Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-8.1.01-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подкрепа на Дирекция " Структурни фондове и международни образователни програми" в Министерството на образованието и науката за успешна управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР
Бенефициент: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.12.2008
Начална дата: 30.12.2008
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подкрепа на Дирекция " Структурни фондове и международни образователни програми" в Министерството на образованието и науката за успешна управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР
Дейности: Дейност 5 Дейности, свързани с материално-техническото обезпечаване на работата на дирекция СФМОП. Дейности, свързани с материално-техническото обезпечаване на работата на дирекция СФМОП.
Дейност 2 Дейности, свързани с осигуряването на консултантска и експертна помощ за успешното осъществяване на делегираните функции по управление и изпълнение на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР. Дейности, свързани с осигуряването на консултантска и експертна помощ за успешното осъществяване на делегираните функции по управление и изпълнение на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР.
Дейност 1 Участие в обучения, стажове, работни срещи и посещения Дейности, свързани с участието в обучения, стажове, работни срещи и посещения.
Дейност 3 Дейности, свързани с повишаване на мотивацията на служители за работа с европейските фондове и подобряване на работната среда за качествено изпълнение на делегираните дейности. Дейности, свързани с повишаване на мотивацията на служители за работа с европейските фондове и подобряване на работната среда за качествено изпълнение на делегираните дейности.
Дейност 4 Дейности, свързани с утвърждаването на висок професионален авторитет на дирекция СФМОП, като средство за повишаване на капацитета на бенефициентите, при разработване и управление на проекти. Разработване на наръчници, правила и инструкции; обучение на външни експерти подпомагащи деиността на дирекцията по ОП РЧР
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 17 932 360 BGN
Общ бюджет: 4 817 447 BGN
БФП: 4 817 447 BGN
Общо изплатени средства: 4 942 511 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 817 447 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 251 183 BGN
2011 757 226 BGN
2012 962 395 BGN
2013 691 187 BGN
2014 1 273 282 BGN
2015 1 007 238 BGN
4 942 511 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 094 830 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 213 505 BGN
2011 643 642 BGN
2012 818 036 BGN
2013 587 509 BGN
2014 1 082 289 BGN
2015 856 152 BGN
4 201 134 BGN
В т.ч. Национално финансиране 722 617 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 37 677 BGN
2011 113 584 BGN
2012 144 359 BGN
2013 103 678 BGN
2014 190 992 BGN
2015 151 086 BGN
741 377 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой правни консултации на година
Индикатор 2 Брой финансови и счетоводни консултации на година
Индикатор 3 Брой експерти по мониторинг на година
Индикатор 4 Брой изготевени анализи на риска на ниво проект; оценка на ОП
Индикатор 5 Брой външни експерти - оценители в оценителни комисии(за целия период на проекта)
Индикатор 6 Брой стажанти подпомащи техническата работа на Дирекцията(за целия период на проекта)
Индикатор 7 Брои завършени проучваня, анализи и изследваня(за целия период на проекта)
Индикатор 8 (Д) Брой служители постиганали резултати по отношение на кариерното развитие
Индикатор 9 Брой публикувани матеряли на електронната страница на Дирекцията
Индикатор 10 Брой служители взели участие в едно или повече обучителни мероприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз