Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.14-0016-C0001
Номер на проект: А13-22-16
Наименование: Повишаване професионалната компетентност и ефективност на служителите в Областна администрация Сливен
Бенефициент: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СЛИВЕН
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 24.04.2014
Дата на приключване: 24.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване компетентността, професионализма и ефективността на служителите в Областна администрация Сливен, чрез обучения в страната
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта Дейността включва планиране, наблюдение и контрол на проектните дейности, оценка на риска, отчетност и прозрачност. Ще бъдат разработени инструменти за по-ефективно управление на проекта. Дейността има следните основни етапи: • мобилизиране на екипа за управление на проекта • изготвяне на работен план-график • организиране изпълнението • месечен контрол чрез прилагане на вътрешен механизъм за мониторинг на постигнатия напредък • изготвяне на междинни и окончателен отчети и доклади • оценка на постигнатите резултати
Дейност 2. Организиране и провеждане на обучения за професионално развитие от каталога на ИПА 2.1 Комуникационни стратегии и изграждане на публичен образ (УА-8) по програма Управленски умения Продължителност: 2,5 дни, 20 учебни часа Брой служители: 3 служители с ръководни функции Цели на обучението: да се представят подходи и решения за изграждане на ефективен публичен имидж, като елемент на доброто управление. Учебно съдържание: комуникационен мениджмънт - визия, стратегия и средства; вербалната и невербалната комуникации; медийна комуникация - принципи и приложения; комуникация с различни целеви групи; комуникация в кризисни ситуации; изграждане на персонален имидж. 2.2 Държавен протокол (УА-9) по програма Управленски умения Продължителност: 1 ден, 7 учебни часа. Брой служители: 4 служители Цели на обучението: да запознае участниците с нормативната база и с основните насоки при подготовката и провеждането на обществени прояви, делови срещи и посещения на гости в страната и на делегации в чужбина; да представи общоприетите норми и правила, протоколните изисквания и културните различия. Учебно съдържание: запознаване с основните понятия: Закон за държавния протокол, държавен протокол, дипломатически протокол, държавен церемониал, символи на държавната власт; комуникация: философията на първото впечатление, покани, делова кореспонденция, междукултурна комуникация; посещения на чужди делегации и партньори, гостувания в чужбина. 2.3 Предварителна и последваща оценка на въздействието (ПП-2) по програма Публични политики Продължителност: 2 дни,16 учебни часа Брой служители: 6 служители Цели на обучението: да представи европейската и българската практика на предварителна и последваща оценка на въздействието на законодателство и политики; да представи Ръководство за извършване на оценка на въздействието;да развие практически умения за извършване на предварителна и последваща оценка на въздействието. Учебно съдържание: европейска методика на предварителната оценка на въздействие на законодателство; ръководство за оценка на въздействието в България; ръководство за извършване на оценка на въздействието към рамкови позиции на Република България; наръчник за изготвяне на оценка на въздействието на законодателство на местно ниво; основни елементи на общата оценка - анализ на разходите и ползите, синтетична оценка и препоръки; практическо упражнение - разработване на оценка на въздействие на конкретен български нормативен акт; българската практика. 2.4 Стилистика в нормативните актове и наредби (З-4), обучение по заявка Продължителност: 1 ден, 8 учебни часа Брой служители: 7 служители Цели на обучението: да очертае изискванията към езика и стила на различните видове документи, изготвяни от администрацията; да съдейства за усвояване на писмен и устен изказ, осигуряващ ефективно общуване в администрацията и в отношенията й с граждани и юридически лица; да подпомогне формирането на унифициран стил на общуване в администрацията. Учебно съдържание: преглед на нормативната база и административната практика; принципи на административната стилистика; аналитична административна стилистика; административна стилистика при изготвяне на нормативните актове; видове общоадминистративни документи; изисквания при изготвянето на общоадминистративните документи, съгласно Инструкция №1 от 2009 г. за институционална идентичност на администрациите; електронната комуникация между администрациите в контекста на изискванията за институционална идентичност на администрациите; добри практики.
Дейност 3. Организиране и провеждане на специализирано обучение извън каталога на ИПА: Интегрирания подход за териториално развитие - фокус на оперативни програми 2014-2020 и ново предизвикателство пред регионите Продължителност: 2 дни, 16 учебни часа Брой участници: 22 Цел на обучението: Обучението е насочено към запознаване на участниците с възможностите, които предоставят Европейските структурни и инвестиционни фондове при провеждане на политиката за регионално развитие през следващия програмен период. Учебно съдържание: • Интегрирания подход за териториално развитие - фокус на ЕСИФ 2014-2020; • Възможност за прилагане на новата инициатива за „Водено от общността местно развитие“; • Инвестиции за стимулиране на устойчивото градско развитие - интегрирани планове за градско възстановяване и развитие; • Интегриран подход за специфичните нужди на географски области, които са най-засегнати от бедността; • Интегриран подход за специфичните нужди на целевите групи с най-висок риск от дискриминация или социалното изключване; • Ролята и приноса на оперативните програми за прилагане. на интегрирания подход за териториално развитие Семинарът-обучение ще бъде организиран от обучителна организация с опит в тази дейност и с лицензия, издадена от НАПОО. Ще бъде привлечен компетентен лектор, с помощта на който ще бъдат изготвени работен вариант на учебна програма и учебни материали. Провеждането на семинара ще бъде организирано извън гр. Сливен. Обучението ще завърши с издаването на сертификати.
Дейност 4. Организиране и провеждане на обучение в ключови компетентности: Екипна и лична ефективност Продължителност: 2 дни, 16 учебни часа Брой участници: 22 Описание: Обучението ще бъде насочено към развитие на ключови компетенции, подобряване на комуникацията и личната и екипна ефективност. Теми на обучението: • Изграждане на ефективни работни отношения; • Структуриране на системите, задачите и отговорностите и постигане на добра координация между звената в ОА; • Организационна култура; • Мотивация на персонала; • Набиране, организиране и използване на информация; • Формулиране на организационни цели и стратегии; • Комуникации със заинтересованите страни и представяне дейността на областната администрация. По време на обучението ще се проведат ситуационни игри и ще се използват интерактивните методи на обучение. Семинарът-обучение ще бъде организиран от обучителна организация с опит в тази дейност и с лицензия, издадена от НАПОО. Ще бъде привлечен компетентен лектор, с помощта на който ще бъдат изготвени работен вариант на учебна програма и учебни материали. Провеждането на семинара ще бъде организирано извън гр. Сливен. Обучението ще завърши с издаване на сертификати.
Дейност 5. Организация и провеждане на чуждоезиково обучение - надграждащо обучение по английски език ниво В1 / В2 Продължителност: 120 учебни часа Брой участници: 9 Цел на обучението: Свободно ползване на английски език в работна среда при комуникация с организации и граждани. Учебно съдържание: обучение по английски език, ниво В 1 / В 2 по общата европейска квалификационна рамка за изучаване на чужди езици. Обучението е надграждащо и ще бъде провеждано без откъсване от работното място. Определянето на точното езиково ниво на обучаемите ще стане след провеждане на входен тест. Обучителният курс ще бъде организиран от обучителна организация с опит в тази дейност и с лицензия, издадена от НАПОО, включително и за извършване на чуждоезикови обучения.. Обучението ще завърши с издаване на сертификати.
Дейност 6. Дейности за информация и публичност Дейностите за информация и публичност ще бъдат реализирани съгласно Регламент на Комисията № 1828/2006 за осигуряване на публичност на проекта. 6.1. Пресконференции по проекта – начална и финална Участници: 20 души - представители на медии и други институции. Логистика: материали за участниците, кафе-пауза 6.2. Публикуване на прессъобщения в регионални електронни медии по повод начална и финална пресконференция - по 2 броя съобщения 6.3. Изработване на комплект рекламни материали – 50 бр. • Конферентна чанта с надпис и лого /материал: текстил/полиестер/ • Промоционални химикали с надпис и лого • Промоционални USB флаш-памет (4 GB) с надпис и лого • Промоционални бележници с надпис и лого. 6.4 Промоционални папки (А4, пълноцветен печат) с надпис и лого – 100 бр. 6.5 Промоционален рол-банер стойка с логото и името на проекта – 1бр.
Дейност 7. Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки Предвидено е публикуване на 2 публични покани по реда на Глава 8а от ЗОП: - за възлагане на обществена поръчка за организиране на обученията по Дейност 3, 4 и 5 ; - за възлагане на обществена поръчка за осигуряване на информация и публичност (под минималните прагове, но за осигуряване на прозрачност и обективен избор на изпълнител, ще се проведе процедура). Дейността ще бъде осъществена от експерт обществени поръчки с юридическо образование и опит.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
СНЦ "Бизнес център/Бизнес инкубатор-Сливен"
Студио Медия
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 25 585 BGN
Общ бюджет: 22 111 BGN
БФП: 22 111 BGN
Общо изплатени средства: 22 111 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 22 111 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 117 BGN
2015 16 994 BGN
22 111 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 18 794 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 349 BGN
2015 14 445 BGN
18 794 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 317 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 768 BGN
2015 2 549 BGN
3 317 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По Дейност 1 - Сформиран екип
Индикатор 5 (Д) По дейност 1 - Разработени вътрешни правила за работа, контрол и отчетност
Индикатор 6 (Д) По дейност 1 - Разработен работен план-график
Индикатор 7 (Д) По дейност 1 - Изготвени технически доклади
Индикатор 8 (Д) По дейност 1 - Изготвени финансови отчети
Индикатор 9 (Д) По дейност 2 - Брой участници в обученията
Индикатор 10 (Д) По дейност 2 - Брой проведени обучения
Индикатор 11 (Д) По дейност 2 - % от обучените, които дават положителна оценка
Индикатор 12 (Д) По дейност 2 - % обучени жени
Индикатор 13 (Д) По дейност 2 - Нови за служителите обучителни модули/семинари
Индикатор 14 (Д) По дейност 3 - Брой проведени обучения
Индикатор 15 (Д) По дейност 3 - Брой участници в обучението
Индикатор 16 (Д) По дейност 3 - % от обучените, които са преминали успешно обучението
Индикатор 17 (Д) По дейност 3 - % обучени жени
Индикатор 18 (Д) По дейност 3 - Нови за служителите теми, включени в програмата за обучение
Индикатор 19 (Д) По дейност 4 - Брой проведени обучения
Индикатор 20 (Д) По дейност 4 - Брой участници в обучението
Индикатор 21 (Д) По дейност 4 - % от обучените, които са преминали успешно обучението
Индикатор 22 (Д) По дейност 4 - % обучени жени
Индикатор 23 (Д) По дейност 4 - Нови за служителите теми, включени в програмата за обучение
Индикатор 24 (Д) По дейност 5 - Брой участници в обучението
Индикатор 25 (Д) По дейност 5 - Брой проведени обучения
Индикатор 26 (Д) По дейност 5 - % обучени жени
Индикатор 27 (Д) По дейност 5 - % от обучените, които са преминали успешно обучението
Индикатор 28 (Д) По дейност 6 - Проведени пресконференции
Индикатор 29 (Д) По дейност 6 - Публикувани прессъобщения в електронни медии
Индикатор 30 (Д) По дейност 6 - Публикации на Интернет сайта на ОА
Индикатор 31 (Д) По дейност 6 - Публикации в месечния бюлетин на ОА
Индикатор 32 (Д) По дейност 6 - Изработени и разпространени промоционални комплекти рекламни материали (промоционални конферентни чанти, химикалки, USB флаш-памет, бележници)
Индикатор 33 (Д) По дейност 6 - Изработени и разпространени промоционални папки
Индикатор 34 (Д) По дейност 6 - Разработен промоционален рол-банер
Индикатор 35 (Д) По дейност 7 - Технически задания
Индикатор 36 (Д) По дейност 7 - Изисквания за изпълнение
Индикатор 37 (Д) По дейност 7 - Проекти на договори
Индикатор 38 (Д) По дейност 7 - Публични покани


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз