Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0141-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Техническа помощ за подготовка на инвестиционно предложение за изграждане на канализация на с. Кметовци на община Габрово за последващо финансиране по приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013”
Бенефициент: Община Габрово
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 12.07.2010
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: Да подготви инвестиционно предложение за последващо кандидатстване за финансиране по приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013” с предмет изграждане на канализационна мрежа на с. Кметовци на община Габрово.
Дейности: 1 Подготвителни дейности 1. Подготвителни дейности 1.1 Подготовка на технически спецификации за избор на изпълнител (консултант техническа помощ)
1.2 Възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител (консултанти – техническа помощ) за подготовка на инвестиционно предложение Избор на изпълнител (консултант – техническа помощ) чрез възлагане на обществена поръчка съгласно съответната процедура по ЗОП до 6 м. от датата на подписване на Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура.
2. Дейности, заложени за изпълнение от консултанта за разработване на пълно инвестиционно предложение за последващо андидатстване по ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013” Дейност 2. 1 Подготовка на прединвестиционо проучване
2.2 Проектиране на обекта на инвестицията Изпълнителят следва да изготви до фаза работни проекти в съответствие с българските технически норми за проектиране и Закона за устройство на територията.
2.3 Подготовка на финансов и икономически анализ и анализ разходи-ползи, ако е приложим Подготовка на документ с взаимно допълващи се финансови и икономически компоненти: техничко-икономически анализ на проекта – оценка на съществуващото положение, бъдещите изисквания, описание на избраната методология, разгледаните алтернативни решения и избор на най-добрата алтернатива, т.н.; финансов анализ – жизнесособността на проекта, оценка на разходите и ползите, финансовата устойчивост, определяне на показатели за изпълнение, размера на финансиране, т.н.; икономически анализ – фискални аспекти, външни фактори, коефициенти, оценка на чувствителността и риска, т.н.
2.4 Подготовка на тръжна документация за възлагане на дейностите по бъдещия инфраструктурен проект Подготовка на тръжна документация 3 бр. - за избор на изпълнител на строителството, за Звено за управление на проекта, за строителен надзор
2.5 Подготовка на молба за кандидатстване за последващо финансиране на приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013” Подготовка на молба за кандидатстване за финансиране на инфраструктурен проект, съдържаща всички реквизити по утвърдения образец
3. Други спомагателни дейности, необходими за изпълнението на проекта (организационни дейности) 3.1 Управление, докладване, отчитане и мониторинг
3.2 Информираност и публичност Осъществяване на набор от мерки за информираност и публичност, вкл. подготовка, публикация и разпространение на материали съгласно ангажиментите на Бенефициента за популяризиране и коректно отразяване на финансовата подкрепа от ЕС. Всички мерки ще се изпълнят съгласно указанията за тях, включени в образеца на договор.
3.3 Одит на проекта Извършване на одит на проекта от лицензиран одитор. Преди подаване на окончателния диклад по проекта ще бъде извършен одит от лицензиран експерт-счетоводител или одиторска фирма с цел да се удостовери, че отчетените разходи са верни, надеждни и обосновани с адекватни разходооправдателни документи, и че са извършени по целесъобразен и законосъобразен начин. Докладът от одита ще бъде приложен към окончателния доклад по проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 215 524 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 996 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 996 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 797 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 797 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 199 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 199 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз