Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.14-0011-C0001
Номер на проект: A13-22-11
Наименование: Повишаване на административния капацитет на служителите в Областна администрация Русе чрез надграждащи и целенасочени обучения
Бенефициент: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – РУСЕ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 28.04.2014
Дата на приключване: 28.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на професионалната компетентност на служителите в администрацията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им
Дейности: Дейност 1. Управление на проекта Разработване на организационна структура и правила за управление и вътрешен мониторинг на проекта. Разработване на граждански договори и надлежното им оформяне. Разработване на функционални характеристики и надлежното им оформяне Разработване и изпълнение на план-график за управление и изпълнение на проекта. Периодичен вътрешен мониторинг на проекта. Месечни отчети по изпълнение и мониторинг на проекта. Оперативно управление на паричните трансфери.
Дейност 2. Дейности за информация и публичност За информираност и публичност на целевите и заинтересованите групи, както и на цялата общественост ще бъдат осигурени следните информационни материали: - Диплянки – А4, цветност 4+4,две сгъвки, хартия 130 гр., хром гланц – 200 бр. - Винил, размер 1х2 м. + стойка – 1 бр. - Химикалка с надпис сито – 2 цвята – 200 бр. - Папки, PVC с надпис 2 цвята – 100 бр. - Конферентна чанта от плат с надпис сито – 2 цвята – 50 бр. Ще се организират и проведат 2 пресконференции – встъпителна и заключителна, на които ще бъдат поканени представители на местните и регионални медии. И на двете събития ще се популяризират целите на ОПАК и проектното предложение. На сайта на Областна администрация – Русе своевременно ще се отчита напредъка на изпълнението на дейностите по проекта, както и ще се популяризира помощта, предоставена от ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. На участниците в дейностите по проекта ще бъдат раздадени информационни и рекламни материали. Дипляните ще бъдат достъпни на гражданите, бизнеса и всички потребители на административни услуги във фронт офиса на Областна администрация – Русе.
Дейност 3. Обучение по програмите на Института по публична администрация – 40 служители. Провеждане на индивидуални обучения от каталога на ИПА за 2014 г., които са определени след направено проучване за желанията на всички служители, които са целева група на подприоритет 2.2 съгласно изискванията на ОПАК и преценка от ръководния състав за необходимостта от такова обучение.
Дейност 4. Обучение „Добри практики в областните адмнистрации” – 30 служители. Обучението ще се проведе под формата на изнесен семинар в рамките на три дни за 30 служители. Ще бъдат представени от екипа на проекта заложените в него дейности и очаквания принос на настоящото обучение за постигане на основната и специфичните му цели. Лектор от ИПА ще представи „Добри практики в дейността на Областните адмнистрации” по тема ДП-4 от Каталога за 2014 г. Ще се проведе дискусия, по време на която ще се формулират възможни форми за прилагане на някои от добрите практики в работата на Областна адмнистрация, Областните съвети и комисии.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Бенч Марк Груп" АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 29 406 BGN
Общ бюджет: 26 776 BGN
БФП: 26 776 BGN
Общо изплатени средства: 26 776 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 26 776 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 881 BGN
2015 20 894 BGN
26 776 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 22 759 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 999 BGN
2015 17 760 BGN
22 759 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 016 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 882 BGN
2015 3 134 BGN
4 016 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По дейност 1: Разработени правила за управление на проекта
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Разработени и надлежно оформени граждански договори
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Разработени и надлежно оформени функционални характеристики
Индикатор 7 (Д) По дейност 1: Изготвени и надлежно оформени месечни технически отчети
Индикатор 8 (Д) По дейност 1: Изготвени и надлежно оформени месечни мониторингови отчети
Индикатор 9 (Д) По дейност 2: Доставени и раздадени диплянки – А4, цветност 4+4,две сгъвки, хартия 130 гр., хром гланц
Индикатор 10 (Д) По дейност 2: Доставен винил, размер 1х2 м. + стойка
Индикатор 11 (Д) По дейност 2: Доставени и раздадени химикалки с надпис сито – 2 цвята
Индикатор 12 (Д) По дейност 2: Доставени и раздадени папки с надписи по проекта
Индикатор 13 (Д) По дейност 2: Доставени и раздадени конферентни чанти от плат с надпис сито – 2 цвята
Индикатор 14 (Д) По дейност 2: Публикации
Индикатор 15 (Д) По дейност 2: Публикувани отчети за напредъка на проекта на сайта на ОА
Индикатор 16 (Д) По дейност 2: Пресконференции
Индикатор 17 (Д) По дейност 3: Обучени служители от Областна администрация в ИПА по предварително определени теми
Индикатор 18 (Д) По дейност 4: Преминали успешно обучение служители на Областна администрация Русе;
Индикатор 19 (Д) По дейност 4: Проведена дискусия за идентифициране на добри практики, които могат да се приложат в Областна администрация Русе


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз