Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.14-0048-C0001
Номер на проект: A13-22-48
Наименование: ПОДОБРЯВАНЕ НА КООРДИНАЦИЯТА И КОМУНИКАЦИЯТА ЧРЕЗ ПРЕЦИЗИРАНЕ И НАДГРАЖДАНЕ НА УМЕНИЯТА
Бенефициент: Държавна Агенция по горите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 08.05.2014
Дата на приключване: 15.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на професионалната компетентност на служителите в Горска семеконтролна станция (ГСС) - София Лесозащитна станция (ЛЗС) - София; Национална научноизследователска станция по ловно стопанство, биология и болести по дивеча (ННИСЛСББД) - София; Тополово стопанство (ТС) – Пазарджик и списание "ГОРА" за по-ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с управление и развитие на човешките ресурси и професионалните умения
Дейности: Дейност 4: Организация и управление на проекта Задачите и отговорностите по осъществяване на дейностите по проекта ще се разпределят между двамата члена на екипа - ръководител и счетоводител. Дейностите по организация и управление предвиждат разделение на задачите, съгласно функционалните задължения и отговорности; спазване на правила за вътрешен контрол и финансова отчетност при управлението на проекта и съхранението на проектната документация; провеждане на процедури за избор на изпълнители; текущ контрол по изпълнение на дейности, възложени на външни изпълнители; текущо отчитане по фази и етапи от изпълнението, както и текущ моноторинг на отделните етапи от проекта, включително и след приключването му.
Дейност 1: Обучения на служители от ГСС - София, ЛЗС - София; ННИСЛСББД - София; ТС - Пазарджик, Списание "ГОРА" в Института по публична администрация; Предвижда се участие в следните обучения от каталога на ИПА: - Електронни таблици с MS Excel (базов курс - ИТО-2) Предвижда се в него да вземат участие 20 служители (по четирима от всяко специализирано териториално звено - СТЗ); - Работа с документи с MS WORD (ИТО-1) Предвижда се в него да вземат участие 20 служители (по четирима от всяко специализирано териториално звено); - Презентационни умения. MS POWER POINT (ИТО-7) Предвижда се в него да вземат участие 10 служители (по двама от всяко специализирано териториално звено); - Прилагане на административнопроцесуалния кодекс - (за неюристи - ПП-5-2) Предвижда се в него да вземат участие 5 служители (по един от всяко специализирано териториално звено).
Дейност 2: Обучения за повишаване на административната ефективност Във връзка с надграждане и прецизиране на административната ефективност на служителите от ГСС - София, ЛЗС - София; ННИСЛСББД - София; ТС - Пазарджик, Списание "ГОРА"се предвижда провеждането на обучения, както следва: "Повишаване на мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация. Лидерски умения и екипна ефективност". Предвижда се продължителността на обучението да е 2 дни, 15 уч. часа. В обучението ще бъдат включени 50 служители. (по 10 от всяко специализирани териториално звено - целева група по проекта) "Ефективна координация и комуникиране при реализацията на специфични политики и програми", насочено към служители с ръководни и експертни функции на ГСС - София, ЛЗС - София; ННИСЛСББД - София; ТС - Пазарджик, списание "ГОРА". Предвижда се продължителността му да е три дни, 24 учебни часа и в него да вземат участие 25 служители (по 5 от всяко СТЗ - целева група по проекта).
Дейност 5: Дейности за информация и публичност Тази дейност ще бъде извършвана по време на цялата продължителност на проекта. С цел осигуряване на широка публичност и популяризиране на дейностите по проекта, с финансовата подкрепа на ЕС чрез ЕСФ, ще бъдат използвани следните информационни и комуникационни механизми: - Провеждане на пресконференция; - Подготовка и публикуване на публикации в регионални печатни и он-лайн медии по време на изпълнение на проекта; - Отразяване на изпълнението на проекта в сп. "ГОРА", както и на интернет страниците на ИАГ, ГСС - София, ЛЗС - София; ННИСЛСББД - София; ТС – Пазарджик; - Информационен банер, който ще се използват по време на провеждане на обученията; - Изработване на химикалки със ситопечат, брандирани папки и нотпадове за участниците в обученията.
Дейност 3: Езикови обучения на служителите от ГСС - София, ЛЗС - София; ННИСЛСББД - София; ТС - Пазарджик, списание "ГОРА"; Изпълнението на дейността предвижда провеждане на чуждоезоково обучение по английски език. Обучението ще се проведе в съответствие с изискванията на Европейската езикова рамка за ниво А 1. Дейността ще стартира с провеждането на входящ тест и последващо сформиране на обучителните групи. При изпълнението на дейността ще се провеждат междинни тестове за определяне нивото на напредък на служителите. На финала ще се проведе финален изпит от няколко компонента за всяко от нивата и на успешно преминалите изпита ще бъде издаден сертификат. Обучението ще е с продължителност от три месеца с натовареност 120 академични часа. Предвидено е в обучението да се включат общо 50 служители - по 10 за всяка структура по отделно. Предвижда се обучението да е дългосрочно, без откъсване от работното място и с цел придобиване на по-задълбочени и трайни знания.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Мойри Ко ЕООД
ЕЙТ Корпорейт
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 83 504 BGN
Общ бюджет: 40 476 BGN
БФП: 40 476 BGN
Общо изплатени средства: 16 700 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 40 476 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 16 700 BGN
2015 0 BGN
16 700 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 34 405 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 195 BGN
2015 0 BGN
14 195 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 071 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 505 BGN
2015 0 BGN
2 505 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По дейност 1: Проведени обучения
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Преминали обучение в ИПА служители
Индикатор 6 (Д) По дейност 2: Проведено двудневно обучение за 24 участника
Индикатор 7 (Д) По дейност 2: Проведено 3-дневно обучение за 18 участника
Индикатор 8 (Д) По дейност 3: Проведени обучения по английски език
Индикатор 9 (Д) По дейност 3: Обучени служители
Индикатор 10 (Д) По дейност 4: Подписани договори с членовете на екипа
Индикатор 11 (Д) По дейност 4: Изготвен протокол от началната среща
Индикатор 12 (Д) По дейност 4: Проведени процедури за избор на външен изпълнител
Индикатор 13 (Д) По дейност 4: Изготвени междинни и окончателен технически доклади
Индикатор 14 (Д) По дейност 5: Публикации в регионални печатни и онлайн медии
Индикатор 15 (Д) По дейност 5: Пресконференции
Индикатор 16 (Д) По дейност 5: Информационен банер
Индикатор 17 (Д) По дейност 5: Изработване на брандирани папки
Индикатор 18 (Д) По дейност 5: Изработване на химикалки със ситопечат
Индикатор 19 (Д) По дейност 5: Изработване на ноутпадове


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз