Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.14-0034-C0001
Номер на проект: A13-22-34
Наименование: "Обучения за повишаване на знанията, уменията и компетентността на ръководните и експертните кадри на БАБХ, с цел осигуряване на ефективно функционираща система за фитосанитарен контрол"
Бенефициент: Българска агенция по безопасност на храните
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 09.05.2014
Дата на приключване: 09.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на професионалната компетентност на служителите в БАБХ (Българска агенция по безопасност на храните) за по-ефективно и по-ефикасно изпълнение на служебните задължения в областта на фитосанитарния контрол (здраве на растенията).
Дейности: Дейност 1. Специализирано чуждоезиково обучение (по програмата за обучение от каталога на ИПА за 2014г.) Подобряване на езиковата подготовка на ръководители, експерти и фитосанитарни инспектори от БАБХ с оглед правилното попълване на официални документи /фитосанитарни сертификати, растителни паспорти и др./, изготвяне на компетентни отговори, становища и комуникация с експерти и одитори от Европейската комисия, EFSA, ЕРРО Ще бъдат обучени общо 30 служители в 2 курса: 1. Английски език за работа с институциите на ЕС: - централна администрация -ЧЕО–3-1 – 10 дни, 40 часа. - териториална администрация -ЧЕО–3-2 – 5 дни, 40 часа Курсът с двата модула завършва с полагане на изпит и се удостоверява със сертификат 2. Разговорен английски език (базов курс) - централна администрация З – 11 – 1А-1 - 10 дни, 40 часа. - териториална администрация З- 11 – 1А-2 – 5 дни, 40 часа Курсът с двата модула завършва с полагане на изпит и се удостоверява със сертификат
Дейност 2. Усъвършенстване на уменията за работа с компютър: Електронни таблици с MS Еxcel (програмата за обучение от каталога на ИПА за 2014 г. Усъвършенстване на уменията за работа с компютър: Електронни таблици с MS Еxcel с оглед по-добро и ефективно обобщаване и анализиране на информация, както и докладване на данни до Европейската комисия, EFSA, ЕРРО и други институции. Ще бъдат обучени общо 36 служители в 2 курса: 1. Електронни таблици с MS EXCEL (базов курс) (ИТО-2) - 3 дни, 18 часа. 2. Семинар: Работа със списъци и база данни в MS EXCEL З-7 – 1.5 дни, 12 часа. Всеки курс завършва с полагане на изпит и се удостоверява със сертификат.
Дейност 3. Обучение на тема “Административно регулиране и подобряване на бизнес средата” ПП – 4 от програмата за обучение от каталога на ИПА за 2014 г.) Провеждане на обучение с цел подпомагане на служителите с ръководни функции в ЦУ на БАБХ и ЦЛКР да развият компетенции в областта на действащите законови форми на взаимодействие между секторите (граждани и бизнес), механизмите за сътрудничество и корупционните рискове при взаимодействието. Ще бъдат обучени 16 служители в един модул: 1. “Административно регулиране и подобряване на бизнес средата” ПП – 4 – 2 дни, 16 учебни часа.
Дейност 4. Специализирано обучение на тема: „Анализ на риска от карантинни вредители при внос на горски и декоративни видове.” Участниците в обучението ще бъдат запознати с нормативната уредба и международните инициативи и проекти, свързани с анализа на риска от навлизането на карантинни вредители по горски и декоративни видове. В програмата на обучението ще залегне новата терминология и методи съгласно действащото европейското законодателство. Особено внимание ще бъде обърнато на анализа, оценката и управлението на основните пътищата на проникване на вредителите и най-вече върху вноса на посадъчен материал. Поради обема на целевата група специализираното обучение ще се проведе в два курса с групи по 25 човека. Обучението ще е под формата на лекции и семинарни и практически занятия, както и самостоятелна работа на курсистите по зададен казус.
Дейност 5. Специализирано обучение на тема: „Управление на огнище от карантинен вредител - проучване, лабораторна експертиза, определяне ареала на разпространение, външни комуникации, финансиране и управление”. Участниците в обучението ще бъдат запознати с нормативната уредба, свързана с управлението на огнище от карантинен вредител, както и с методите за проучване, определяне ареала на разпространение, външните комуникации и възможностите за финансиране и управление, които са съгласно действащото европейското законодателство. Особено внимание ще бъде обърнато върху лабораторната експертиза при идентифицирането на карантинните видове като се предоставят материали от местни видове, чиито таксономични белези ще бъдат съпоставени с тези на карантинните видове. Обучението ще е под формата на лекции, семинарни и практически занятия. Поради обема на целевата група специализираното обучение ще се проведе в два курса с групи по 25 човека. Обучението ще завърши с полагане на изпит под формата на тест за оценка на придобитите знания и ще се удостовери със сертификат.
Дейност 6. Дейности за информация и публичност Съгласно всички изисквания на Управляващия орган за информация и публичност, ще бъдат изработени рекламни материали (химикалки; папка А4 с пълноцветен печат с гнездо за химикалка, индивидуално графично оформление, 30 листа А4 за водене на записки – 1 цвят; флаш-памет (2GB); конферентна чанта) за участниците в обученията и конференциите. С цел публичност на проекта ще бъдат изработени и разпространени цветни плакати, представяне на рекламен банер със стойки с пълноцветен печат. Ще бъдат организирани и проведени откриваща и закриваща конференция всяка за 50 човека (наемане на зала, кафе-паузи и др.) с участието на представители на всички заинтересовани страни. На участниците ще се предоставят необходимите рекламни и информационни материали. Събитията, свързани с изпълнението на проекта ще бъдат популяризирани чрез две платени публикации във вестник/ специализирано издание (една при стартиране и една при завършване на проекта), както и с публикации на интернет-страницата на БАБХ.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 804 BGN
Общ бюджет: 85 893 BGN
БФП: 85 893 BGN
Общо изплатени средства: 85 893 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 85 893 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 17 960 BGN
2015 67 933 BGN
85 893 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 73 009 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 266 BGN
2015 57 743 BGN
73 009 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 884 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 694 BGN
2015 10 190 BGN
12 884 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По Дейност 1 - Общ брой обучени
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Проведени обучения
Индикатор 6 (Д) По Дейност 2 - Общ брой обучени
Индикатор 7 (Д) По Дейност 2 - Проведени обучения
Индикатор 8 (Д) По Дейност 3 - Общ брой обучени
Индикатор 9 (Д) По Дейност 3 - Проведени обучения
Индикатор 10 (Д) По Дейност 4 - Общ брой обучени
Индикатор 11 (Д) По Дейност 4 - Проведени обучения
Индикатор 12 (Д) По Дейност 5 - Общ брой обучени
Индикатор 13 (Д) По Дейност 5 - Проведени обучения
Индикатор 14 (Д) По Дейност 6 - Проведени конференции
Индикатор 15 (Д) По Дейност 6 - Изработени и разпространениинформационни и рекламни материали (блок за записки, химикалки, флаш памет и др.)
Индикатор 16 (Д) По Дейност 6 - Изработени и разпространеницветни плакати
Индикатор 17 (Д) По Дейност 6 - Рекламен банер
Индикатор 18 (Д) По Дейност 6 - Публикации във вестник/списания


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз