Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.14-0009-C0001
Номер на проект: А13-22-9
Наименование: Подобряване на професионалната компетентност и ефективност на служителите в Агенция по вписванията чрез обучения по информационни технологии и административно-правно обслужване
Бенефициент: Агенция по вписванията
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 17.04.2014
Дата на приключване: 17.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Надграждане на усилията за повишаване на квалификацията и професионализма на служителите от централната и областните администрации чрез целенасочени обучения.
Дейности: Дейност I: Провеждане на специализирано обучение по информационни технологии Изпълнението на дейността обхваща следните етапи: Първи етап: Подготовка на тръжна процедура и провеждане на процедура за избор на изпълнител за провеждане на специализирани обучения по информационни технологии за служители на Дирекция „Информационно обслужване и технологии“. Тръжната документация за избор на изпълнител за специализираните ИТ обучения ще бъде подготвена от експерт юрисконсулт по проекта в пълно съответствие с изискванията на националното законодателство. Втори етап: Сформиране на групи за обучение - Дейността включва предварителна организация, свързана с подготовката за обученията и провеждането им, като осъществяване на консултации с изпълнителя на обученията, актуализиране и конкретизиране във времето на графика за обучение на отделните групи. Трети етап: Провеждане на специализирано обучение по информационни технологии за служители от Дирекция „Информационно обслужване и технологии“ в следните теми и курсове: Тема 1: Управление на администрация на бази данни Oracle 11 g 1.1. Оракъл База данни 11г: Администрация Workshop I Издание 2 (Oracle Database 11 g; Administration Workshop I Release 2) Целта на курса е овладяване архитектурата на Oracle 11g база данни и придобиване на познания за това как нейните компоненти работят и си взаимодействат. Участниците ще се научат също как да създават оперативна база данни и правилно да управляват различните структури по ефективен и ефикасен начин, включително следене на производителността, сигурност на базата данни, управление на потребителите и техники за резервно копиране и възстановяване. Обучението ще преминат 2-ма ИТ специалисти от дирекцията. В края на курса, участниците в него ще могат да:  администрират Oracle база данни;  инсталират и конфигурират Oracle база данни;  инсталират Oracle Grid инфраструктура;  създават и управляват потребителите;  създават и управляват структури за съхранение;  копират и възстановяват; Продължителност: 5 дни. 1.2. Оракъл База данни 11г: Администрация Workshop II Издание 2 (Oracle Database 11g: Administration Workshop II Release 2) Този курс разглежда подробно концепциите и архитектурата, които поддържат резервното копиране и възстановяването, заедно със стъпките за извършването им по различни начини и в различни ситуации. Също така, администраторът ще научи как ефективно да управлява паметта и как да извършва оценка на производителността. Всички видове Flashback технологи, насрочване на задачи, както вътре, така и извън базата данни и контролиране използването на системните ресурси също са обхванати. Обучението ще преминат 2-ма ИТ специалисти от дирекцията. В края на курса, участниците в него ще могат да:  автоматизират задачи с помощта Scheduler;  извършват диагностика и поправяне на проблеми с данни с Flashback технология;  управляват пространството, за да се оптимизира съхранението на данните в базата;  наблюдават и управляват основни компоненти на базите данни като памет, производителност и ресурси;  осигуряват вашата база данни от чрез стратегии за резервно копиране и възстановяване; Продължителност: 5 дни. 1.3. База данни Оракъл 11г: Data Guard Администрация Издание 2 (Oracle Datebase 11 g: Data Guard Administration Release 2) Целта на курса е запознаване с особеностите и чертите на Data Guard, за да може да се осигури пълна защита на базата данни Оракъл срещу планирани и не планирани прекъсвания. Тук ще получат знания как може да се използват резервни бази данни на Data Guard, за да се поддържат производствените функции като докладване, запитване и изпитване, докато са в резервен режим. Използване на Enterprise Manager Grid Control и Data Guard интерфейс с команден ред (DGMGRL) за поддръжка на Data Guard. Обучението ще преминат 2-ма ИТ специалисти на Дирекцията. В края на курса те ще могат да:  разтоварват потребностите от бизнес обработка към друга система;  разтоварват потребностите от поддръжка към друга система;  изграждат високо достъпни системи; Продължителност: 4 дни. 1.4. Оракъл База данни 11г: RAC Администрация Издание 2 (Oracle Database 11g: RAC Administration Release 2) Целта на този курс е изучаване управлението на Real Application Clusters база данни в средата на Мрежовата структура на Oracle. Развиване на умения за управление на клъстерни бази-данни с използването на Enterprise Manager и command-line utilities (ютилити на командния ред) като SRVCTL, CRSCTL и SQL*Plus. Инсталиране, създаване, управление и следене на бази данни Real Application Clusters. Конфигуриране и следене на ресурсите на Oracle Clusterware. Обучението ще преминат 2-ма ИТ специалисти от Дирекцията. В края на курса те ще могат да :  инсталират Oracle Clusterware и Real Application Clusters;  управляват RAC база данни;  управляват обслужване на базата данни в RAC среда;  управляват и съединяват Oracle Clusterware и RAC софтуер;  обавят/премахват разклонение към/от клъстер;  ъпгрейдват и насочват за съхранение бази данни Oracle RAC; Продължителност: 4 дни. 1.5. Оракъл VM Администрация: Оракъл VM Сървър за х86 Целта на този курс е изучаване изграждането на инфраструктурата за „облачни” изчисления. Участниците ще бъдат запознати с това как да поддържат приложения за предприятието като разгръщат сборни ресурси на сървъра, за да създадат виртуални машини. Предвиждат се упражнения на висока достъпност, динамична миграция и политика против сходствата. Инсталиране на Oracle VM Server за х86 и Oracle VM Manager. Запознаване с Oracle VM Manager UI и CLI, както и откриване и управление на Oracle VM сървъри. Обучението ще преминат 2-ма ИТ специалисти от Дирекцията. В края на курса те ще могат да :  планират виртуално решение;  инсталират софтуера на Oracle VM Server и Oracle VM Manager;  конфигурират мрежови ресурси, за да осигурят отделяне и излишък;  добавят SAN и NFS, за да се осигури съхранение за виртуалната среда;  създават сървърни обединения и хранилища, за да поддържате натовареността на приложенията;  използват високата достъпност на виртуалната машина;  използват политиката на сървърно обединение; Продължителност: 3 дни. 1.6. Основи на XML (XML Fundamentals) Целта на този курс е представяне на основите на XML. Участниците в него ще придобият умения да създават XML документ и да го форматират използвайки езика за преобразуванe XML Style sheet Language (XSL). Обучението ще преминат 2 –ма ИТ специалисти от Дирекцията. В края на курса участниците ще могат да:  създават добре оформени и валидни XML документи;  използват XML Namespaces (пространства от имена) в XML документ;  създават и използват XML Schema (схемантичен) документ;  използват XPath изрази и функции;  преобразуват XML документи чрез използване на стилови таблици и XPath изрази;  използват XPath изрази в XSL за подбор на части от XML документ, които ще се преобразуват;  използват XML редактор в Oracle JDeveloper; Продължителност: 2 дни. Тема 2. Управление на Microsoft SharePoint сървъри 2.1.Core Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013 Този курс ще осигури необходимите знания и умения на участниците за конфигуриране и управление на Microsoft SharePoint Server 2013 среда. Тук те ще се научат как да конфигурират SharePoint Server 2013, както и ще им бъдат предостави насоки за оптимизация на Share Point разгръщане сървър. Това е първият в поредица от два курса за ИТ специалисти и ще осигури подготовката за първия изпит за сървър SharePoint 2013 IT Pro. Курсът е насочен към опитни ИТ професионалисти, които ще се научат как да инсталират, конфигурират, внедряват и управляват SharePoint Server 2013 инсталации в двата центъра за данни или облака. Обучението ще преминат 2-ма ИТ специалист на Дирекцията. След завършване на курса те ще могат да:  опишат основните характеристики на SharePoint 2013;  правят дизайн на логически и физически архитектури;  инсталират и конфигурират SharePoint Server 2013;  създават на уеб приложения и колекции;  защитават SharePoint 2013 внедряване;  управляват и конфигурират потребителски профили;  конфигуриране на корпоративното търсене;  наблюдават и поддържат SharePoint 2013 среда; Продължителност: 5 дни. 2.2. SharePoint 2013 End User Level I Този 3-дневен курс разглежда всички основни функции за крайните потребители на SharePoint 2013, включително всички основни списъци и сайтове. Обучението ще преминат 10-ма служители на Дирекцията. След завършване на курса теще могат да работят със:  Списъци на SharePoint;  Задачи за управление на списъци;  Права за достъп и основни SharePoint Foundation сайтове;  Моите сайтове;  Новинарски връзки и заявки за търсене; Продължителност: 3 дни. Тема 3. Управление на Сisco мрежови устройства 3.1. CCNA bootcamp Този пет-дневен курс разглежда основните функции на Сиско маршрутиаторите и комутаторите. Курсът е насочен към ИТ професионалисти, които поддържат мрежи, базирани на Сиско устройства. Обучението ще преминат 2-ма ИТ специалисти на Дирекцията. В края на курса те ще могат да:  описват как функционират мрежите;  разпознават основните компоненти както и тяхното функциониране;  познават Open System Interconnection (OSI) модела;  описват нуждата от разширяване на локалната мрежа и възможностите за използване на безжична мрежа (RF wireless);  описват причините поради, които отделните мрежи трябва да бъдат свързани чрез маршрутизатор (Router). Така също ще могат да обясняват как се осъществява преноса на данни през мрежата чрез протоколите TCP / IP;  описват как функционират глобалните мрежи (WANs), както и някои техни основни устройства. Ще знаят как протича PPP капсулирането, видовете маршрутизиране – статично и динамично;  използвайки командния ред ще могат да откриват устройства свързани в мрежата чрез протокола Cisco Discovery Protocol (CDP).;  управляват началната конфигурация на маршрутизаторите (рутерите);  конфигурират и отстраняват проблеми в малка мрежа;  разширяват мрежата от малка локална до средно голяма локална с множество комутатори, поддържащи VLAN технологията и Spanning Tree протокола;  обясняват действието на маршрутизаторите в средно големи мрежи;  конфигурират, изследват и отстраняват проблеми по OSPF протокола;  конфигурират, изследват и отстраняват проблеми по EIGRP протокола;  знаят как да използват ACL листи по зададени изисквания, как да ги конфигурират, поддържат и отстраняват проблеми по тях в средно-големи мрежи;  знаят кога да използват NAT и кога PAT в средно големи мрежи и да могат да ги конфигурират върху маршрутизатори;  избират и внедряват подходящата WAN технология за някоя мрежа по предварителни изисквания; Продължителност: 5 дни. Обученията ще се проведат по предварително разработена учебна програма. Обучението по програмите се осъществяват чрез метод на провеждане: Присъствено обучение в група с инструктор. Използва се интерактивен подход, комбиниращ лекции, дискусии и изучаване на казуси. След приключване на съответния курс се провежда тест. Подготовка и издаване на документ за завършения курс – сертификат. Провежда се анкета с обучаваните след приключване на обучението.
Дейност III: Провеждане на обучения от Института за публична администрация (ИПА). Дейността включва следните етапи: Етап 1: Сформиране на групи за обучение - Дейността включва предварителна организация, свързана с подготовката за обученията и провеждането им, като осъществяване на консултации с ИПА на обученията, актуализиране и конкретизиране във времето на графика за обучение на отделните групи. Етап 2: Провеждане на обученията по програми на ИПА, както следва: Тема 1: Политиката на ЕС за защита на личните данни, правната регулация и практика в България (ПР-10) Продължителността на курса е 2 дни, 16 часа. Предназначен е за онези служителите, които обработват лични данни. Целите на обучението са да представи режима на Европеийския съюз (ЕС) за защита на личните данни, като отправна точка за българското законодателство в тази област; да запознае участници с българското законодателство в областта на защитата на личните данни и практиката на съда и компетентните органи в тази област; да се създадат практически умения за анализ на ситуации, свързани с обработване на лични данни от страна на администрацията и практически умения за спазване на законодателния режим. Обучението ще преминат 10 служители на отдел “Административно-правно обслужване”. Тема 2: Конфликт на интереси – правна рамка и практики (ПР–17) Продължителността на курса е 2 дни, 16 учебни часа. Обучението има за цел да представи основните моменти по прилагането на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси във връзка с осъществяването на вътрешния административен контрол. Предвидените дискусии ще дадат възможност да се развият практически умения по установяването на конфликт на интереси и да представи добри практики. Участниците ще бъдат запознати с основните разпоредби на Конвенцията за борба с подкупването на чуждестранни длъжностни лица в международните търговски сделки, както и с напредъка в международното сътрудничество в борбата с подкупването на чуждестранни длъжностни лица. Обучението ще преминат 10 служители на отдел “Административно-правно обслужване”. Тема 3: Методи и техники за прозрачна администрация (ПР-28) Продължителност: 1 ден, 8 учебни часа. Основните цели на обучението са усвояване на знания за подходите и формите на практическата реализация на принципа за прозрачност и откритост в дейността на държавната администрация, както и усвояване на методи и практически умения за активна прозрачност. Обучението ще преминат 10 служители на отдел “Административно-правно обслужване”. Тема 4: Организационно управленски фактори и условия за корупция и мерки за тяхното ограничаване (ПР -30) Продължителност: 1 ден, 8 учебни часа. С обучението се цели представянето на организационно-управленски фактори и условия, които създават корупционен риск. По време на дискусиите участниците ще имат възможност да усвоят специфични знания и умения за изготвянето на организационен и функционален анализ с цел разкриване на фактори и условия, които повишават корупционния риск. Ще се усвоят модели и техники за отстраняване на организационно- управленските фактори и условия, генериращи корупционен риск на основата на принципите на добро управление. Обучението ще преминат 10 служители на отдел “Административно-правно обслужване”. Обученията по четирите теми ще се проведат по предварително разработени учебни програми на ИПА. Всяко едно от тях ще приключи с провеждане на изпит и получаване на сертификат за успешно преминат курс. В края на обученията ще бъде проведена анкета с обучаваните служители.
Дейност IV: Дейности за информация и публичност Съгласно изискванията на финансиращия орган Агенцията по вписванията ще проведе широка информационна политика включваща отпечатване на рекламни комплекти, изработване на информационни банери популяризиращи целите, дейностите и очаквани резултати, както и ролята на ЕСФ и ОПАК. Всички изработени материали ще отговарят на изискванията на Регламент (EО) № 1828/2006 и ще съдържат изречението: „Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.” Предвижда се: - поместване на публикации в интернет страницата на Агенцията по вписванията; - изготвяне на банери популяризиращи дейностите по проекта; - изработване на рекламен комплект: рекламна химикалка, тефтер-датник, папка с клип борд и чанта за документи.
Дейност II: Провеждане на обучение по Търговско право на Европейския съюз (ЕС) Изпълнението на дейността обхваща следните етапи: Първи етап: Подготовка на тръжна процедура и провеждане на процедура за избор на изпълнител за провеждане на специализирано обучение по търговско право на ЕС за служители на отдел “Административно-правно обслужване”. Тръжната документация за избор на изпълнител ще бъде подготвена от юриста по проекта в пълно съответствие с изискванията на националното законодателство. Втори етап: Сформиране на групи за обучение - Дейността включва предварителна организация, свързана с подготовката за обученията и провеждането им, като осъществяване на консултации с изпълнителя на обученията, актуализиране и конкретизиране във времето на графика за обучение на отделните групи. Трети етап: Провеждане на специализирано обучение по търговско право на ЕС за служителите от Административно правния отдел: Целта на настоящото обучение е да повиши административния капацитет на практикуващи юристи в областта на прилагане на Европейското законодателство в областта на търговското право, като се запознаят с институциите в ЕС, отговарящи за общностната търговия и прилагането на добри практики в работата на съответните институции в България. Обучението се отличава със своята практическа насоченост и включва четири основни теми: - Съдебна система на ЕС с хорариум 45 у.ч. - Обща търговска политика с хорариум 45 у.ч. - Пространства на свобода и правосъдие в ЕС. Фигурата на националния адвокат с хорариум 15 у.ч. - Съдебно сътрудничество между България и ЕС по търговските дела - хорариум 15 у.ч. Обучителната програмата ще предостави задълбочени и практически приложими знания и умения за създаването и прилагането на специфичното търговско право на ЕС, както и за функционирането на съдебната система на ЕС. След всяка една от горепосочените теми ще бъде провеждат тест. В края на курса служителите преминали успешно четирите теста ще получат сертификат. Обучението ще преминат 12 служителя. В резултат на обучението участниците ще са запознати със съдебната система в ЕС, механизмите за мониторинг върху прилагането на различни европейски разпоредби, както и редица други особенности в европейското търговски право. Продължителност: общо 40 дни, както следва 120 учебни часа (по два дни седмично в продължение на 5 /пет/ месеца. Обучението ще се проведе по предварително разработена учебна програма от поне трима утвърдени хабилитирани преподаватели. Предвиждат се дискусии и решаване на реални правни казуси. В края на всяка тема ще се попълва тест и на успешно преминалите ще им бъде издаден сертификат. Планира се провеждане на анкета с обучаваните след приключване на курса.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Рувекс" АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 569 BGN
Общ бюджет: 77 352 BGN
БФП: 77 352 BGN
Общо изплатени средства: 77 352 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 77 352 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 17 914 BGN
2015 59 438 BGN
77 352 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 65 749 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 227 BGN
2015 50 522 BGN
65 749 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 603 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 687 BGN
2015 8 916 BGN
11 603 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По Дейност 1 - Проведени обучения по информационни технологии за служители от Дирекция „Информационно обслужване и технологии“
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Обучени служители от Дирекция „Информационно обслужване и технологии“ по информационни технологии.
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Обучени служители от Дирекция „Информационно обслужване и технологии“ по информационни технологии, които успешно преминават обученията с получаване на сертификат.
Индикатор 7 (Д) По Дейност 2 - Проведен курс по Търговско право на Европейския съюз (ЕС)
Индикатор 8 (Д) По Дейност 2 - Обучени служители от отдел “Административно - правно обслужване” по Търговско право на Европейския съюз
Индикатор 9 (Д) По Дейност 2 - Обучени служители от отдел “Административно - правно обслужване” по Търговско право на Европейския съюз, които успешно преминават обучението с получаване на сертификат
Индикатор 10 (Д) По Дейност 3 - Проведени обучения по програми на ИПА
Индикатор 11 (Д) По Дейност 3 - Обучени служители на отдел “Административно-правно обслужване” по програмите на ИПА
Индикатор 12 (Д) По Дейност 3 - Служители от отдел “Административно-правно обслужване” успешно преминали обучение за професионално развитие по програмите от ИПА с получаване на сертификат
Индикатор 13 (Д) По Дейност 4 - Публикувана информация за проекта на интернет страницата на АВ
Индикатор 14 (Д) По Дейност 4 - Изготвен банер, популяризиращ проекта
Индикатор 15 (Д) По Дейност 4 - Изработени рекламно-презентационни комплекти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз