Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.09-0001-C0001
Номер на проект: A13-31-2
Наименование: Разработване и въвеждане на Архитектура на информационни и технологични услуги, процеси и инфраструктура на Агенция „Митници“ (Корпоративна архитектура)
Бенефициент: АГЕНЦИЯ “МИТНИЦИ”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 26.04.2014
Начална дата: 11.04.2014
Дата на приключване: 11.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Усъвършенстване и развитие на качествени и насочени към потребителя административни услуги в Агенция „Митници” чрез изграждане на обща информационна и технологична архитектура на вътрешно-административните връзки и връзките с потребителите
Дейности: Дейност 5: Одит Одитът включва проверка и анализ на управлението на финансовите ресурси и отчетността при изпълнението на проекта. Той се извършва с цел да се провери дали декларираните разходи при изпълнение на проекта са извършени по законосъобразен и целесъобразен начин, съгласно разпоредбите на договорите, регламентите и всички актове, отнасящи се до разходването на средства. Въз основа на извършените одитни процедури се изразява независимо мнение относно достоверността във всички аспекти на същественост на финансовите отчети, изготвени в съответствие с българското счетоводно законодателство. Заключенията на регистрирания одитор след извършения независим финансов одит се отразяват в одиторски доклад. Одитът се извършва за целия проект.
Дейност 1: Управление на проекта Дейността включва: 1. Изграждане на организационна структура на проекта. Определяне на вътрешни експерти за изготвяне на тръжна документация а по проектни дейности 2 и 3 (основни за проекта); 2. Определяне на вътрешни експерти за изготвяне на тръжна документация за провеждане на обществени поръчки за изпълнение на останалите две проектни дейности: 4 (Информация и публичност) и 5 (Одит); 3. Провеждане на обществени поръчки по реда на ЗОП; 4. Текущо наблюдение на изпълнението; 5. Отчитане на проекта. Дейността предвижда: 1. Сключване на договори с членовете на екипа по проекта; 2. Актуализиране на плана за изпълнение на дейностите по проекта и разработване на подробен план; 3. Разпределение на конкретните задачи между членовете на екипа; 4. Сключване на договори с вътрешните експерти за подготвка на документация и подготовка на тръжна документация за провеждане на обществените поръчки; 5. Провеждане на текущо наблюдение на изпълнението; 6. Изготвяне на междинни технически отчети за напредъка на изпълнението; 7. Изготвяне на междинен финансов отчет; 8. Изготвяне на Финален отчет.
Дейност 3: Разработване и внедряване на Митническа информационна система за изнасяне, чрез реинженеринг в съответствие с разработената Корпоративна архитектура, на митническите информационни системи за изнасяне (национални формалности при изнасяне и Дейността включва: 1. Реинженеринг на митническите информационни системи за изнасяне (национални формалности при изнасяне и Системата за контрол на износа – фаза 2 (ECS export control system – phase 2) по дефинираната от предходната дейност архитектура. 2. Разработване на функционалностите, съгласно Функционалната и Техническа спецификация, определена от DG TAXUD на Европейската комисия в документите FTSS – Automated Export System Addendum (FTSS – AES) и Design Document for National Export Application (DDNXA) и национални изисквания на Агенция „Митници“: • Разработване на всички бизнес процеси в митническо учреждение на подаване за режим Износ • Разработване на всички бизнес процеси в износно и изходно митническо учреждение за режим Износ • Разработване на всички бизнес процеси, свързани с процедурите по издирване • Разработване на всички бизнес процеси за опростено деклариране за режим Износ • Разработване на всички бизнес процеси за обработка на обобщена декларация за напускане 3. Разработване на следните електронни административни услуги, свързани с митническите формалности при изнасяне:  Регистриране на декларация за митнически режим износ  Приемане на искане за корекция на декларация за митнически режим износ  Приемане на искане за анулиране на декларация за митнически режим износ  Регистриране на непълна декларация за митнически режим износ  Регистриране на допълнителна декларация за митнически режим износ  Регистриране на облекчена декларация за митнически режим износ  Регистриране на декларация за оформяне на място за митнически режим износ  Справка за статус на декларация за митнически режим износ Фазите през които ще премине изпълнението на текущата дейност са следните: 1. Запознаване на екипа от разработчици с изготвената корпоративна архитектура на Агенция „Митници“ 2. Анализиране на всички функционални и нефункционални изисквания, заложени в спецификацията на Европейската комисия в документите FTSS – Automated Export System Addendum (FTSS – AES) и Design Document for National Export Application (DDNXA) и всички техни приложения и националните изисквания на Агенция „Митници“ 3. Разработване на системата съгласно изготвената корпоративна архитектура и функционалната и техническа спецификация на Европейската Комисия и националните изисквания на Агенция „Митници“ 4. Тестване и предаване на разработената система 5. Обучение на 6 администратори на системата, 30 потребители на системата 6. Внедряване на предадената система в реална експлоатация съгласно разработената корпоративна архитектура
Дейност 2: Разработване на Архитектура на информационни и технологични услуги, процеси и инфраструктура на Агенция „Митници“ (Корпоративна архитектура) Дейността предвижда изграждане на архитектурата на Агенция „Митници“ с оптимизация на фрагментираните процеси в една интегрирана цялостна среда, която отговаря на бизнес стратегията на Агенцията. Структурата на Агенция „Митници“ се разглежда като корпоративна структура, която има множество от общи цели, като предвижданата архитектура ще обхваща всички нейни информационни и технологични услуги, процеси и инфраструктура. Процесът ще бъде декомпозиран на 2 фази, обхващащи всички дейности на ADM (Architecture development method): - Фаза 1: Предварителна фаза: от А до H - Фаза 2: Управление на изискванията Предварителна фаза: Установяване на Архитектурните възможности на AM. • A: Определяне Архитектурната визия. • B: Разработка на Бизнес Архитектура. • C: Разработка Архитектура на Данните и Приложенията. • D: Разработка Технологична Архитектура. • Е: Дефиниране на Възможностите и Решенията. • F: Планиране на миграция от Референтна към Целева Архитектура. • G: Управление на имплементацията. • H: Управление на архитектурните промени. Фаза управления на изискванията: гарантира правилното прилагане на изискванията през всички фази на ADM 1. Изграждане на Архитектурно репозитори. 2. Прилагане принципите на Континуума. 3. Изграждане на Архитектурен ландскейп и прилагането му през ADM фазите. 4. Дефиниране на Архитектурните принципи. 5. Дефиниране на Архитектурните шаблони. 6. Дефиниране на Референтните модели. 7. Дефиниране на Бизнес сценариите. 8. Провеждане на GAP Анализ. 9. Планиране на Техниките за миграция. 10. Оценяване на готовността за бизнес трансформация. 11. Управление на риска. 12. Планиране на Бизнес възможностите. 13. Използване на Архитектурата за дефиниране и прилагане принципите на SOA. 14. Средства за изграждане на Архитектурата: ARIS. За изпълнение на дейността е необходима доставката на :  ARIS бизнес дизайн платформа включваща лицензи за ползване на следните продукти: - ARIS Design server 9.x – 1 лиценз - ARIS Publisher server 9.x – 1 лиценз - ARIS Architect 9.x – 1 лиценз - ARIS Designer 9.x – 10 лиценза - ARIS Viewer 9.x – 20 лиценза и поддръжката им за период от 2 години;  3 броя мастилено струйни принтери/плотери със следните минимални характеристики: - Клас – 36 инча - Максимална резолюция – 2400х1200 dpi - Пълноцветен/дигитален печат(CMYK) - Ethernet port - Минимален формат на хартията – А1 Доставените принтери/плотери след разопаковане следва да са напълно готови за работа
Дейност 4: Дейности за информация и публичност Дейността включва: 1. Подготовка на материали за медиите, които да отразяват дейността по проекта. 2. Изготвяне и отпечатване на информационни и рекламни материали, разясняващи ползите, които ще донесе проекта на целевите групи, включително начините, по които той ще подобри административния процес и прозрачността на работата в Агенция „Митници”. 3. Провеждане на встъпителна пресконференция за оповестяване на началото на проекта. 4. Изготвяне и отпечатване на доклад за резултатите от проекта, който ще бъде разпространен до потребителите на административни услуги – граждани и бизнес и медиите. 5. Провеждане на заключителна конференция. Дейностите, свързани с информация и публичност ще се реализират на два етапа: първият – при старта на проекта, а вторият – в края на проекта. Първият етап ще включва следното;  Подготовка на материал за медиите относно встъпителната пресконференция.  Издаване и разпространение на 30 броя информационни материали и 100 броя брошури, представящи целите и дейностите на ОПАК, приоритетите на програмата, подприоритетите и очакваните резултати, както и конкретните цели и очаквани резултати от проекта.  Организиране и провеждане на встъпителна пресконференция за информиране на заинтересованите страни за началото на проекта с най-малко 30 участника. Вторият етап ще включва следните групи дейности за визуализация на резултатите от проекта:  Подготовка на материал за медиите относно заключителната конференция.  Издаване и разпространение на 30 броя информационни материали и 100 броя брошури, разясняващи ползите, които ще донесе проекта на целевите групи, включително начините, по които той ще подобри административния процес и прозрачността на работа в Агенция „Митници”.  Подготовка и отпечатване на доклад за резултатите от проекта, който да бъде разпространен до потребителите на административни услуги – граждани и бизнес и медиите (50 броя).  Организиране и провеждане на заключителна конференция за информиране на заинтересованите страни за резултатите постигнати при изпълнението на проекта с най-малко 30 участника. На конференцията ще бъдат поканени представители на държавната администрация, журналисти. На конференцията ще бъдат представени продуктите от извършените дейностите.  Изработване на 50 броя плакати.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 500 606 BGN
Общ бюджет: 3 073 312 BGN
БФП: 3 073 312 BGN
Общо изплатени средства: 2 738 901 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 073 312 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 477 660 BGN
2015 1 261 241 BGN
2 738 901 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 612 315 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 256 011 BGN
2015 1 072 055 BGN
2 328 066 BGN
В т.ч. Национално финансиране 460 997 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 221 649 BGN
2015 189 186 BGN
410 835 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Административни услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 2 (Д) По Дейност 1 - Изготвени договори
Индикатор 3 (Д) По Дейност 1 - Сключени договори с вътрешни експерти
Индикатор 4 (Д) По Дейност 1 - Изготвен план за действие
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Изготвени междинни и окончателен технически доклади
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Изготвени документации за възлагане на обществени поръчки
Индикатор 7 (Д) По Дейност 2 - Изготвена документация за разработената Корпоративна архитектура
Индикатор 8 (Д) По Дейност 2 - Инсталирана и внедрена ARIS бизнес дизайн платформа
Индикатор 9 (Д) По Дейност 2 - Реално ползвани лицензи за следните продукти: • ARIS Design server 9.x • ARIS Publisher server 9.x • ARIS Architect 9.x • ARIS Designer 9.x • ARIS Viewer 9.x С поддръжката им за период от 2 години
Индикатор 10 (Д) По Дейност 2 - Доставени принтери
Индикатор 11 (Д) По Дейност 3 - Въведена в експлоатация Митническа информационна система за изнасяне Реализирани нови електронни административни услуги, свързани с митническите формалности при изнасяне
Индикатор 12 (Д) По Дейност 3 - Работещи и достъпни нови електронни административни услуги, свързани с митническите формалности при Изнасяне
Индикатор 13 (Д) По Дейност 3 - Обучени служители за работа със системата
Индикатор 14 (Д) По Дейност 3 - Обучени администратори на системата
Индикатор 15 (Д) По Дейност 4 - Подготвени материали за медиите, които да отразяват дейността по проекта
Индикатор 16 (Д) По Дейност 4 - Изготвени и отпечатани плакати, представящи ОПАК и проекта
Индикатор 17 (Д) По Дейност 4 - Изготвени и отпечатани брошури, представящи ОПАК и проекта
Индикатор 18 (Д) По Дейност 4 - Изготвени и отпечатани доклади за резултатите от проекта до потребителите на административни услуги – граждани и бизнес, и медиите
Индикатор 19 (Д) По Дейност 4 - Организиране на встъпителна и заключителна конференции с най-малко от по 30 участника за запознаване на обществото с целите и резултатите от проекта
Индикатор 20 (Д) По Дейност 4 - Изготвени и отпечатани информационни материали
Индикатор 21 (Д) По Дейност 5 - Изготвен окончателен доклад за извършен одит на проекта и 6 междинни доклада


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз