Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.13-0404-C0001
Номер на проект: ESF-1113-01-01028
Наименование: "Нови работни места в цех за производство на тестени изделия"
Бенефициент: "МРАМОР 90" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 09.09.2013
Начална дата: 09.05.2014
Дата на приключване: 01.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Ихтиман
Описание
Описание на проекта: 1.Създаване на нови работни места за млади безработни лица до 29- годишна възраст с цел подобряване качеството им на живот чрез засилване на социалното им включване и интегриране.
Дейности: Дейност 1. Формиране на екип и управление на проекта; Формирането на екипа за организация и управление на проекта е основна дейност в началната фаза на проекта която включва: -Формиране на екип от следните членове –ръководител проект и счетоводител -Подбор на младежи до 29годишна възраст за обучение и наемане на работа -Формиране на основните направления на работа -Разпределяне на конкретните отговорности в хода на проекта -Уточняване на комуникационните характеристики, стил, механизми за достигане на ефективен принцип на работа
Дейност 2. Подбор на младежи до 29 годишна възраст регистрирани в БТ Ихтиман, желаещи да се обучат и работят в цех за производство на тестени изделия ; Избор на младежи до 29 годишна възраст въз основа на техните интереси, придобито образование и желание за допълнителна квалификация и мотивирани да започнат работа в цех за производство на тестени изделия .
Дейност 3.Визуализация и публичност на проекта ; Необходимоста от тази дейност, е прозрачност при изразходване на средствата финансирани от Европейския съюз.Чрез медиината кампания и изработените и поставени табела и стикери обществеността ще е максимално информирана.
Дейност 4. Предоставяне на професионално обучение по втора квалификационна степен и обучение по част от професия по втора квалификационна степен; Сформираната група от мотивирани безработни лица до 29 годишна възраст, трябва да получат професионална квалификация и подготовка за създадените нови работни места за които кандидатстват. Чрез обучението ще придобият теоретични и практически знания и умения за длъжностите, на които ще бъдат назначени.Ще се запознаят с модерни технологии и технологичните цикли на производство, а също и с прилагането на съвремените подходи за екологично и природосъобразно производство.Обучение по професионална квалификация ще преминат 5 лица.
Дейност 5. Предоставяне на обучение по ключови компетентности съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 4-„Дигитална компетентност”; Предвид бързото развитие на техниката и навлизането и във всички сфери на производствения процес е нужно целият персонал да може да борави с техника която е компютаризирана. Закупуването на такава техника изисква и работници способни да работят с нея, затова решихме да организираме обучение по дигитална компетентност на целия персонал който ще назначим, а това са 5 безработни младежи до 29 годишна възраст.
Дейност 6. Закупуване на оборудване и обзавеждане, необходими за създадените нови работни места; За осигуряване на работа на новоназначените лица до 29 годишна възраст е нужно ново оборудване. За подобряване условията на труд, за повишаване на производителноста и осигуряване на добра работна среда са предвидени за закупуване следните машини: - тестоотделителна машина, ще се ползва от поне две лица, с въвеждането и в употреба, труда ще стане привлекателен; - тестомесачна машина, ще се използва от поне две лица чрез нея ще се увеличи производителността; -фурна двуетажна, ще се използва от поне две лица същата е нужна за спазване на производствения цикъл и за опичане на произведената продукция;
Дейност 7. Предоставяне на средства в размер на минималния осигурителен доход за дейността- производство на тестени изделия, както и дължимите от работодателя осигурителни плащания за период от 12 месеца, за наемането на успешно завършилите обучен В предприятието ще бъдат назначени на работа 5 безработни лица до 29 годишна възраст преминали успешно обучение както следва: Майстор производство на хлебни изделия – 3лица Пекар – 2лица Подборът ще се извърши на базата на анализ и оценка на способностите на всеки един кандидат. С проектната дейност ще бъдат осигурени разходите за трудови възнаграждения.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"СИВАНИ" ООД
"НЕЖО - Гюнай Мехмед" ЕТ
"Акаунтинг Хаус" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 64 989 BGN
Общ бюджет: 64 683 BGN
БФП: 64 683 BGN
Общо изплатени средства: 46 153 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 64 683 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 12 998 BGN
2015 33 155 BGN
46 153 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 54 980 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 048 BGN
2015 28 182 BGN
39 230 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 702 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 950 BGN
2015 4 973 BGN
6 923 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 4 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 5 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз