Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.14-0014-C0001
Номер на проект: А13-22-14
Наименование: Повишаване на квалификацията на служителите на ДНСК за по-качествено изпълнение на служебните им задължения
Бенефициент: ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 14.04.2014
Дата на приключване: 14.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на ефективността на работата на ДНСК
Дейности: Дейност 5 Осигуряване на информация и публичност на проекта В рамките на тази дейност ще бъдат организирани една входяща пресконференция при стартиране на проекта и една финална пресконференция при завършването му. На тях ще бъдат поканени журналисти от национални медии и ще бъде представен проекта, очакваните и постигнатите резултати, както и къде могат да бъдат намерени те с цел мултипликация. Материалите от проекта ще бъдат публикувани на Интернет страницата на ДНСК, където ще бъде публикувано и кратко представяне на самия проект. В допълнение се предвижда да бъдат подготвени и отпечатани 500 брошури за проекта.
Дейност 4 Провеждане на обучение „Актуални въпроси по последните промени в Закона за устройство на територията“ По дейност 4 на настоящото проектно предложение ще бъде проведено едно двудневно изнесено обучение на персонала на ДНСК изпълняващ ръководни функции на тема „Актуални въпроси по последните промени в Закона за устройство на територията“
Дейност 2 Обучения в Института по публична администрация По настоящата дейност ще бъдат проведени пет обучения в Института по публична администрация, както следва: 1. Обучение по Стратегически мениджмънт в държавната администрация (УА-1) за трима служители от ДНСК на ръководни длъжности; 2. Обучение за управление на промяната и организационно развитие (УА-6) за трима служители от ДНСК на ръководни длъжности; 3. Обучение за Доброто управление – отворена и прозрачна администрация (ОПЕА-1) за 1 служител по информация и публичност от дирекция „Финансово, административно-правно и техническо обслужване“; 4. Обучение за Комуникационни стратегии и изграждане на публичен имидж (УА-8) за 1 служител, натоварен с функции по информация и публичност от дирекция „Финансово, административно-правно и техническо обслужване“; 5. Държавен протокол (УА-9) за двама служители на ДНСК от дирекция „Финансово, административно-правно и техническо обслужване“.
Дейност 1 Управление на проекта Изпълнението на дейността ще се извършва от Екип за управление на проекта от служители на ДНСК, в чийто състав са включени ръководител на проекта, координатор и счетоводител. Моля вижте приложените автобиографии на екипа. Дейността се изразява в навременно организиране на публичните покани за избор на изпълнители по проекта, координиране и организиране на оценката на избор на изпълнители, сключване на договори с тях и управление на договорите, навременно подаване на заявки за обученията, уведомяване, координиране и организиране на служителите на дирекцията за предвидените обучения, контрол, мониторинг и отчитане на дейностите по проекта, публикуване на материали по проекта на Интернет страницата на ДНСК, комуникация с Управляващия орган на ОПАК, изготвяне на документация по проекта, вкл. междинни и финален доклади, финансово управление на проекта, вкл. авансово, междинни и окончателно искане за плащане към УО на ОПАК, разплащане към избраните изпълнители и др.
Дейност 3 Провеждане на обучение „Успешният екип – създаване, мотивиране и развитие“ В рамките на тази дейност ще бъде проведено едно двудневно изнесено обучение на персонала на ДНСК изпълняващ ръководни функции на тема „Успешният екип – създаване, мотивиране и развитие“.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 314 BGN
Общ бюджет: 77 348 BGN
БФП: 77 348 BGN
Общо изплатени средства: 77 348 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 77 348 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 77 348 BGN
77 348 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 65 746 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 65 746 BGN
65 746 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 602 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 11 602 BGN
11 602 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По дейност 1 - Проведени обучения
Индикатор 5 (Д) По дейност 1 - Обучени служители
Индикатор 6 (Д) По дейност 2 - Проведени обучения
Индикатор 7 (Д) По дейност 2 - Получени сертификати
Индикатор 8 (Д) По дейност 3 - Проведени обучения
Индикатор 9 (Д) По дейност 3 - Обучени служители
Индикатор 10 (Д) По дейност 4 - Проведени обучения
Индикатор 11 (Д) По дейност 4 - Обучени служители
Индикатор 12 (Д) По дейност 5 - Проведени пресконференции
Индикатор 13 (Д) По дейност 5 - Подготвени и отпечатани брошури за проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз