Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.14-0021-C0001
Номер на проект: A13-22-21
Наименование: Повишаване на професионалната компетентност и ефективност на Областна администрация Ямбол
Бенефициент: Областна администрация – Ямбол
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 22.04.2014
Дата на приключване: 22.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на професионалната квалификация и компетенции на служителите от Областна администрация Ямбол
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта Управлението на проекта ще бъде осъществено от екип, който се състои от ръководител, счетоводител и координатор. Всеки има определени задължения и отговорности по проекта, което ще доведе до успешното постигане на заложените в него цели. Управлението се състои от планиране, мониторинг, контрол на финансите и всички дейности свързани с проекта. Екипът ще отговаря и следи за успешното изпълнение на проекта от началото до неговия край. По проекта ще бъде включен и един допълнителен експерт за подпомагане на дейността при избора на външни изпълнители.
Дейност 2: Провеждане на обучения по ключови компетенции на служителите от Областна администрация Ямбол 2.1 Обучение на тема: Повишаване компетентността на администрацията чрез мотивация и ефективно лидерство Продължителност: 3 дни Брой участници: 13 служители на ОА Ямбол Описание: Обучението ще бъде организирано и проведено от външен изпълнител (ЗОП). То ще бъде предназначено за служителите в администрацията, които заемат както ръководни така и експертни позиции. Обучението ще бъде насочено към повишаване на знанията на участниците за начините и методите за управление на мотивацията на хората, как да работят по-добре и да добавят стойност към всяка дейност. Освен това участниците в обучението ще повишат своята ефективност относно изграждането на работещи стратегии за добро управление на екипите с грижа за тяхното развитие и добра работна среда. Обучението ще бъде изнесено, като в него ще бъдат включени елементи на ролеви игри. Курсът ще завърши с издаване на Сертификат. 2.2. Обучение на тема: Повишаване на компетентността на служителите при работа със специфични групи потребители на административни услуги Продължителност: 3 дни Брой служители: 13 служители на ОА Ямбол Описание: Обучението ще бъде организирано и проведено от външен изпълнител (ЗОП). Целта е да се повишат компетенциите и уменията на служителите от ОА Ямбол за работа и административно обслужване с представители от специфични групи като неграмотни, дългосрочно безработни, без правни познания, неговорещи български език, хора със зависимости. Обучението ще спомогне за развиване и задълбочаване на познанията на служителите относно специфичните нужди на различни групи от населението, което ще доведе до по-доброто обслужване, ориентирано с разбиране към този вид уязвими групи от населението. Курсът ще завърши с издаване на Сертификат. 2.3. Обучение на тема: Подобряване организацията и повишаване уменията на служителите в ситуации на бедствия, аварии и кризи Продължителност: 3 дни Брой участници: 13 служители на ОА Ямбол Обучението ще бъде организирано и проведено от външен изпълнител (ЗОП). Цели: повишаване знанията на служителите за вземане на адекватни и навременни мерки в ситуации на бедствия, аварии и кризи. В обучението ще бъдат включени следните основни теми: анализ на риска и кризисните ситуации, използване на наличните ресурси за управление при кризи и бедствия, готовност на служителите за справяне и адекватно поведение в ситуации на бедствия, аварии и кризи. Курсът ще завърши с издаване на Сертификат. 2.4. Обучение на тема: Обвързаност на личните цели на служителите с целите на администрацията като гаранция за ефективност и ефикасност в работата на Областна администрация Ямбол Продължителност: 2 дни Брой служители: 27 служители на ОА Ямбол Обучението ще бъде организирано и проведено от външен изпълнител (ЗОП). Това обучение ще преминат всички служители на Областна администрация Ямбол. Обучението ще бъде насочено към обвързване на личните и професионалните цели на служителите, създаване на чувство за съпричастност с целите на администрацията. Курсът ще завърши с издаване на Сертификат.
Дейност 3: Провеждане на специализирани обучения на служители от каталога на ИПА за 2014 г. 3.1. Курс: Емоционална интелигентност в управлението -Управление на времето и стреса, етичност в комуникациите, процес на вземане на решения – (УА-5). Продължителност: 3 дни Брой участници: 2 служители на ОА Ямбол 3.2. Курс: Управление на промяната и организационно развитие – (УА-6) Продължителност: 2 дни Брой участници: 2 служители на ОА Ямбол 3.3. Курс: Административно регулиране и подобряване на бизнес среда – (ПП-4) Продължителност: 2 дни Брой участници: 2 служители на ОА Ямбол 3.4. Семинар: Роля и политика на администрацията за управление на миграционните процеси – (ПП-9) Продължителност: 2 дни Брой участници: 2 служители на ОА Ямбол 3.5. Курс: Доброто управление – отворена и прозрачна администрация – (ОПЕА-1) Продължителност: 2 дни Брой участници: 2 служители на ОА Ямбол
Дейност 4: Информация и публичност на проекта Дейностите за информация и публичност ще бъдат реализирани съгласно Регламент на Комисията (EО) № 1828/2006 за осигуряване на публичност на проекта от външен изпълнител (ЗОП). 4.1. Пресконференции по проекта – начална и финална 4.2. Публикуване на прессъобщения в регионални печатни и електронни медии – 2 броя публикации/съобщения 4.3. Изработване на рекламни материали • промоционални химикали с надпис и лого – 55 бр. • промоционални бележници с надпис и лого – 55 бр. • информационни банери - 2 бр. • промоционални чанти с надпис и лого – 55 бр. • промоционални чаши с надпис и лого – 55 бр. • Рекламни брошури – 100 бр.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„АДЖЕНДА ТРЕНИНГ СОЛЮШЪНС” ООД
ЛА ФИТ ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 61 045 BGN
Общ бюджет: 45 438 BGN
БФП: 45 438 BGN
Общо изплатени средства: 45 438 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 45 438 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 12 209 BGN
2015 33 229 BGN
45 438 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 38 623 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 378 BGN
2015 28 245 BGN
38 623 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 816 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 831 BGN
2015 4 984 BGN
6 816 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) Общ брой проведени обучения
Индикатор 5 (Д) Дейност 2 : Брой /обучени служители/.
Индикатор 6 (Д) Дейност 2 : Брой /обучени служители/. % /жени/
Индикатор 7 (Д) Дейност 2 : Брой / проведени обучения/
Индикатор 8 (Д) Дейност 2 : Брой получени сертификати
Индикатор 9 (Д) Дейност 3 : Брой /обучени служители/.
Индикатор 10 (Д) Дейност 3 : Брой /обучени служители/. %жени
Индикатор 11 (Д) Дейност 3 : Брой / проведени обучения/
Индикатор 12 (Д) Дейност 4 : Брой пресконференции;
Индикатор 13 (Д) Дейност 4 : Брой отпечатани брошури;
Индикатор 14 (Д) Дейност 4 : Брой публикувани материали


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз