Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.14-0065-C0001
Номер на проект: A13-22-65
Наименование: Специализирани оучения за по–добра организация на работата в Областна администрация Враца
Бенефициент: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 28.04.2014
Дата на приключване: 28.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Изграждане на модерна и ефективна администрация с високо ниво на компетентност на служителите и осигуряване на добро управление на областна администрация Враца.
Дейности: Дейност 1 – Организация и управление на проекта 1.1. Сформиране на екип за изпълнение на проекта – ръководител, счетоводител, технически сътрудник; 1.1.1. Запознаване членовете на екипа с целите на проекта, дейностите и резултатите; 1.1.2. Разпределяне на задълженията между членовете на екипа; 1.1.3. Обсъждане на плана за действие и процедурите за вътрешен мониторинг и за отчетност; 1.2. Възлагане изпълнението на проектни дейности чрез тръжни процедури по ЗОП; 1.3. Отчитане на проекта.
Дейност 2 - Специализирани обучения по теми от каталога на Института по публична администрация (ИПА) за 2014 г. Дейността предвижда включването на служители от Областна администрация Враца в обучения по теми от каталога на Института по публична администрация за 2014 г. Дейността ще се състои от следните поддейности: 2.1. Семинар на тема „Оценка на индивидуалното изпълнение“, със сигнатура УА–4; Семинара има за цел да запознае учстниците с основните принципи на управление на изпълнението чрез формулиране на цели, задачи и индикатори на всички нива в администрацията и на структурните звена. Чрез практически примери, ще бъдат посочени новите моменти и прилагането на елементите на оценка и самооценка, както и задачи, техники и очаквани резултати във връзка с оценка на изпълнението. Семинара се провежда в рамките на 1 ден и е с продължителност 8 часа. Общият брой на обучаемите е 7 служителя, организирани в група или в групи, като се осигури непрекъсваемост на процеса на работа. 2.2. Семинар на тема „Концепцията за комплексно административно обслужване“, със сигнатура УА–7; Семинара има за цел участниците да придобият умения за по–добро обслужване, както и техники и процедури за организация на административно обслужване. Ще бъдат представени принципите на изграждане и предоставяне на комплексни административни услуги. Семинара се провежда в рамките на 1 ден и е с продължителност 6 часа. Общият брой на обучаемите е 6 служителя, организирани в група или в групи, като се осигури непрекъсваемост на процеса на работа. 2.3. Курс на тема „Административно регулиране и подобряване на бизнес средата“, със сигнатура ПП–4; Курса има за цел да запознае участниците с практиката по прилагането на нормативната уредба, касаеща административното регулиране. Ще бъдат представени съвременните концепции за анализ и оценка, във връзка с подобряване на бизнес средата. Курса се провежда в рамките на 2 дни и е с продължителност 16 часа (по 8 часа на ден). Общият брой на обучаемите е 6 служителя, организирани в група или в групи, като се осигури непрекъсваемост на процеса на работа. 2.4. Семинар на тема „Ефективно управление на държавната собственост“, със сигнатура ЕБ–9; Семинара има за цел да изгради у участниците умения за ефективно и успешно управление на държавната собственост, като представи различни механизми за повишаване ефективността на управление. Семинара се провежда в рамките на 1,5 дни и е с продължителност общо 12 часа. Общият брой на обучаемите е 4 служителя, организирани в група или в групи, като се осигури непрекъсваемост на процеса на работа. 2.5. Семинар на тема „Ефективност на системите за финансово управление и контрол“, със сигнатура ДУ–7; Семинара има за цел да представи нови успешни примери и практически умения във връзка с постигането на ефективност на системите за финансово управление и контрол. Семинара се провежда в рамките на 1,5 дни и е с продължителност общо 12 часа. Общият брой на обучаемите е 3 служителя, организирани в група или в групи, като се осигури непрекъсваемост на процеса на работа. 2.6. Семинар на тема „Добри практики в дейността на областните администрации“, със сигнатура ДП–4; Семинара има за цел да запознае участниците с идентифицирани добри европейски практики, насочени към подобряване на цялостната работа в Областната администрация и практическото им прилагане. Семинара се провежда в рамките на 1 ден и е с продължителност 8 часа. Общият брой на обучаемите е 6 служителя, организирани в група или в групи, като се осигури непрекъсваемост на процеса на работа.
Дейност 3 – Обучение на тема „Управление на риска в публичния сектор” Организиране и провеждане на обучение на тема „Управление на риска в публичния сектор” за 20 служителя. Обучението ще се извършва на 1 група от 20 служители за 3 дни. За извършване на дейността ще бъде нает изпълнител по смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП). За целта ще се разработи методика и времеви график за провеждане на обучението. Всеки участник ще получи обучителни материали- презентационни материали, папка, химикал.
Дейност 4 – Обучение на тема „Личностна ефективност за по–добра организация на работата” Организиране и провеждане на обучение на тема „Личностна ефективност за по–добра организация на работата” за 30 служителя. Обучението ще се извършва на 1 група за 3 дни. За извършване на дейността ще бъде нает изпълнител по смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП). За целта ще се разработи методика и времеви график за провеждане на обучението. Всеки участник ще получи обучителни материали- презентационни материали, папка и химикал.
Дейност 5 - Обучение на тема „Новаторство и бизнес ориентирано управление“ Организиране и провеждане на обучение на тема „Новаторство и бизнес-ориентирано управление” за 10 служителя. Обучението ще се извършва на 1 група за 2 дни. За извършване на дейността ще бъде нает изпълнител по смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП). За целта ще се разработи методика и времеви график за провеждане на обучението. Всеки участник ще получи обучителни материали- презентационни материали, папка и химикал.
Дейност 6 - Обучение на тема „Подобряване на презентативните умения” Организиране и провеждане на обучение на тема „Подобряване на презентативните умения” за 20 служителя. Обучението ще се извършва на 1 група за 2 дни. За извършване на дейността ще бъде нает изпълнител по смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП). За целта ще се разработи методика и времеви график за провеждане на обучението. Всеки участник ще получи обучителни материали- презентационни материали, папка и химикал.
Дейност 7 – Дейности за информация и публичност По време на изпълнението на проекта ще бъде гарантирано цялостно изпълнение на мерките за публичност и информация за проекта и дейностите, финансирани по Оперативна програма „Административен капацитет“. Конкретните дейности включват: Изработване на 2 банера, които ще бъдат поставяни при организирането на всички обучения и провеждането на конференциите по проекта – ще бъдат изработени два банера със стойка за всеки от тях, съгласно изискванията за публичност по ОПАК. Изработване на брошура с резултатите по проекта – в тази брошура ще бъдат представени проектните дейности, възникналите идеи, мнения на участниците и т.н. Предвижда се изработването на 600 бр. брошури с формат А5, четири страници, пълноцветен печат. Начална конференция за целите, плануваните дейности и очакваните резултати по проекта, както и източниците на неговото финансиране и финална конференция за равносметка и приключване на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"РИВ КОНСУЛТ 2013" ЕООД
"ЗОП Мениджмънт" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 68 466 BGN
Общ бюджет: 53 908 BGN
БФП: 53 908 BGN
Общо изплатени средства: 53 908 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 53 908 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 13 693 BGN
2015 40 215 BGN
53 908 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 45 822 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 639 BGN
2015 34 182 BGN
45 822 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 086 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 054 BGN
2015 6 032 BGN
8 086 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По Дейност 1 - Проведени 9 бр. месечни срещи на екипа
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Сключени договори/заповеди с екипа за изпълнение на проекта
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Проведена процедура за избор на изпълнител за реализиране на обучения и мерките за информация и публичност
Индикатор 7 (Д) По Дейност 2 - Брой проведени обучения
Индикатор 8 (Д) По Дейност 2 - Брой обучени служители
Индикатор 9 (Д) По Дейност 3 - Брой проведени обучения
Индикатор 10 (Д) По Дейност 3 - Брой обучени служители
Индикатор 11 (Д) По Дейност 4 - Брой проведени обучения
Индикатор 12 (Д) По Дейност 4 - Брой обучени служители
Индикатор 13 (Д) По Дейност 5 - Брой проведени обучения
Индикатор 14 (Д) По Дейност 5 - Брой обучени служители
Индикатор 15 (Д) По Дейност 6 - Брой проведени обучения
Индикатор 16 (Д) По Дейност 6 - Брой обучени служители
Индикатор 17 (Д) По Дейност 7 - Проведени пресконференции
Индикатор 18 (Д) По Дейност 7 - Банери
Индикатор 19 (Д) По Дейност 7 - Брошури


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз