Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.14-0022-C0001
Номер на проект: A13-22-22
Наименование: Повишаване квалификацията на служителите в АГКК за предоставяне на комплексни кадастрални административни услуги
Бенефициент: Агенция по геодезия, картография и кадастър
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 09.05.2014
Дата на приключване: 09.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: - Повишаване компетентността на служителите на АГКК за професионално и ефективно обслужване на гражданите и бизнеса, чрез обучения за придобиване на специфични познания в сферата на кадастъра, имотния регистър и устройството на територията. - Повишаване административния капацитет на служителите в АГКК. - Подобряване качеството на административното обслужване - Оптимизирани работни процеси и административни услуги
Дейности: Дейност 1:Подобряване на познанията на служителите в АГКК за предоставяне на комплексни кадастрални административни услуги. Дейност 1 предвижда изпълнение чрез външен изпълнител на обучение под формата на теоретичен модул, свързано с подобряване на предоставяните от Агенция по геодезия, картография и кадастър услуги по създадената и поддържана кадастрална карта и кадастрални регистри към нея. Основните задължения на АГКК, съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) са създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри за цялата територия на Р България, както и предоставянето на актуални кадастрални данни на гражданите и бизнеса, чрез изпълняваните от АГКК услуги. Един от начините за създаване на КККР е обединяването на данни от планове, карти и регистри, изработени по действащи към момента на създаването им нормативни актове, което налага и доброто и точно разпознаване на тези картни материали и издаваните съгласно тях документи, удостоверяващи право на собственост или други вещни права. Поддръжката на КККР в актуално състояние налага изпълнението на процедури, които АГКК провежда съвместно с други ведомства, което от своя страна налага задълбочено познаване на нормативната уредба в тази сфера, което ще гарантира защитата на собствеността на гражданите. Предвижда се при обучението на служителите от СГКК, лекторите да представят синтезирано и в пълнота, прилаганата от службите нормативна уредба, както и да бъдат обсъдени конкретни казуси от практиката, ежедневно възникващи при изпълнението на задачи, свързани с поддръжката на КККР и даващи възможност за нееднозначно прилагане на нормативната база. Предвидените участници от целевата група са общо 80 служители на АГКК и териториалните й подразделения. Предвижда се обучение в северозападна България за 20 участници, обучение в североизточна България за 20 участници, обучение в югозападна България за 20 участници и обучение в югоизточна България за 20 участници. Бюджетът по Дейност 1 предвижда необходимите разходи за пътни, дневни и квартирни пари за участниците от териториалните подразделения. За АГКК е от изключително значение практиката на 28-те СГКК във всички областни центрове на страната, по отношение прилагането на нормативната уредба и техническите норми при решаване на конкретни казуси да бъде уеднаквена.
Дейност 2: Подобряване на знания и умения по основни производства по АПК В рамките на дейност 2 ще бъдат проведени обучения в Института по публична администрация. Обучението, което ще преминат служители на АГКК, е избрано от каталога на ИПА - „Прилагане на АПК (за неюристи)“ ПП-5-2. Обучението е насочено към служители без юридическо образование, изпълняващи експертни функции в АГКК.
Дейност 3 Информация и публичност Дейността е насочена към популяризиране на целите, дейностите, очакваните резултати от проекта, за да се информира обществеността чрез различни комуникационни канали за приноса от Общността. Дейността ще бъде изпълнявана при спазване на изискванията на УО на ОПАК по отношение на задължителните реквизити за визуализация на проекти, финансирани чрез ЕСФ и ОПАК. За постигане на информираност и публичност по проекта се предвижда: - Организиране и провеждане на две конференции – една при старта на проекта и една при приключването на проекта - Отпечатване на 100 брошури – А4, пълна цветност, съдържащи информация за целите, дейностите и резултатите по проекта - Изработка на 1 брой банер - Изработка на 100 информационни папки с материали – папки, ноутпад, USB памет - 2 Публикации в местни и национални печатни издания
Дейност 4 Управление на проекта В рамките на Дейност 4 ще бъде сформиран екипът на управление на проекта, включващ ръководител, координатор и счетоводител, като екипът ще има следните конкретни задачи: - организация и провеждане на оперативни срещи; - определяне и приемане на правила за работа на екипа, както и списък с оперативни задачи; - текуща координация и административно обезпечаване на проекта; - комуникация с Управляващия орган (УО); - сформиране на комисия, отговорна за обявяване на конкурси за избор на изпълнители по проектните дейности и провеждане съответните процедури. - публикуване на обяви в пресата за анонсиране на обществените поръчки, условия и формуляри. - участие в подготовка на тръжната документация; - провеждане на процедури за избор на изпълнител; - успешно контрактуване на процедури за избор на изпълнители и изпълнение на договори; - съхранение на документи, доклади и протоколи по проекта, водене на архив; - мониторинг на плана за изпълнение на проектните дейности; - оценка и наблюдение на изпълнението на дейностите, проведените обучения и проследяване на резултатите от тях; - месечни отчети и доклади за извършената работата на членовете на екипа; - доклад за проведената информационна кампания; - финален отчет на проекта. В рамките на дейността са предвидени разходите, необходими за административната дейност по проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„ГЕОГРАФИКА” ЕООД
"Беневент" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 83 149 BGN
Общ бюджет: 73 553 BGN
БФП: 73 553 BGN
Общо изплатени средства: 73 553 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 73 553 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 16 629 BGN
2015 56 924 BGN
73 553 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 62 520 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 135 BGN
2015 48 386 BGN
62 520 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 033 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 494 BGN
2015 8 539 BGN
11 033 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По дейност 1: Брой обучени служители
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: издадени сертификати за успешно преминали обученията
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Разработени указания
Индикатор 7 (Д) По дейност 2: Брой обучителни курсове в ИПА
Индикатор 8 (Д) По дейност 2: Брой обучени служители
Индикатор 9 (Д) По дейност 2: Брой получени сертификати
Индикатор 10 (Д) По дейност 3: Брой проведени конференции
Индикатор 11 (Д) По дейност 3: Брой банери
Индикатор 12 (Д) По дейност 3: Брой публикации
Индикатор 13 (Д) По дейност 3: Брой информационни папки с материали
Индикатор 14 (Д) По дейност 3: Брой информационни брошури
Индикатор 15 (Д) По дейност 4: Брой сключени договори
Индикатор 16 (Д) По дейност 4: Брой тръжни процедури
Индикатор 17 (Д) По дейност 4: Брой срещи на екипа
Индикатор 18 (Д) По дейност 4: Брой несъответствия на изпълнението


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз