Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-3.0.01-0007-C0001
Номер на проект: ДОПТ-11/23.04.2014 г.; ДОПТ-14/13.05.2015 г.
Наименование: "Изграждане на интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България-Пловдив
Бенефициент: Национална компания "Железопътна инфраструктура"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 31.10.2013
Начална дата: 23.04.2014
Дата на приключване: 29.11.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
Описание
Описание на проекта: Основната цел на изграждане на ИМТ Пловдив е създаване на условия за прехвърляне на превозите на товари с контейнери от автомобилния към железопътния транспорт за избягване на замърсяванията и затрудненията при движението на автомобили по пътната мрежа на ЮЦРП.
Дейности: Закупуване на земя
Непредвидени разходи
Техническа помощ
Надзор по време на строителството
Строителство и изграждане
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 6 208 420 BGN
Общ бюджет: 3 428 518 BGN
БФП: 2 062 060 BGN
Общо изплатени средства: 1 603 386 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 062 060 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 529 606 BGN
2015 1 073 780 BGN
1 603 386 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 752 751 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 450 165 BGN
2015 912 713 BGN
1 362 879 BGN
В т.ч. Национално финансиране 309 309 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 79 441 BGN
2015 161 067 BGN
240 508 BGN
Финансиране от бенефициента 1 367 365 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) 1.1. Одобрен Технически проект
Индикатор 2 (Д) 1.2. Получено Разрешение за строеж
Индикатор 3 (Д) 2.1 Извършени земни работи при СМР по част Железен път
Индикатор 4 (Д) 2.2 Изградени нови гарови коловози
Индикатор 5 (Д) 2.3 Извършени дренажи
Индикатор 6 (Д) 2.4. Извършено трасиране на кабелна линия.
Индикатор 7 (Д) 2.5 Изградена съединителна оптична кабелна линия
Индикатор 8 (Д) 2.6 Изградена контактна мрежа
Индикатор 9 (Д) 2.7 Извършени изкопни работи при СМР по част Пътна
Индикатор 10 (Д) 2.8 Извършени Асфалтови работи при СМР по част Пътна
Индикатор 11 (Д) 2.9 Реконструиран път, част от четвъртокласен път PDV–1251
Индикатор 12 (Д) 2.10 Изградена нова пътна връзка към ИМТ
Индикатор 13 (Д) 2.11 Изграден водопровод
Индикатор 14 (Д) 2.12 Изградена канализация
Индикатор 15 (Д) 2.13 Изградени административни площи
Индикатор 16 (Д) 2.14 Изградени технически площи
Индикатор 17 (Д) Получен Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт 15)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз