Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.13-0375-C0001
Номер на проект: ESF-1113-01-01029
Наименование: "Устойчиво развитие на дружеството чрез създаване на нови работни места"
Бенефициент: "ГЕЦОВ И ПАРТНЬОРИ КОНСУЛТАНТС" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 09.09.2013
Начална дата: 09.05.2014
Дата на приключване: 01.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Да стимулира устойчивото развитие на дружеството чрез осигуряване на обучение, последваща заетост и създаването на две нови работни места за безработни младежи до 29-годишна възраст.
Дейности: Формиране на екип и управление на проекта Един от най-важните фактори за успешната и реализация на проекта е обезпечеността му с човешки ресурс, притежаващи необходимата квалификация и опит. За целта ще бъде сформиран Екип за управление на проекта /ЕУП/, който ще бъде съставен от Ръководител, Координатор и Счетоводител. ЕУП ще е отговорен и за подготовката и провеждането на процедурите по ПМС 55/2007 г. за избор на външни изпълнители за част от дейностите по проекта.
Провеждане на процедура по подбор на двама безработни младежи до 29-годишна възраст Подбора на безработни младежи до 29-годишна възраст ще бъде проведен в съответствие с разписаната Процедура за подбор на представители на целевата група следвайки процеса на описаната технология на подбор: 1) Подаване на Заявка от бенефициента до съответната ДБТ; 2) Получаване от бенефициента на изготвен „Дълг списък“ от страна на ДБТ – включващ подходящите за преминаване на обучение лица; 3) Изготвен от бенефициента „Кратък списък“ и представен на ДБТ– включващ лицата с които ще се проведе индивидуално интервю; 4) Съставяне на комисия за подбор; 5) Провеждане на индивидуални интервюта; 6) Окончателно класиране на подходящите кандидати; 7) Изготвяне на Протокол удостоверяващ решението на комисията; 8) Окончателен списък на одобрените кандидати; След това Бенефициента по проекта ще подпише индивидуални споразумения/договори с избраните представители на целевата група за включване в конкретния проект, финансиран по настоящата схема, в който ясно ще бъдат регламентирани правата и задълженията на страните по договора. При прилагане процедурата на подбор ще се следи представителите на целевите групи да отговарят на необходимите образователни изисквания, а именно да имат завършено висше образование в областта на европейската интеграция, правото, публичната администрация или друга сходна специалност.
Провеждане на обучение по ключова компетентност 5 „Умение за учене“ на двама безработни младежи до 29-годишна възраст Предвижда се всеки един от подбраните представители на целевата група (двама на брой) да премине обучение по ключова компетентност 5 „Умение за учене“. Бенефициента е определил вида на посоченото обучението, в съответствие с нуждите на разкритите нови работни места. Спецификата на дейността на дружеството, а именно предоставяне на консултантски услуги свързани с подготовка и управление на проекти финансирани от СФ на Ес и други донорски програми, предполага служителите му да притежават много добри комуникационни умения, аналитично и творческо мислене, както и компетенции свързани с работа в екип, управление на времето и отговорностите си, вземане на бързи решения в зависимост от конкретна ситуация. Предвижда се продължителността на обучение да бъде минимум 30 учебни часа, като след неговия край представителите на целевата група ще получат документ, удостоверяващ придобитите знания и умения. Изборът на организация за провеждане на обучението ще бъде проведен съгласно разпоредбите на ПМС 55 / 2007 г.
Осигуряване на заетост на двама безработни младежи до 29-годишна възраст За представителите на целевата група, след успешно преминаване на обучението по ключова компетентност 5 „Умение за учение“, ще се осигури заетост в дружеството за период от 12 месеца. Бенефициента е избрал максималния допустим срок за осигуряване на заетост по настоящата процедура, изхождайки от нуждите и намеренията на дружеството от допълнителна експертна помощ в неговата дейност, които напълно съвпадат с публикуването на процедурата и предоставената възможност да се възползва от нея. Идната 2013 г. е последната от настоящия 7-годишен бюджетен период на ЕС и съответно на действие СФ и на оперативните програми за България, през която предстои да се публикуват редица процедури за безвъзмездна финансова помощ насочени към НПО, частни и публични бенефициенти по оперативните програми и по Програмата за развитие на селските райони. Същевременно от началото на 2014 г. започва нов 7-годишен програмен период, който предстои да открие нови възможности за кандидатстване пред различните категории бенефициенти, давайки им възможност да развият и/или надградят постигнатото .през последните години. За да получат достъп до тези възможности обаче съответните бенефициенти е необходимо да подготвят качествени проекти с които да кандидатстват за получаване на финансиране, като в много случай, за това те прибягват до използването на професионална консултантска помощ. С оглед на горното, дружеството се нуждае от подходящи, квалифицирани и обучени кадри, които да съдействат и подпомагат неговите настоящи и бъдещи клиенти при формиране на техните идейни концепции, подготовка на проектните си предложения и успешно управление на проектните им дейности. В рамките на тази дейност следва да се спомене, че бенефициента изразява готовност да запази създадените работни места и съответно да продължи да осигурява заетост на лицата със свой собствени средства и след приключване на настоящия проект.
Закупуване на оборудване и обзавеждане, необходими за създаването на две нови работни места за назначените безработни лица В рамките на тази дейност се предвижда закупуването на следното оборудване и обзавеждане за обезпечаване на създадените работни места – две настолни компютърни конфигурации (в т.ч. и монитори), два лаптопа, едно мултифункционално устройство, две работни бюра, столове и прилежащ стилаж за съхранение на документи. Посоченото по-горе оборудване произтича от спецификата на дейност на дружеството и е неразривно свързано с необходимото обезпечаване на работещите в него. Дейността на дружеството, в светлината на предходното, протича в две основни направления – изпълнение на основните ангажименти в офиса на дружеството, което изисква основните „оръжия на труда“ да бъдат именно компютър, принтер, скенер, ксерокс и подобни, които са в помощ при подготовката на проектни предложения и тяхното последващо комплектоване съгласно изискванията на отделните програми. От друга страна стои постоянните срещи с потенциални клиенти, необходимостта от комуникация от разстояние, което представлява работата „на място“ при клиента т.е. извън офиса, което предполага наличието на мобилни устройства (лаптопи) с които служителите да могат своевременно да изпълняват задълженията си и да предоставят професионално и компетентно необходимата информация по време на провежданите срещи. Изборът на външен изпълнител за доставка на посоченото оборудване и обзавеждане ще бъде проведен съгласно разпоредбите на ПМС 55 / 2007 г.
Мерки по информираност и публичност Ще се реализират следните мерки:  Изработване на една информационна табела – ще бъде поставена на видимо място в офиса на дружеството.  Изработване на дванадесет броя информационни стикера – ще бъдат поставени върху закупените по проекта оборудване и обзавеждане.  Една публикация в печатно издание – в национален ежедневник. Горепосочените мерки ще бъдат съобразени с изискванията и правилата на Регламент (ЕК) № 1828/2006 на Европейската комисия от 8 декември 2006 г. относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие, както и с Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по ОПРЧР. Изборът на външен изпълнител за изпълнение на посочените мерки ще бъде проведен съгласно разпоредбите на ПМС 55 / 2007 г.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"САЙБЕРИЯ" ООД
Консултантска компания лидер ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 23 996 BGN
Общ бюджет: 23 864 BGN
БФП: 23 864 BGN
Общо изплатени средства: 23 857 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 23 864 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 120 BGN
2015 12 737 BGN
23 857 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 20 284 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 452 BGN
2015 10 826 BGN
20 278 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 580 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 668 BGN
2015 1 911 BGN
3 579 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 3 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз