Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-1079-C0001
Номер на проект: ESF-2303-04-02008
Наименование: Да се трудим безопасно
Бенефициент: "УНИТРАФАД" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 28.04.2014
Дата на приключване: 01.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Дряново
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на възможност за подобряване условията на труд, повишаване производителността на работната сила и адаптиране на управленските процеси в насока увеличаване качеството на производителността, свързана с регламентирането и нормирането на труда в предприятие Унитрафад ООД чрез въвеждане на мерки и стандарти свързани с подобряване условията за безопасен труд, които са изцяло в синхрон със законодателните изисквания на областта на условията за безопасен труд.
Дейности: 1. Сформиране на екип по управление на проекта, вътрешен мониторинг и оценка. За да бъде осъществен проекта ще се сформира екип по управление на проекта, задачите и отговорностите между членовете на екипа ще бъдат ясно дефинирани. Членовете на екипа ще изготвят необходимите финансови и технически отчети, документите за искания за плащания ще подготвят и осъществяват избора на изпълнители на предвидените доставки и услуги. Екипа ще се състои от трима експерти: • Ръководител проект, който ще има следните задачи и отговорности: • цялостна организация по реализиране на проекта • мониторинг върху изпълнение на общите и конкретните цели на проекта • разпределение на задачите по осъществяване контрол по изпълнението на проекта • предоставяне на текуща информация за хода на проекта на партньорите и Договарящия орган • Участва в комисиите по избор на изпълнители 1. Координатор проект, който ще има следните задачи и отговорности: • Отчита се пред ръководителя на проекта • Докладва на ръководителя на проекта за изпълнението на дейностите по проекта • Подпомага ръководителя на проекта при изготвяне на всички видове технически и финансови отчети • Координира дейностите по избиране на изпълнители на услуги и доставки • Координира изпълнението на дейностите и изпълнението на задачите по проекта • Участва в подготовката и реализацията на дейностите по проекта. • организира цялостната техническа работа за изпълнение дейностите по проекта • отговаря за техническото оформяне на тръжната документация • съдейства за подписването на договорите с изпълнителите • информира членовете на екипа и всички участници в проекта за графика на дейностите изготвя и предава в срок необходимите периодични справки за хода на изпълнение на проекта 3. Счетоводител на проекта, който ще има следните задачи и отговорности: • подготвя текущата счетоводна отчетност на направените разходи по проекта • изготвя, съвместно с ръководителя на проекта, междинните и окончателния финансов отчет • осъществява текущ контрол върху извършените разходи и съблюдава тяхното спазване, съобразно договорирания бюджет • прави необходимите разплащания по проекта • съблюдава за правилното оформяне и съхранение на финансовите документи • Участва в комисиите по избор на изпълнители
2. Подготовка и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители за доставка на стоки и услуги. Според законовите изисквания за избор на доставчици на стоки и изпълнители на услуги по настоящият проект процедурите ще се проведат в съответствие с ПМС 69 на МС /11.03.2013 г и съобразно произтичащите изисквания за прозрачност и откритост. В комисиите по избор на изпълнители ще бъдат включени тримата души от екипа по проекта( Ръководителя на проекта, координатора и счетоводителя) . Предвижда се да се проведат пет процедури както следва 1- Процедура за избор на фирма за осъществяване на доставка (съгласно ПМС 69/11.03.2013 г) на предвиденото за закупуване оборудване. 2- Процедура за избор на фирма за извършване услуга (съгласно ПМС 69/11.03.2013 г) информираност и публичност на проекта. 3- Процедура за избор на фирма за извършване услуга (съгласно ПМС 69/11.03.2013 г) изготвяне на Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. 4- Процедура за избор на фирма за извършване услуга (съгласно ПМС 69/11.03.2013 г) Разработване и внедряването на Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001 5- Процедура за избор на фирма за извършване услуга (съгласно ПМС 69/11.03.2013 г) . Сертифиране на разработена система за управление на здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001
3. Публичност и визуализация При осъществяването на мерките по информиране и публичност по проекта дейностите са съобразени изцяло с изискванията на Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП РЧР и съгласно разпоредбите на Регламент(ЕК) № 1828/2006 от 8 декември 2006 г. относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно ЕФРР.
4. Доставка на предвиденото оборудване - Фирмата има нужда от изграждането на вентилационна система в Производственият цех на фирма „УНИТРАФАД”ООД намиращ се в гр. Дряново 5370; ул. „Припек” №3 в участък „Импрегнация” с размери : дължина -6.40м, ширина-6.20м, височина -3.20м. Вентилационната система ще се монтира над автоклавите за импрегниране и над трите пещи за изпичане на трансформаторите. С внедряването на вентилационна система се цели да се намали съдържанието на вредните изпарения отделени от разредителите при процесите на импрегниране и изпичане на трансформаторите. Също така в участък „Монтажен“ с размери дължина -6.20м, ширина-15.20м, височина -3.20м има нужда да се монтират климатични ситеми – 2 бр. тъй като съществуващата в момента система не може да осигури оптималните условия на труд-температура и влажност на въздуха съгласно Изискванията за производствен микроклимат, които са регламентирани в глава пета, раздел І и раздел ІІ на Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване. Конкретните норми са температура – 18-25°С; относителна влажност на въздуха – 30-75% съгласно стандарт БДС -14776-87”Охрана на труда“. Със въвеждането на нова вентилационна и климатична система в работните помещения ще се осигурят оптимални условия на здравословен и безопасен труд в работната среда, а именно оптимална температура между 18 C и 25 C градуса и относителна влажност на въздуха между 30% и 75%.
5. Изготвяне анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Във връзка с оптимизирането на организацията на трудовата дейност се предвижда да се възложи изготвянето на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. Анализът ще бъде структуриран в следните части: Раздел „Въведение” В тази част изпълнителят следва да представи използваните изходни данни, да опише характеристиките и състоянието на предприятието и организацията на трудовата дейност към момента, в т.ч.: - съдържание и характеристики на основните и спомагателни трудови дейности, използвани технологии, използвани суровини и материали и произвеждани продукти, работни помещения и работни места, работно оборудване, съоръжения с повишена опасност и др; - управление на основните и спомагателните дейности (планиране, изпълнение, наблюдение и контрол на изпълнението, анализ и подобрения), процедури, вътрешни трудови стандарти и документи; - показатели за ефективност на трудовата дейност; - управление на персонала, в т.ч.: състав, квалификационна структура, здравно състояние, рискови групи, заплащане, социално партньорство, колективно трудово договаряне и социални придобивки, мотивация; - условията на труд при изпълнение на основните и спомагателните трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност, вкл. физични условия (фактори на работната среда), изисквания на задачата и трудовия процес, социални и организационни фактори - източници на опасности за безопасността и здравето, основни рискови фактори, оценки на риска, средства за колективна защита, лични предпазни средства, санитарно-битови условия, травматизъм и заболеваемост и др.; - управление на дейността по осигуряване на безопасността и здравето – законови и други изисквания, оценки за съответствия, документиране, докладване, информиране и консултиране и др., процедури и практики. Раздел „Изложение и анализ” В тази част изпълнителят описва силните и слабите страни на организацията на трудовата дейност и работната среда в съответното предприятие; Определят се елементите на организацията на трудовия процес и работната среда, които имат ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда. Подробно се анализира и оценява нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ и документирането и др. Въз основа на анализ на силните и слабите страни (SWOT – анализ) на елементите на организацията и проектирането на трудовия процес и работната среда се определя кои от тях следва да се поддържат и развиват и за кои е необходимо да се предприемат допълнителните мерки за подобрения. Силните и слабите страни на вътрешната среда се разглеждат в съчетание с възможностите и опасностите, произтичащи от външната среда. Съставят се SWOT-матрици, -таблици и -диаграми, илюстриращи съотношението на характеристиките (силните и слабите страни) на трудовата дейност. Раздел „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност” В тази част, изпълнителят обосновава и описва надлежно при кои елементи на организацията на основните и спомагателни дейности има необходимост от усъвършенстване и подобрения и какви; подобрения на условията на труд и други мерки за повишаване и поддържане на работоспособността и производителността на труда и как ще се постигне това; какви методи и средства ще бъдат използвани за постигането на целите на проекта. Раздел „Заключение” Въз основа на обобщен анализ на резултатите, изпълнителят: - ще направи изводи за състоянието на предприятието и организацията на трудовия процес; - ще определи приоритетите и ще препоръча необходимите действия и съответно необходимите за всяко от тях
6.Разработване и внедряването на Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001 Разработването на системата преминава през следните етапи: - Диагностичен одит - свързан с диагностициране състоянието на трудовите процесите в компанията, във връзка с предстоящото разработване и внедряване на СУ в съответствие с изискванията на стандарта за здравословни и безопасни условия на труд; - Сформиране на работна група, включва среща на консултантите с висшето ръководство, с цел сформиране на Работна група от служители на фирмата. Членовете на работната група, под ръководството на упълномощен представител на ръководството на организацията, ще съдействат на консултантите в процеса на разработване и внедряване на СУ. На този етап консултантите разясняват бъдещите задължения и отговорности на всеки член на работната група; - Провежда обучение на членовете на работната група за въведение в стандарта съгласно основните изисквания на OHSAS 18001; - Събиране и предоставянето на информация от работната група относно дейността на фирмата и използваната в процеса на работа документация, включваща процедури, инструкции, вътрешно фирмени правилници, правила за здравословни и безопасни условия на труди др. и оценяване на тяхната пригодност; - Стратегическо планиране на Системата за управление на здравословни и безопасни условия на труд. Изяснява се организационната структура на фирмата, взема се решение от страна на консултантите съвместно с работната група за броя и формата на документацията на СУ; - Поетапно разработване на документацията на СУ. Консултантът разработва процедурите по здравословни и безопасни условия на труд, прилежащите формуляри и приложенията към тях. Специалисти във фирмата разработват инструкции. Разработва се Наръчник за здравословни и безопасни условия на труд. Определят се политиката и целите по безопасност на труда съвместно с висшето ръководство. Консултантът разработва цялата документация на СУ, като същевременно я изпраща за проверка и съгласуване на Координатора по здравословни и безопасни условия на труд. Финализираната документация се одобрява и утвърждава от висшето ръководство на фирмата. Резултатът е разработена С; - внедрява във фирмата. Процесът включва разпространяване на одобрената и утвърдена от висшето ръководство документация на СУ на здравословни и безопасни условия на труд на всички нива във фирмата и разясняването й на служителите; - вътрешен одит на СУ на здравословни и безопасни условия на труд във фирмата, откриване на несъответствия и последваща проверка на предприетите действия. Етапът приключва с изготвянето на доклад.
7. Сертифиране на разработена система за управление на здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001 Процедурата по издаване на сертификат преминава през следните етапи: - провеждане на сертификационен одит на място, включващ преглед на документацията на фирмата и практическото приложение на СУ на здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001; - изготвяне на подробен доклад от сертифициращия орган; - предприемане на коригиращи действия при необходимост; - одит на предприетите коригиращи действия; - издаване на сертификат за внедрена и работеща СУ за здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с изискванията на стандарта OHSAS 18001.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 137 745 BGN
Общ бюджет: 132 144 BGN
БФП: 132 144 BGN
Общо изплатени средства: 132 129 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 132 144 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 27 549 BGN
2015 104 580 BGN
132 129 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 112 323 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 23 417 BGN
2015 88 893 BGN
112 310 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 822 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 132 BGN
2015 15 687 BGN
19 819 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз