Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0114-C0001
Номер на проект: 58-131-114-114
Наименование: Интегриран проект за управление и пречистване на води в гр. Лом
Бенефициент: Община Лом
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 12.10.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Лом
Описание
Описание на проекта: Целите на проекта за техническа помощ при реализацията на проекта “Интегрирано управление и пречистване на водите в град Лом, Община Лом” са: 1. „Подготовка на пакет от инвестиционни проекти, реализацията на който ще доведе до подобряване и развитие на техническата инфраструктурата за отпадъчни води в град Лом, Община Лом”, развитие на екологичната инфраструктура за възстановяване на естествената околна среда и опазване екологичния потенциал на река Дунав и региона, подобряване качеството на
Дейности: Дейност 1: Подготовка на заявление за кандидатстване по процедура BG 161РО005/08/1.30/01/01 - Изготвяне на Формуляр за кандидатстване за финансиране на проект за техническа помощ за подготовка на инфраструктурен проект за гр. Лом по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, Приоритетна ос 1, Процедура с референтен номер BG161PO005/08/1.30/01/01 „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”. - Изготвяне на технически спецификации за избор на изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки за всички дейности, за които се предвижда изпълнителят да е различен от бенефициента??
Дейност 2: Мобилизация Организиране и създаване на ЗИП, раработване на детайлен план за започване изпълнението на краткосрочните задачи по проекта; съгласуване с всички участници, в т.ч. и Управляващият орган на ОП ОС
Дейност 3: Координация и контрол по време на изпълнението на проекта Задачите, които трябва да се изпълнят по тази дейност се изпълняват и провеждат от ЗИП. Основни задачи биват: - Гарантиране на качествен и бърз комуникационен процес между отделните лица ангажирани в проекта. - Контрол по всички договори и дейности свързани с успешното реализиране на проекта. - Поддържане на постоянна връзка между общината и ангажираните по проекта страни. - Контрол на времето за изпълнение и обхват на отделните задачи. - Осигуряване на изпълнениео на ангажиментите произтичащи от договора между Общината и УО
Дейност 4: Подготовка на тръжните документи за възлагане на дейностите, изпълнявани от външни консултанти: Изготвяне на план за приоритетна подготовка на отделните тръжни документи съгласно разработеният график за възлагането на различни услуги на външни изпълнители.Изготвяне на необходимите пакети от документи, регламентирани в ЗОП.
Дейност 5: Прединвестиционни проучвания и подготовка на заявление за финансиране на инвестиционни проекти от ОП "Околна среда" по приоритетна ос 1 Специфични дейности 1.Задача 1: Анализ и оценка на съществуващата ситуация на инфраструктурата във водния сектор на гр. Лом 1.1.Преглед и оценка на съществуващата документация, климатични данни и създаване на база данни, необходима за бъдещите разчети 1.2. Оценка състоянието на съществуващата водопроводна инфраструктура на град Лом 1.3.Оценка състоянието на съществуващата канализационна инфраструктура на град Лом 2.Задача 2: Разработване на хидравлични модели за повърхностните води, водопроводната и канализационна система 3. Задача 3: Разработване на Генерален План за дългосрочно управление на водния сектор в град Лом (така наречения Мастер План) 4.Задача 4: Прединвестиционно Проучване (ПП), Идейни Проекти и Остойностяване 4.1.Прединвестиционно Проучване 4.2.Идейни проекти 4.3.Остойностяване 4.4Финансов и Икономически анализ 4.5Анализ на Разходите и Ползите (АРП) 5.Задача 5: Подготовка на Технически Спесификации за подготовка на Технически Проекти Задача 6: Подготовка на Апликационна Форма (заявление) за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Околна среда 2007-2013г.” – Приоритетна ос № 1 – BG161PO005/08/1.10/01/02 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води Идеята и реализацията на прединвестиционното проучване предполагат прилагането на приницпа – "реални проблеми – реалистични решения". Именно поради тази причина прединвестиционното проучване е ключът към избора на най-добрите решения, основавайки се на състоянието на разглеждания сектор и характерните финансово-икономически особености и предпоставки на бенефициента (Община Лом).
Дейност 6: Изготвяне на технически инвестиционни проекти за изграждане на техническата инфраструктура към “Интегрирано управление и пречистване на водите в град Лом”: - „Лот 1 - Управление на скатови води в гр. Лом” ; - ”Лот 2 – Реконструкция Въз основа на одобрените идейни проекти се изготвя технически проект в обем и съдържание, съгласно Наредба 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Към техническия проект се изготвят и точно КСС.
Дейност 7: Изготвяне на ПУП - 3 бр Изготвяне на 3 бр ПУП: - по трасето на канала за отвеждане на повърхностни (скатови води); - по трасето на основният колектор в района на индустриалната зона на гр. Лом; - за района на бъдещата площадка за изграждане на ГПСОВ; Влезлите в сила парцеларни планове са основание за отчуждителни процедури и за смяна на предназначението на земята (където е необходимо).
Дейност 8: Изготвяне на екологични оценки, ОВОС и по Наредбата за оценка на съвместимостта на ПП и П за натура 2000 и заявление за получаване на разрешение за заустване на отпадни води от БД Изготвяне на екологични оценки за разработените ПУП, изготвяне на ОВОС за инвестиционното намерение, а така също и оценка на съвместимостта на ПП и П; - Преценка на необходимостта от ОВОС/ОС на инвестиционния проект чрез заявление до РИОСВ; - Преценка на необходимостта от ЕО на инвестиционния проект и на ПУП, чрез уведомяване до РИОСВ; - Изготвяне на ЕО в случай, че се изисква - Изготвяне на доклад за ОВОС/ОС в случай, че се изисква; - Изготвяне на заявление за получаване на разрещение за заустване на отпадни води в повърхностен воден обект – р. Дунав
Дейност 9: Изпълнение на договора за одит на проекта Одитът по този проект съпътства цялостно изпълнение на дейностите, като изпълнява следните задачи: - Проверка на редовността и съгласуване на разходването на средствата в съотвествие с Международните стандарти, Договора с УО на ОПОС и другите сключени договори в рамките на този проект, Закон за счетоводството и други свързани нормативни актове - Проверка на редовността на разходно-оправдателните документи; - Преценка на верността и отчетността на направените разходи
Дейност 10: Юридическа консултация Юридическите консултации се извършват от избран от Общината юридически консултант, който съпътства и подпомага Общината по време на цялостната реализация и изпълнение на проекта. Задачите, които трябва да изпълни са: - изготвяне на становища по всички дейности с оглед на тяхната законосъобразност - съгласуване на всички договори, дейности свързани с проекта и тяхното съотвествие на нормативните актове на РБългария
Дейност 11: Провеждане на информационна кампания по време на техническата помощ Дейността свързана с провеждането на информационна кампания включва следните задачи: - провеждане на информационни кампании, - изработване на билбордове, - дипляни - др. информационни материали - регулярни обявления в хода на изпълнението на проекта в рамките на специална рубрика на сайта на
Дейност 12: Оценка на съответствието на инвестиционните проекти с нормативните изисквания - 4 бр. Изготвяне на Доклади за оценка на съответствието на изготвените 4 бр. Технически проекти
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 927 120 BGN
Общ бюджет: 690 294 BGN
БФП: 690 294 BGN
Общо изплатени средства: 891 282 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 690 294 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 185 424 BGN
2010 0 BGN
2011 705 858 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
891 282 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 552 235 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 148 339 BGN
2010 0 BGN
2011 564 686 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
713 026 BGN
В т.ч. Национално финансиране 138 059 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 37 085 BGN
2010 0 BGN
2011 141 172 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
178 256 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз