Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.14-0023-C0001
Номер на проект: A13-22-23
Наименование: Повишаване на квалификацията на служителите в Агенция за социално подпомагане
Бенефициент: Агенция за социално подпомагане
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 22.04.2014
Дата на приключване: 31.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на професионалната компетентност на служителите в АСП за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им.
Дейности: Дейност 3: Управление на проекта Дейността се състои в сформиране на екипа за управление на проекта, осъществяване на екипни срещи,организация и управление на дейностите по проекта, разработване на детайлен план за изпълнение на проекта,разпределяне на конкретните задачи между членовете на екипа, подбор на експерти, които ще участвуват в изпълнението на отделни дейности по проекта, детайлизиране на техните отговорности, разработване на детайлни правила и методи за наблюдение и вътрешна оценка изпълнението на дейностите по проекта , резултати и постигане на поставените цели,.
Дейност 2 : Специализирани обучения Провеждане на специализирани обучения за общо 70 лица по програми определени съобразно специфичните изисквания за работа със конкретен софтуер и използване на чужди езици, разпределени в 5 отделни групи, както следва: 1.Обучения за работа със специализирани софтуерни продукти: -Windows Exchange 2010 – 5 лица -Windows Server 2012 – 10 лица -Администриране на storage servers HP и IBM -2 лица -Специализирано обучение виртуализация -5 лица Предвидените обучения са извън обхвата и за различни служители от тези по схема BG051PO002/13/2.2-12. 2. Английски език за социална работа - 100 учебни часа - за 60 лица. За целта ще бъде проведена процедура („Публична покана”) по ЗОП за избор на изпълнител на предвидените обучения, като съгласно изискванията на Насоките за осигуряване на качеството на провежданите обучения, ще бъдат заложени и следните изисквания • участниците да имат оборот от сходни с предмета на поръчката услуги на стойност не по-малка от прогнозната стойност на поръчката за последните три години; • участниците да имат доказан опит в провеждането на обучения за възрастни и провеждане на обучения по предложените теми (включително за последните три години участниците да имат проведени минимум три обучения за възрастни по различни теми и едно обучение по конкретна тема); • предложеният екип от обучители да има необходимата квалификация и доказан опит (включващ специфичен опит не по-малко от три години в сферата на обучението или участие като обучител в минимум два броя обучения в сферата на обучението). Програмите за обучение следва да се предоставят от обучителните организации съгласно утвърдените от тях стандарти за това, спазвайки предварително заложените критерии на Възложителя определени в «Публичната покана». Изпълнителят отчита проведеното обучение като представя на Възложителя доклад, придружен от списък на участниците, програма на обучението, презентациите и предоставените материали за участниците, снимков материал. Слайдовете с презентации, както и програмите и списъците трябва да съдържат тема, дата и място на провеждане. Присъствените списъци се съставят и оформят съгласно изискванията на Възложителя и по правилата на ОПАК, в т.ч. тези за информация и публичност. Списъците трябва да включват графи с трите имена, организация, длъжност, координати за връзка и подписи за получени материали и присъствие в отделни графи, а в доклада следва да се предоставят данни за възраст, пол, образование и други характеристики (лица в неравностойно положение, активност на пазара на труда) на целевите групи, обхванати при изпълнение на дейността, както и информация за постигнатите индикатори. Изпълнителят трябва да се съобрази с условието, че средствата за участниците в обученията ще се отчитат по брой на действително участващи. Програмата на обученията, както и залите, в които ще се проведат обученията, се съгласуват предварително с Възложителя.
Дейност 1 : Обучения от Институт за Публична администрация (ИПА) Провеждане на обучения за общо 30 лица по програми от Каталога на ИПА за 2013г., разпределени в 2 отделни групи, както следва: 1.1. Доброто управление - отворена и прозрачна администрация – (ОПЕА-1) по 16 уч.часа за 15 лица 1.2. Прилагане на комплексно административно обслужване– (ПП-3) по 20 уч.часа за 20 лица
Дейност 4 : Дейности за информация и публичност Във връзка с изпълнение на дейността ще бъде поискана оферта и сключен договор с Изпълнител във връзка с чл.14, ал.5 от ЗОП. Тази дейност ще се провежда с цел популяризиране и представяне на проекта. С тяхното реализиране ще се търси запознаването на широк кръг лица и медии с целите и ефекта от проекта. В рамките на тази дейност ще се: *Поставяне на информационна тебела пред офиса на проекта. *Отпечатване на информационна брошура с целите и дейностите по проекта А4 цветна, двустранна, – 500 бр. *Публикуване на най-малко 3 статии/интервюта/публикации в електронни медии. При провеждането на дейностите за информация и публичност ще има банери, посочващи, че събитието се провежда по линията на проект, съфинансиран от ЕСФ чрез ОПАК. На материалите, които ще бъдат разпространявани при провеждането им изрично ще бъде оповестено, че проектът се съфинансира от ЕСФ чрез ОПАК, като ще се използват флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и на ОПАК.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Трейнър Консулт" ЕООД
"Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 88 700 BGN
Общ бюджет: 70 508 BGN
БФП: 70 508 BGN
Общо изплатени средства: 70 508 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 70 508 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 17 740 BGN
2015 52 768 BGN
70 508 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 59 932 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 079 BGN
2015 44 853 BGN
59 932 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 576 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 661 BGN
2015 7 915 BGN
10 576 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По дейност 1: Служители преминали обучение по: 1.1.Доброто управление - отворена и прозрачна администрация– (ОПЕА-1)
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Служители преминали обучение по: 1.2. Прилагане на комплексно административно обслужване – (ПП-3)
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Брой получени сертификати (ОБЩО)
Индикатор 7 (Д) По дейност 2: Служители преминали специализирано обучение по Windows Exchange 2010
Индикатор 8 (Д) По дейност 2: Служители преминали специализирано обучение по Windows Server 2012
Индикатор 9 (Д) По дейност 2: Служители преминали специализирано обучение по Администриране на storage servers HP и IBM
Индикатор 10 (Д) По дейност 2: Служители преминали специализирано обучение по Специализирано обучение виртуализация
Индикатор 11 (Д) По дейност 2: Служители преминали специализирано обучение по Английски език за социална работа - 100 учебни часа
Индикатор 12 (Д) По дейност 3: Издадена заповед, (доп.споразумения)
Индикатор 13 (Д) По дейност 3: План за мониторинг на изпълнение на проекта
Индикатор 14 (Д) По дейност 3: Работен график
Индикатор 15 (Д) По дейност 3: Междинни и финален отчет
Индикатор 16 (Д) По дейност 3: Брой срещи на екипа
Индикатор 17 (Д) По дейност 4: Информационна тебела
Индикатор 18 (Д) По дейност 4: Информационна брошура
Индикатор 19 (Д) По дейност 4: Публикации в електронни медии


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз