Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.09-0004-C0001
Номер на проект: А13-31-5
Наименование: Развитие на системите на имотния регистър, въвеждане на нови електронни услуги и интегриране на системи и регистри в Агенцията по вписванията, с оглед подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса
Бенефициент: Агенция по вписванията
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 26.04.2014
Начална дата: 17.04.2014
Дата на приключване: 17.10.2015
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да се оптимизира дейността на Агенцията по вписванията по отношение на имотния регистър, да се подобри обслужването на гражданите, бизнеса и нотариусите, чрез вътрешно развитие и интегриране на системите, чрез въвеждане на нови електронни услуги и да се създадат предпоставки за по-добра събираемост на местните данъци и събираните от агенцията държавни такси.
Дейности: Дейност 1 Анализ на нормативната база и организационната среда на Агенция по вписванията, във връзка с развитието на информационната система на имотния регистър и въвеждането на електронни услуги. При реализация на дейността ще бъдат изпълнени следните основни задачи: 1. Анализ на нормативната база, регламентираща воденето и използването на имотния регистър. Задачата ще обхване идентифициране, преглед и анализ на законови и подзаконови нормативни актове. Ще се идентифицират всички услуги, предоставяни във връзка с дейността на имотния регистър, както и съществуващите взаимовръзки между Агенция по вписванията и други държавни органи. Резултатът от анализа ще бъде основа за извършването на анализ на организационната среда на Агенция по вписванията и за идентифициране на евентуални области за подобрение в тази среда, с оглед постигане целите на проекта. 2. Анализ на организационната среда на Агенция по вписванията. Задачата ще обхване на първо място оценка за съответствие на вътрешните документи (методики, инструкции, заповеди, вътрешни правила за работа и др.) с законовите и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи воденето и използването на имотния регистър. На второ място, в рамките на задачата ще бъде анализирана ефективността и адекватността на вътрешните документи, с оглед мигриране към електронни услуги, ускоряване на процесите, повишаване на качеството и разнообразяване на каналите на предоставяне и заплащане на услугите, повишаване качеството и надеждността на информацията, съхранявана в базите данни на имотния регистър. В резултат от анализа, ще бъдат идентифицирани области за подобрение и ще бъдат разработени необходимите допълнения и изменения (а при необходимост ще бъдат разработени изцяло нови) във вътрешните документи.на Агенция по вписванията. Анализът ще обхване и регламентираните от нормативни актове и съответни вътрешни правила взаимовръзки с други държавни органи, като при необходимост ще бъдат направени предложения за споразумения или други форми на регламентация с цел улесняване и ускоряване на обмяната на необходимата за целите на регистъра информация.
Дейност 2: Надграждане на съществуващите функционалности на информационната система на имотния регистър, разработване на нови софтуерни модули и разработване на електронни услуги. При реализацията на дейността ще бъдат изпълнени следните основни задачи: 1. Изготвяне на тръжна документация от екипа за управление на проекта и провеждане на обществена поръчка за възлагане на Дейност 2 за изпълнение; 2. Изготвяне на бизнес анализ на работните процеси в АВ, свързани с развитието на информационната система на имотния регистър и с разработването и внедряването на нови електрони услуги; 3. Изготвяне на технически анализ, включващ техническата инфраструктура и информационните системи поддържащи имотния регистър; 4. Усъвършенстване на съществуващата функционалност на информационната система на имотния регистър и разработване на нови модули за вътрешна интеграция (с търговския регистър, семейния регистър и Булстат) на системите и регистрите, интеграция с външни системи (ГРАО, АГКК и др.идентифицирани по време на бизнес анализа) ; 5. Разработване на електронни услуги в съответствие с идентифицираните от бизнес анализа нужди. 6. Осигуряване на възможност за подаване по електронен път на документи, подлежащи на вписване в имотния регистър от нотариусите. 7. Реализиране на възможности за електронни разплащания в процеса за предоставяне на електронни услуги. 8. Осигуряване на възможност за електронно/служебно извличане на скици от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. 9. Осигуряване на възможност за електронно изпращане на уведомления, относно възбрани и откази на посочен e-mail.
Дейност 3: Дейности за информация и публичност Организиране на разяснителна кампания за представяне на помощта на програмата „Административен капацитет” за постигане на целите на проекта. Дейността включва: • планиране и провеждане на мероприятия за популяризиране на резултатите от проекта и дейностите, които са предмет на анализ – разяснителна кампания в печатни и електронни издания, разработване на електронни информационни бюлетини и на бази данни, кръгла маса, ден на отворените врати; • подобряване и получаване на обратна връзка от целевите групи и заинтересованите страни относно резултатите от проектните дейности – онлайн връзка със заинтересованите страни За всички дейности ще се осигурява информираност и публичност с помощта на традиционни и електронни средства относно целите и начините на финансиране на проекта. Разяснителната кампания включва: Върху всички материали, обяви и публикации ще бъде оповестено, че проектът е получил финансиране от ЕСФ чрез ОПАК. Съгласно изискванията за информация и публичност, информационните материали ще съдържат: името на проекта, името и логото на ОПАК, името на ЕСФ и флага на ЕС. За информацията, разпространявана по електронен път (Интернет страници, електронни съобщения) или чрез аудио-визуални материали, описаните мерки за публичност и информираност ще се прилагат аналогично.
Дейност 4: Одит на проекта В рамките на Дейността ще бъде извършен независим одит на проекта за получаване на разумна увереност, че:  Разходите са извършени съобразно Договора за безвъзмездна финансова помощ;  Разходите са извършени в съответствие с европейското и националното законодателство, включително съобразно правилата за избор на изпълнител (ЗОП, ПМС 330);  Всички декларирани разходи са действително извършени и допустими, в съответствие с изискванията на регламентите на ЕС, ПМС № 62/2007 и ПМС № 231/2007 г.;  Първичните счетоводни документи (фактури, протоколи и др.) и документите с еквивалентна доказателствена стойност са налични и валидни;  Декларациите за възстановяване на средства, подадени от бенефициентите са точни, пълни и са във формат, изискван от съответния УО;  Разходите са извършени в съответствие със счетоводните принципи. Поддържа се отделно аналитично отчитане на разходите в счетоводната система;  Разходите са извършени през периода, упоменат във финансовия/те отчет/и, за дейността по изпълнение на посочения по-горе договор;  Разходите са вписани в отчета на бенефициента (и в отчетите на партньорите в случай на финансов принос в полза на бенефициента от страна на партньорите);  Проверка на приходи от дейността;  Разходите не включват недопустими разходи съгласно чл.10 от ПМС 231/20.09.2007 г.;  Спазени са мерките за информация и публичност;  Спазени са изискванията съгласно ЗФУКПС по отношение на поддържането на адекватна одитна пътека;  Всички дейности по съответния проект са надлежно документирани като всички документи за разходите се съхраняват и са на разположение на националните и европейските контролни органи при поискване.
Дейност 5: Управление на проекта В обхвата на тази дейност са включени всички дейности, свързани с организацията и управлението на проекта. Предвижда се тя да стартира непосредствено след сключването на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и да се изпълнява през целия период на действие на проекта. В рамките на тази дейност се предвижда изпълнението на следните поддейности:  Сформиране на екипа по проекта – за изпълнението на проекта ще бъде определен екип от тринадесет експерта, а именно – Ръководител на проекта; трима Координатори-съответно на Дейности 1, 2 и 3; Счетоводител на проекта; петима бизнес експерти – трима експерта в областта на имотния регистър и административното обслужване и двама ИТ експерта; един бизнес експерт – юрист; един бизнес експерт „Връзки с обществеността и Технически сътрудник. В рамките на тази поддейност ще бъдат изготвени съответните вътрешни правила/заповеди за работата на екипа;  Провеждане на регулярни месечни срещи – в рамките на тази поддейност ще бъдат провеждани месечните срещи на екипа по проекта, на които ще бъдат обсъждани, както напредъка по изпълнение на проекта, така и съответните бъдещи действия за гарантиране спазването на план-графика за изпълнение на дейностите по проекта; Организиране и провеждане на процедури за избор на външни изпълнители – екипът по проекта ще изготви график за планираните за изпълнение от външни изпълнители дейности по проекта и ще организира и проведе обществените поръчки в съответствие със Закона за обществените поръчки. Екипът за управление на проекта, съвместно с администрацията на Агенцията по вписванията ще разработи документациите за възлагане на обществените поръчки за изпълнението на Дейности 1, 2, 3 и 4 от настоящият проект.  Организиране и изпълнение на задълженията за отчитане на напредъка по проекта – екипът за изпълнение на проекта ще подготвя и изпраща на Договарящия орган изискуемите по проекта отчети и доклади за отчитане на техническия и финансов напредък по проекта. В рамките на тази поддейност ще бъде осъществявана и цялата кореспонденция с Договарящия орган, свързана с изпълнението на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 296 693 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 459 339 BGN
2015 - 459 339 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 390 438 BGN
2015 - 390 438 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 68 901 BGN
2015 - 68 901 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Административни услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 2 (Д) Нови модули към съществуващите информационни системи
Индикатор 3 (Д) Реинженеринг на работни процеси
Индикатор 4 (Д) (Д1) Брой изготвени доклади
Индикатор 5 (Д) (Д1) Брой изготвени проекти на и допълнения и изменения във вътрешни организационни документи на агенцията
Индикатор 6 (Д) Д2: Изготвен и приет от АВ бизнес анализ на работните процеси
Индикатор 7 (Д) Д2: Изготвен и приет от АВ технически анализ
Индикатор 8 (Д) Д2: Разработени, тествани и внедрени в експлоатация електронни услуги
Индикатор 9 (Д) Д2: Разработени, тествани и внедрени в експлоатация нови софтуерни модули
Индикатор 10 (Д) Д3: Публикувани материали за медиите, които да отразяват дейността по проекта.
Индикатор 11 (Д) Д3: Доставени в АВ брошури
Индикатор 12 (Д) Д3: Рекламен банер със стойка
Индикатор 13 (Д) Д3:Плакати 50х70 (4 цвята)
Индикатор 14 (Д) Д3: Доклад за резултатите от проекта (16 листа (32 страници) двустранно хромова хартия А4 4+4 цв
Индикатор 15 (Д) Д3: Организиране и провеждане на откриваща конференция
Индикатор 16 (Д) Д3: Провеждане на кръгли маси
Индикатор 17 (Д) Д3: Организиране и провеждане на закриваща конференция
Индикатор 18 (Д) Д3: Рекламни химикалки на проекта
Индикатор 19 (Д) Д3: Рекламни бележници на проекта – А5, с твърди корици
Индикатор 20 (Д) Д3: Рекламни папки
Индикатор 21 (Д) Д4: Изготвени 1 междинен и 1 окончателен одитен доклад.
Индикатор 22 (Д) Д5: Изготвен документ съдържащ списък и описващ ролите, задълженията и отговорностите в екипа за управление на проекта.
Индикатор 23 (Д) Д5: Изготвен документ съдържащ подробен график за изпълнение на дейностите.
Индикатор 24 (Д) Д5: Изготвени технически задания и документации за стартиране на процедури по ЗОП за избор на изпълнител по всяка от дейностите.
Индикатор 25 (Д) Д5: Успешно приети всички дейности по проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз