива заетост на служителите и подобряване нивото на предоставяните услуги към настоящите и бъдещи клиенти на фирмите. "
Дейности: Дейност 1: „Сформиране на екип” Тази дейност включва: 1.1. Провеждане на съвещание на проектния екип; 1.2. Подписване на договори с: технически персонал и административен персонал; 1.3. Разпределение задълженията за реализацията на проекта в съответствие с партньорското споразумение и дефиниране процедурите на съвместно вземане на решения и тяхната прозрачност и механизмите на вътрешен контрол и ангажиментите към външния контрол от страна на АЗ.
Дейност 2: „Публична кампания относно изпълнението на проекта и финансовата подкрепа от страна на ЕС” Популяризиране целите и приоритетите на проекта и дейностите, предвидени в него; създаване на условия потенциалните участници в целевата група да получат информация за целите на ОП „РЧР”. Обхваща: интернет страниците; рекламни материали; в рамките на публичните изяви на мениджърския екип в различни електронни или печатни медии ще бъде давана информация за реализацията на проекта; периодична комуникация и отчетност; ще бъдат разлепени информационни листовки.
Дейност 3: „Формиране на групи за обучения и планиране на занятията” Общо 67 лица ще бъдат обучавани по: част от професия „Продавач - консултант”, сп. „Техники за успешни продажби” – с продължителност на курса 60 учебни часа; част от професия „Продавач - консултант”, сп. „Качествено обслужване на клиентите” – с продължителност на курса 60 учебни часа; част от професия „Предприемачество и мениджмънт”, сп. „Мениджмънт умения” – с продължителност на курса 60 учебни часа; Обучение по Английски език с продължителност на курса 98 учебни часа; Компютърно обучение „EXCEL” с продължителност на курса 54 учебни часа; Провеждане на курс по ключови компетенции – „Обучение за въвеждане на единни стандарти на обслужване в цялата страна” – с продължителност на курса 12 учебни часа.
Дейност 4: „Закупуване и организация на материали за провеждането на обученията” Закупени са всички необходими материали за провеждане на обученията.
Дейност 5: „Провеждане на курс професионална квалификация Продавач - консултант, сп. Техники за успешни продажби Групи 1 и 2” Ще бъде проведено обучение по част от професия за 24 лица. Предвидени са изпити по теория и практика. Провеждане на анкета за качеството на обучението след всеки учебен модул.
Дейност 6: „Провеждане на курс професионална квалификация Продавач - консултант, сп. Качествено обслужване на клиентите Групи 1 и 2” Предвидени са изпити по теория и практика. Провеждане на анкета за качеството на обучението след всеки учебен модул.
Дейност 7: „Провеждане на курс Предприемачество и мениджмънт, сп. Мениджмънт умения Група 1 и 2” Предвидени са изпити по теория и практика. Провеждане на анкета за качеството на обучението след всеки учебен модул.
Дейност 8: „Провеждане на курс по ключови компетенции – Английски език” Ще бъде проведено обучение на 26 лица за придобиване на комуникационни умения на чужд език и ще бъде проведен тест-анкета за обективна оценка на придобитите знания и умения.
Дейност 9: „Провеждане на курс по ключови компетенции – Работа с програмен продукт EXCEL” Ще бъде проведено обучение на 26 лица за придобиване на знания и практическото им приложение при ежедневната работа с продукта и ще бъде проведен тест-анкета за обективна оценка на придобитите знания и умения.
Дейност 10: „Провеждане на курс по ключови компетенции – „Обучение за въвеждане на единни стандарти на обслужване в цялата страна” Организиране на смесени екипи (от служители на различни партньори) и провеждане на ролеви игри. Ще бъдат обучени 43 лица.
Дейност 11: „Организация, управление, контрол и отчетност” Извършва се непрекъснат контрол по изпълнение на дейностите. Ще бъдат направени основни заключения и изводи на базата на : 11.1. Анализ на резултатите от анкетните проучвания по време на курсовете за професионално обучение; 11.2. Анализ на резултатите от професионалното обучение за целевите групи; 11.3. Изготвяне на финален финансов и технически отчети.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 69 439 BGN
Общ бюджет: 41 638 BGN
БФП: 41 638 BGN
Общо изплатени средства: 35 198 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 41 638 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 13 887 BGN
2010 34 391 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 13 080 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
35 198 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 35 392 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 11 804 BGN
2010 29 232 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 11 118 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
29 918 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 246 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 083 BGN
2010 5 159 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 1 962 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 280 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз