Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.14-0006-C0001
Номер на проект: А13-22-6
Наименование: Усъвършенстване на знанията и уменията на администрацията на ИАБГ – етап от цялостната модернизация на дейността за борба с градушките
Бенефициент: Изпълнителна агенция Борба с градушките към Министерството на земеделието и храните
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 09.05.2014
Дата на приключване: 09.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на капацитета, професионализма на служителите и ефективността на работата в Изпълнителна агенция „Борба с градушките“(ИАБГ)
Дейности: Дейност 3: Провеждане на специализирани обучения Направеното предварително проучване за потребностите от обучение показа необходимост от провеждане на специализирани обучения. В рамките на тази дейност ще се проведат две специализирани обучения на служители от специализираната администрация: 1. Обучение за специалистите по изкуствени въздействия в областта на метеорологията общо за 50 души Обучението обхваща следните теми: „Физика на облаците“, „Нови положения в областта на изкуствените въздействия“, „Спътникова метеорология – основи и разчитане на спътникови снимки за целта на борба с градушките“, „Радарна метеорология - основи и приложение“, „Синоптична метеорология – основи и прогноза на развитието на конвективни процеси, в частност на градови щормове“. 2. Обучение на инженерно-техническия персонал в областта на поддръжката и експлоатацията на радарните и телекомуникационните системи общо за 33 души Обучението обхваща следните теми: „Теоретични основи на радиолокацията“, „Съвременни метеорологични радарни станции и системи“, „Електрически измервания и настройки в радиолокационната, комуникационната и др. техника“, „Електромагнитна съвместимост на радиолокационната, комуникационната и др. техника“, Телекомуникационна техника. Експлоатация и поддръжка на телекомуникационни и компютърни мрежи“, „Експлоатация и поддръжка на високо и ниско волтови токозахранващи устройства“, „Съвременни системи за мълниезащита, защита от електромагнитни въздействия и пренапрежение“ Обученията са предназначени за служители от специализираната администрация, основно от регионалните структури на агенцията. Провеждането на обученията и формирането групите ще е съобразено с функциите и заетостта на персонала на агенцията.
Дейност 1: Организация и управление на проекта За по-ефективното управление на проекта ще се изготви План за действие, в който ще се заложат срокове за изпълнение и лица, които са отговорни за всяка дейност. Екипът ще се събира на работни срещи всеки месец, ще изготвя междинните и окончателния доклад към Управляващия орган на ОПАК и ще следи за своевременно провеждане на обществените поръчки.
Дейност 2: Провеждане на обучения по курсове от каталога на Института по публична администрация Направеното предварително проучване за потребности от обучение показа, че служителите имат нужда от обучение по следните теми:  Обучение „Електронни таблици с MS Excel (базов курс)” - ИTO-8 от каталога на Института по публична администрация за общо 10 служители;  Обучение по „Оценка на въздействието и нормотворчеството” (УО-2) от каталога на Института по публична администрация за общо 10 служители; Обученията са предназначени за служители от администрацията на експертни и ръководни длъжности, които в своята работа имат необходимост от усъвършенстване на уменията и познанията си в областта на електронното управление и подготовката на документи. Обученията ще се проведат от Института по публична администрация.
Дейност 4: Информация и публичност Провеждане на две пресконференции – начална пресконференция и за отчитане резултатите от изпълнение на дейностите по проекта; Разработени и разпространени 100 брошури.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Мойри Ко ЕООД
СНЦ "Институт за европейски инициативи"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 942 BGN
Общ бюджет: 84 684 BGN
БФП: 84 684 BGN
Общо изплатени средства: 84 684 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 84 684 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 72 049 BGN
2015 12 634 BGN
84 684 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 71 981 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 61 242 BGN
2015 10 739 BGN
71 981 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 703 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 807 BGN
2015 1 895 BGN
12 703 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 2 (Д) Задължителен индикатор - Общ брой на обучените служители в администрацията - обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 3 (Д) Задължителен индикатор - Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 4 (Д) Задължителен индикатор - Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат.
Индикатор 5 (Д) По дейност 1 - Съставени междинни и окончателен доклад.
Индикатор 6 (Д) По дейност 1 - Изготвена документация за провеждане на обществена поръчка
Индикатор 7 (Д) По дейност 2 - Проведени обучения
Индикатор 8 (Д) По дейност 2 - Обучени служители
Индикатор 9 (Д) По дейност 3 - Проведени седемдневни специализирани обучения
Индикатор 10 (Д) По дейност 3 - Обучени служители
Индикатор 11 (Д) По дейност 3 - Обучени служители по изкуствени въздействия в областта на метеорологията
Индикатор 12 (Д) По дейност 3 - Обучени служители в областта на поддръжка и експлоатация на радарните и телекомуникационни системи
Индикатор 13 (Д) По дейност 4 - Проведена откриваща конференция
Индикатор 14 (Д) По дейност 4 - Проведена закриваща конференция
Индикатор 15 (Д) По дейност 4 - Изработени и разпространени брошури


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз