Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-1483-C0001
Номер на проект: ESF-1203-06-11091
Наименование: "Старт на магазин за почистващи препарати e-fresh"
Бенефициент: "МЕТОДИ ПАСКАЛЕВ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.01.2014
Начална дата: 04.04.2014
Дата на приключване: 01.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Крайните цели на проекта са: • Изграждане на територията на град Асеновград на работещ семеен магазин, предлагащ богата гама почистващи препарати, почистващи средства, козметика, тоалетни принадлежности, парфюмерийни стоки и продукти от първа необходимост чрез директна продажба на домакинствата от района на търговския обект. • Диверсификация на каналите за продажба на стоките чрез придобиване на фирмен интернет сайт за on-line продажба на продуктовата гама стоки чрез средствата на интернет търговия. • Осигуряване на трайна заетост на собственика на новоразкритото дружество и създадения от него търговски екип и след приключване на проектното предложение. • Създаване на ефективно микропредприятие, което да е в състояние да се самоиздържа чрез своята основна дейност и да генерира приходи от дейността си. • Запазване на заетостта и размера на договорената работна заплата на щатните служители на дружеството след края на проекта, в едногодишен план след приключване на проекта, коет
Дейности: Дейност 1 - Текущ ремонт на търговско помещение Едноличния собственик има съсобствено обособено търговско помещение в град Асеновград с акт за собственост Нот.акт 374, том II, рег.669/1992 г. с обща квадратура от 21 м2 с оформени 14,62 м2 търговска част- магазин и 6,38 м2 склад. Предвидено е с настоящата Дейност1 да се изпълнят минимум строително монтажни работи (СМР) на търговското помещение без складовата площ, при което не се засягат конструктивните елементи както и не се променя конструктивната схема. Водоснабдяването в обекта е съществуващо и има водомер за отчет на изразходвано количество вода. За отчитане на консумираната ел.енергия има монтиран самостоятелен електромер. Кандидатстващото дружество МЕТОДИ ПАСКАЛЕВ ЕООД ще използва за осъществяване на основната си дейност това помещение, съсобственост на едноличния собственик на дружеството по силата на сключен договор за възмездно ползване със срок от 5 години с наема месечна цена 100.00 лв. Собственика декларира своето съгласие извършените СМР дейности да се осъществят от дружеството и сумата заплатена от наемателя да е за сметка на месечната наемна цена до окончателното покриване на вложените средства за одобрен ремонт. При това положение, наемната цена ще започне реално да се изплаща след изтичане на 1-вата календарна година. (Изчисления: ((1177.79*1.2)/12)/100~1.18 години за прихващане на бартера „наем за ремонт“) Предвидено е изпълнението на следните текущи ремонтни дейности, засягащи единствено търговското помещение без склад, от външен изпълнител със срок на изработка от 1 месец: • Премахване на стар гредореден таван 14.62 м2 х 11 лв. на търговската част от общата наета площ (14,62 кв.м.) • Доставка и монтаж на нов окачен таван система КНАУФ от GKB 12.5 мм за обработваема площ от 14.62 кв.м търговско помещение • Боядисване на стени с площ 34 кв .м.с интериорна боя, латексова боя на цена 9 лв. без ДДС. Цената включва труд и вложен материал (боя) на търговско помещение без склад • Доставка и поставяне на вътрешна врата р-р 90/200 см • Доставка и монтаж на б бр. диодни осветителни тела 20W, за вграждане в окачен таван Ще бъде избран външен изпълнител за изпълнение на изброените СМР на база на сравнителен анализ на 3 предложения/оферти от различни изпълнители. Критерий за избора на печелившата оферта ще е офертата с „най-ниска цена“. Дейност 1 включва изпълнението на следните задачи: 1) Събиране, оглед и класиране на оферти за възлагане за изпълнение на изброените по-горе ремонтни дейности. 2) Сключване на договор с избрания външен изпълнител 3) Приемане на извършената СМР В стойностно изражение задачите на Дейност1 се свеждат до осигуряване на следните средства по програмата за заплащане на извършените СМР –текущ ремонт. Общо Разходи за Дейност 1, финансирани от ЕФРР: 1177.79 лв. без ДДС и 235.55 лв. невъзстановимо ДДС
Дейност 2– Закупуване на ново оборудване и стопански инвентар Усилията в инвестиционния период, към който спада и Дейност 2 са насочени основно към обособяването на надеждна работна среда за упражняване на производителен, безопасен и здравословен труд от служителите на фирмата и създаване на “user friendly” среда за клиентите на фирмата, чрез осигуряване на условия по каналите за пласмент на заложен асортимент от стоки, изразен от една страна в директни продажби на дребно в обособен търговски обект и от друга -в разработване на канали за директна интернет търговия. Задачите в Дейност 2 са насочени към работната среда на служителите и осигуряване на необходимите условия за директни продажби в търговския обект. Като част от поставените цели в тази насока е предвидено със средства по програма BG051PO001/1.2.03, съфинансирани от ЕФРР да бъде: - Закупен(доставен и монтиран) 1 бр. нов климатик за поддържане на постоянна температура в работния обем в допустими граници, както през зимните месеци, така и в горещите летни месеци. Той ще играе ролята на „климатичната-отоплителна и охлаждаща система“ за малък търговски обект. - изработка и монтаж на сенник с чупещи рамена и редуктор с ръчно задвижване (манивела) за фасадата пред магазина, необходим в реализиране на целта по поддържане на вътрешна температура в допустими граница. - закупуване на най-належащото търговско обзавеждане в допълнение към наличното за дооборудване на търговския обект. Тази задача включва закупуване на 3 броя търговски стелажа- витрини за излагане дребна стока и същевременно за използването им като помощен плот за обработката на клиентските покупки. - Закупуване на най-евтиния модел каса тип метално чекмедже за съхранение на дневния оборот от постъпления на парични средства в отрязъка на работното време до внасянето им по сметка в банката, като средство за превантивна и надеждна защита Основните технически характеристики и на изброените ДА са подробно описани в техническата спецификация-Приложение Б4, неразделна част от настоящата проектна документация. В проектното предложение е заложено финансиране на тези ДМА от Дейност 2 със средства по правилата на ЕФРР. Не са предвидени средства за закупуване на касов апарат и компютърна конфигурация за обработка на търговските операции, защото дружеството разполага с такива по силата на безвъзмезден договор за ползване със неговия собственик, който ще бъде сключен в етапа на изпълнение на настоящото проектно предложение. В задачите по Дейност2 са включени: 1) Събиране на минимум 2 ценови оферти/предложения от различни, независими доставчици. В качеството си на оферта могат да се използват и други носители на обективна технико-икономическа информация, в т.ч. публикувана в уеб страниците на производители и търговци, в които са дадени най-малкото следните данни: технически характеристики на предложените актив или услуга, срок на валидност на офертата, стойност (цена) на оферираните актив или услуга. 2) Вътрешна оценка на офертите и избор на доставчик (За доставката на изброените по горе активи няма да се провежда процедура, а ще бъде осъществено директно договаряне, съгласно чл.12(2) на ПМС55 и чл.9 на ПМС69) За гарантиране спазването на принципите за добро стопанско управление, определяне реалистичността на разходите и осигуряване на ефективност, ефикасност и икономичност при разходването на средствата ще бъде изготвена писмена обосновка за направения избор. 3) Доставка и монтаж на оборудването по заложената техническа спецификация Приложение Б4, към настоящата документация. 4) Завършителни процедури по приемане и обработка на стопанските операции, свързани с придобиване на изброените в началото на дейност 2 активи. Общо Разходи за Дейност 2, съфинансирани от ЕФРР: 1972.99 лв без ДДС и 394.60 лв. невъзстановимо ДДС
Дейност 3 – Изработка на фирмен интернет сайт за on-line заявки и електронна търговия Дейност 3 преследва следните съвременни бизнес цели: • Използване на възможностите на интернет за разширяване обема на продадените стоки и увеличаване на нетния дневен оборот • Използване на възможностите на интернет за представяне на фирмата, нейната мисия, бизнес интереси и цели • Използване на възможностите на мрежата за увеличаване на пазарния дял на фирмата чрез увеличаване на класическата клиентска маса с новия тип интернет потребител Всички изброени по-горе цели могат да бъдат постигнати чрез разработване и внедряване на фирмен динамичен интернет сайт по индивидуалните параметри и характеристики на МЕТОДИ ПАСКАЛЕВ ЕООД (В формуляр Б1_Бюджет на проекта този продукт е описан на страница Б под името на вид ДНА като ПП e-Commerce, това наименование не е конкретен търговски продукт, а обобщение на вида актив и ПП e-Commerce се чете като програмен продукт за електронна търговия). Най-общо сайта ще е структуриран в няколко (до 7) вътрешни страници с текст и снимки. На една от тях (Страница 1) ще има описание на фирмата, данни за нейното основаване, форма на управление и търговски екип. Ще е заделено място за представяне на фирмената мисия и преследвани бизнес цели както и за информиране за ролята и финансирането ОП РЧР Страница 2 ще е скрит администраторски панел за управление на съдържанието. Страница 3 форма за контакт. Сайта ще съдържа брояч на посещенията. Страница 4 ще е on-line магазин с галерия с изображение на стоките, групирани по групи. Сайта ще предлага пълно описание на формите, сроковете и цените за доставка на закупена on-line стока. Ще има възможност и за предварителни on-line заявки при определени условия за изпълнение и заплащане. В задачите по Дейност3 са включени: 1) Събиране на минимум 2 ценови оферти/предложения от различни, независими разработчици на фирмени сайтове с вградени възможност за on-line заявка, on-line покупка и разплащане на стопанската операция. В качеството си на оферта могат да се използват и други носители на обективна технико-икономическа информация, в т.ч. публикувана в уеб страниците на производители и търговци, в които са дадени най-малкото следните данни: технически характеристики на предложените актив или услуга, срок на валидност на офертата, стойност (цена) на оферираните актив или услуга. 2) Вътрешна оценка на офертите и избор на разработчик . За изработката на програмния продукт няма да се провежда процедура, а ще бъде осъществено директно договаряне, съгласно чл.12(2) на ПМС55 и чл.9 на ПМС69. За гарантиране спазването на принципите за добро стопанско управление, определяне реалистичността на разходите и осигуряване на ефективност, ефикасност и икономичност при разходването на средствата ще бъде изготвена писмена обосновка за направения избор. 3) Демонстрационно запознаване с приложния софтуер и обучение на персонала за работа с него . 4) Завършителни процедури по приемане и обработка на стопанските операции, свързани с придобиване на посочения дълготраен нематериален актив. Общо Разходи за Дейност 3, съфинансирани от ЕФРР: 1235.30 лв без ДДС и 247.06 лв. невъзстановимо ДДС
Дейност 4 -Сформиране на екип и осигуряване на средства за заплати и осигуровки за 3 месеца Разглеждайки бизнес климата, икономическите тенденции за развитие на пазара на труда в настоящата 2013 година, Методи Паскалев е преценил, че през следващата една година от развитието на новорегистрираното дружество ще бъде заложено на екип от 2 служителя на постоянен трудов договор, изпълняващи основните функции по администриране, организация на дейността, както и дейностите по предлагане на стоките и услугите в магазина, нает от дружеството, договаряне и планиране на доставките и заявките към доставчици/производители/търговци. Предвидено е едната щатна бройка да бъде заета от Методи Паскалев като самонаето лице на длъжност Собственик на малък магазин (НКПД-2011:5221) Като такъв ще управлява малкия магазин самостоятелно и ще бъде подпомогнат в търговската дейност от един служител. Собственика на малкия магазин ще изпълнява следните основни задачи: определя продуктовото разнообразие, стокови запаси и ценови нива на продаваните стоки; закупува или поръчва стоки от пазари, търговци на едро или други доставчици; определя разходите и поддържа отчетността относно стоковите запаси и финансовите операции; определя цените и излага стоките за продан; оценява върнатите стоки и взема решение за подходящи действия; съставят описи на стоковите запаси; проверява подадени on-line заявки през фирмения интернет сайт и организира тяхното изпълнение; обработва извършените електронни продажби през през програмния продукт e-Commerce (електронна търговия) Другата бройка ще бъде заета от Мария Кирилова Паскалева. Нейната автобиография е приложена към комплекта от документи за кандидатстване. Избран е служител с богат професионален опит на длъжност Продавач-консултант (НКПД-2011:5223). От 1995 г. работи на подобна позиция, познава естеството от работа и асортимента от стоки, притежава най-допълващи качества към възможностите и компетенциите на Методи Паскалев и е допълващия служител за реализиране на микропредприятие от семеен тип. Нейните задължения включват да продава и демонстрира стоките в магазина на дребно, да регистрира и приема плащания за закупени стоки и услуги, подрежда и излага стоки, опакова и пакетира продадените стоки, работи с касовия апарат, компютър или друго оборудване за регистриране и приемане на плащания при покупка на стоки и услуги; Действията и задачите, обхванати в Дейност4 са: 1) Назначаване на Продавач-Консултант на безсрочен трудов договор от началото на стартовата фаза, т.е. от Месец3. 2) Осигуряване на средства за заплати и осигуровки по КТ и КСО от работодателя за наетия служител на безсрочен трудов договор и самонаетото лице за 3 месец от Месец 3 до Месец 5. 3) Предвидено е работното време на магазина да е: в делнични дни от 9:00 до 20:00 ч., в Събота от 9:00 до 14:00 часа, а Неделя да е почивен ден. За запълване на часовия график ще бъде организирана работа на смени по предварително определен график и сумарно изчисление на работното време. Планирането на разходите за възнаграждения в страница А1.1 на формуляр Б1_Бюджет на проекта е съобразено с изискванията заложени в Приложение М към Насоките за кандидатстване по тази програма. Определено е почасово възнаграждение в размер на 2.73 лв./час и 0.49 лв./час осигуровка за сметка на работодателя. В изчисленията са използвани изходни данни, публикувани на страницата на НСИ към 25.04.2013 г. Класификацията на МЕТОДИ ПАСКАЛЕВ ЕООД по КИД 2008 е 47.78 и попада в сектор G-Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети Ср. мес. заплата за месец III в сектор G e 740 лв. Осигуровки за сметка на работодателя: 740*17.8%=131.72 лв/месец Раб.дни за 2013 г.:252 Работни дни на месец: 252/12=21 за 2013 г. Часовата ставка на заплата и осигурителна вноска е определена по формулата ROUND((S/(252/12))/8;2), където S е сума на месечното възнаграждение или осигурителни вноски за сметка на работодател. Плануваният разход за възнаграждения по програмата не надхвърля МОД за съответната група по КИД и ще възлезе за 3-тe месеца на обща сума от 3245.76 лв. (на месец: РЗ 460 + ОВ 81.88). Планирането на разходите за възнаграждения е съобразено с изискванията заложени в Приложение М към Насоките за кандидатстване по тази програма. Общо Разходи за Дейност 4, финансирана от ЕСФ: 3 245.76 лв.
Дейност 5 – Изработка на стратегия Проектното предложение е насочено към подготовка и реализация на МЕТОДИ ПАСКАЛЕВ ЕООД- микропредприятие, развиващо се като търговец на дребно с пакетирани нехранителни стоки, основно перилни,почистващи препарати, парфюмерийни, козметични средства и хигиенни материали в обоос0бен самостоятелен търговски обект, базиран в град Асеновград. Сложната икономическа ситуация, конкуренцията в бранша и натиска на големите търговски вериги, изискват задълбочен външен независим анализ, който е една от стъпките за устойчивото развитие на дружеството. Детайлния анализ, методите за интервенция на пазара и качествената оценка за възможностите за въздействие на този пазар са от особена важност за развитието на МЕТОДИ ПАСКАЛЕВ ЕООД. За разработката на стратегия за развитие ще бъдат използвани услугите на външен изпълнител. Изискванията, поставени към него са опит и познания за оценка на силни и слаби страни в плановете за изпълнение на фирмените цели, по организацията на работа с надеждни вътрешни правила и практики, познания по реализация на дейности по проектни предложения и проектно бюджетиране и постигане на качествени резултати в аналогични прохождащи и/или утвърдени търговски фирми. Стратегията ще е от една страна план-рамка за изпълнение на дейностите от проектното предложение и друга страна допълващи правила и процедури за текущ мониторинг и контрол по изпълнение на поставени специфични годишни бизнес цели. Общо Разходи за Дейност 5, финансирана от ЕСФ: 500 лв.без ДДС и 0 лв. невъзстановимо ДДС
Дейност 6 – Визуализация на проекта Дейност 6 включва реализиране на конкретни количествени индикатори за постигане на целите поставени в горния ред и това са: - изработка и монтаж на 1 бр. постоянна информационна табела, пълноцветен печат на PVC плоскост с лепене, с размер 80/55 см, която ще бъде монтирана пред магазина - изработка на 17 бр. стикери с размер 40/70 мм, с които ще бъдат обозначени закупените активи със средствата на програмата. - изработка на 1000 бр. флаери, двустранен пълноцветен печат 4+4 с размер 210х99 мм. Флаерите ще бъдат раздадени в подготвителния и стартовия етап на клиенти и домакинства, в района на търговския обект - изработка на 1000 бр. листовки, двустранен пъноцветен печат, мат. 130гр/м2 гланц. Р-р: 21х29.7 см.А4 Изработени, съгласувани с условия на АЗ и Приложение З, Листовките ще промотират стоки в магазина и представят задължителната информация за участието по настоящата програмна схема ще бъдат раздавани в стартовия етап на клиенти и домакинства, в района на търговския обект. Дейност 6 включва следната последователност от задачи: 1) Събиране на min 2 ценови оферти/предложения от различни, независими изпълнители за изработка на рекламни материали по задание на кандидата 2) Вътрешна оценка на офертите и избор на изпълнител на заданието (За изработката на рекламните материали няма да се провежда процедура, а ще бъде осъществено директно договаряне, съгласно чл.12(2) на ПМС55 и чл.9 на ПМС69) Оценката на събраните оферти ще е извършена на базата на критерий предложена „най-ниска цена“ за изработка 3) Изпълнение на заданието и монтиране на табелата пред магазина през Месец 2 от реализацията на проекта. Изработка на 17 стикера и 100 бр.флаери и 1000 бр. листовки А4 през Месец 2. Предвиден е гранд за закупуване на изработените рекламни материали описани в Дейност 6 с БФП по програмата. Общо Разходи за Дейност 6, финансирана от ЕСФ: 644.20 лв. без ДДС и лв. 128.84 лв. невъзстановимо ДДС
Дейност 7 – Организация, административно и финансово управление на дейностите по проекта Дейност 7 ще е разделена на три направления: - управление, координация и организация между всички служители на фирмата - счетоводна организация и отчетност на осъществените стопански операции по реализацията на задачите и поставените цели в проект Старт на магазин за почистващи препарати e-Fresh - вътрешен контрол и тримесечен мониторинг на постигнатите резултати. В етапа на реализация на задачите пряко свързани с Дейност 7 ще се осигурят средства за подкрепа и помощ на изпълнението, включващи осигуряване на: -средства за възнаграждения, договорени в граждански договор с ръководител проект и счетоводител, съставляващи екипа по организация и управление. (Обща сума на разхода, финансиран по програмната схема: 1811.00 BGN) -средства за обезпечаване на разходите за консумативи по Дейност 7 на проекта. (Обща сума на разхода, финансиран от ЕСФ и ЕФРР: 4.03 лв. без ДДС и 0 лв. невъзстановимо ДДС ) - средства за разкриване и обслужване на банкова сметка за целите на проекта. (Обща сума на разхода, финансиран от ЕСФ: 130.95 лв.) Общо Разходи за Дейност 7, финансирана с БФП: 1945.98 лв. без ДДС и 0.00 лв. невъзстановимо ДДС
Дейност 8 – Първоначално зареждане със стока Първоначално зареждане на магазина с основни артикули стока за стартиране на търговската дейност в търговския обект. Първоначалното зареждане на магазина включва следните основни групи стоки: • Перилни препарати, • Почистващи средства • Козметични продукти • Хигиенни материали • Ограничен асортимент на стоки първа необходимост Изброените стоки имат продължителна трайност, нямат сезонност и количеството на търсене и предлагане в общия случай не зависи от годишното време. Фирмата е предпочела за стартовата фаза подхода на зареждане с месечно количество, което е очакваемото за реализация без натрупване на складова наличност и задържане на парични средства в стоки на склад. Планувано е зареждане на количество необходимо за продажба в първия месец (Месец3) непълен и следващ пълен Месец 4 на стартовата фаза. Средствата получени с продажбата на тези стоки, както и реализирания приход ще бъдат реинвестирани в повторно закупуване на необходимото месечно количество стоки. Тази схема на работа ще бъде повтаряна до завършването на стартовия период на проекта. В стартовия период ще бъде заложено на ниска търговска надценка и прилагане на промоционални подходи с цел привличане на вниманието на домакинствата в района и създаване на собствена клиентска база. Ще се отделя специално внимание на качественото обслужване и ще бъдат търсени начини за поддържане на богат, разнообразен и обновяващ се асортимент с цел за увеличаване ефективността на обслужването с натрупване и превличане на редовни и доволни клиенти. Дейност 8 включва: 1) Първоначално закупуване на стоки, изброени по вид по-горе в този раздел в количество, предвидено за продажба за 1 и 1/2 месец. След продажбата на определено количество получените паричните средства ще бъдат реинвестирани в нови количества от изброените видове продукти. 2) Провеждане на срещи с производители и дистрибутори/търговци на едро на изброените групи стоки, с цел търсене на оптимални варианти и схеми за регулярни доставки и форми на разплащане. Реализацията на дейност 8 е обезпечена финансово със средства от ЕСФ. Общо Разходи за Дейност 8, финансирана от ЕСФ: 6 065.95 лв. без ДДС и 1 213.37 лв. невъзстановимо ДДС
Дейност 9 –Старт на дейността Старт на дейността на МЕТОДИ ПАСКАЛЕВ ЕООД като търговец на дребно с пакетирани нехранителни стоки. Предвиден е 7 месечен срок за изпълнение на тази дейност, това е периода необходим за оглеждане на дейността като изградени практики и стандарти на работа, като време за утвърждаване от една страна на отношенията с доставчици/дистрибутори/производители и от друга това е най-несигурния период за новостартиращо предприятие и поставяне на основата в създаване и утвърждаване на постоянна клиентска база от потребители на предлаганите от фирмата стоки в обособен търговки обект и на интернет страницата на фирмата. Дейност 9 включва следните задачи: 1) Проверка на готовността за работа и отстраняване на констатирани пропуски през 7 месечния стартов период. Научен факт е че явните фактологически грешки се откриват още със старта на дейността, но в етапа в 7-месечния срок на реализация се проявяват допуснати пропуски и несъответствия, които са обвързани с навлизане на работата и са в отношение с нейната ритмичност и обем. От тази гледна точка наблюдението и събирането на констатирани несъответствия, така също и осъществяването на активни мероприятия и приемане на защитни мерки за премахването им е процес и задачи, които ще съпровождат основната стопанска дейност от Месец3 до Месец 9 от реализацията на проекта. 2) Първоначално закупуване на консумативи, необходими в стартовата фаза за обслужване на административната дейност по текуща отчетност, издаване на фактури за извършени продажби и други от този род операции. (Обща сума на р-да, финансиран по програмната схема: 141.84 BGN с ДДС) 3) Разработване на класическите форми на директни продажби в търговския обект и реализиране на първите on-line заявки и/или електронна продажби на налична стока чрез интернет страницата на фирмата. Реализацията на Дейност 9 е обезпечена финансово със средства от ЕСФ: -за зареждане на количество от консумативи, предвидени за 7-те месеца на стартовия период, необходими за влагане в администрирането на стопанската дейност (включени: касови ролки, химикали и копирна хартия) Всички закупени материали и консумативи ще бъдат вложени в етапа на реализация на Дейности 7 и 9. -за покриване на режийните разходи по поддръжката на реалния търговки обект, каквито се явяват консумираната вода и електрическа енергия за 7 месеца и електрическа енергия за отопление за 4 месеца (Обща сума на р-да, финансиран по програмата: 613.64 BGN с ДДС) -за покриване на разходите за поддръжката на връзка с НАП и на виртуалния (електронен) магазин и в тази връзка и група се включват разходите за осигуряване на интернет достъп, за хостинг и домейн в интернет пространството в етапа на изпълнение на Дейност 9, т.е. за 7 месеца. (Обща сума на р-да, финансиран по програмата: 206.50 BGN с ДДС) Търговската дейност на дребно със закупените с Дейност 8 стоки започва през Месец 3 и ще продължи през всички следващи месеци. Заложено е в закупуване на бързооборотни стоки, без поддържане на дълги линии складови наличности, т.е. предвидено е на получените парични средства от продажби да бъдат реинвестирани в месеца в нови количества стока. Изчислен е прогнозен среден месечен разход в месеци 5-9 на стартовия етап, възлизащ на 5937.50 лв. В тази сума са включени:(Заплати и осигуровки в р-р на 1083.76 лв. на месец и стоки в р-р на 4852.88 лв. на месец). За стартовия период от Месец 3-Месец 9 е заложено реализиране на нетни приходи в общ размер 39 060 лв., който следва да се постигне при среден дневен оборот от 265 лв.за цитирания период. Общо Разходи за Дейност 8, финансирана от ЕСФ: 683.45 лв. без ДДС и 136,69 лв. невъзстановимо ДДС
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 965 BGN
Общ бюджет: 17 606 BGN
БФП: 17 606 BGN
Общо изплатени средства: 17 606 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 17 606 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 17 606 BGN
17 606 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 14 965 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 14 965 BGN
14 965 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 641 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 2 641 BGN
2 641 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз