Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0028-C0001
Номер на проект: 58-131-28-28
Наименование: ПОДГОТОВКА НА ИНТЕГРИРАН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ОБСЛЕДВАНЕ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА СМЕСЕНА КАНАЛИЗАЦИЯ И ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В с.ЗИМНИЦА, общ.СТРАЛДЖА
Бенефициент: Община Стралджа
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 29.12.2008
Дата на приключване: 09.12.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Стралджа
Описание
Описание на проекта: Да се разработи качествена и пълна проектно - техническа документация за инвестиционно предложение “ ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ОБСЛЕДВАНЕ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА СМЕСЕНА КАНАЛИЗАЦИЯ И ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В с.ЗИМНИЦА, общ.СТРАЛДЖА с която да се кандидатства за финансиране на инвестиционните дейности по приоритетна ос 1 на оперативна програма “Околна среда 2007-2013”.
Дейности: Дейност 1: Сформиране и действие на екип за управление на проекта осигуровки на екипа за управление на проекта;
ІІ. Изготвяне на технически спесификации за провеждане на процедури по ЗОП и подготовка на тръжна процедура за избор на изпълнители на обследване на водопреносна и канализационни мрежи - и провеждане на същата Изготвяне на технически спесификации за провеждане на процедури по ЗОП, провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнители и сключване на договори с избраните изпълнители
ІІІ . Техническа помощ за прединвестиционно проучване, обследване, ОВОС, работно проектиране, финансови анализи, изготвяне на тръжни документи и апликационни форми Приложение 1 – Експертно заключение за състоянието на канализацията на с.Зимница; Приложение 2 – Експертно заключение за състоянието на канализацията на с.Зимница; Приложение 3 –Технически/работен/ проект за реконструкция и доизграждане смесена канализация на с.Зимница; Приложение 4 –Технически/работен/ проект за реконструкция на водопроводна мрежа в с.Зимница;
ІV: Процедури свързани с издаване на разрешителни по ЗВ, ЗУТ и ЗОП Дейности, свързани с изпълнение на процедурите за издаване на разрешителни по Закона за водите
V.Провеждане на обществени обсъждания Дейност, свързана с провеждане на обществени обсъждания по законодателството в областта на околната среда (ЗООС, ЗБР, ЗВ) или при поемане на общински дълг;
VІ.Юридически услуги Юридически услуги, свързани със ЗОП, Закона за водите, ЗУТ и ЗОП
VІІ. Процедура за оценка на съответствието Възлагане на лицензирана фирма изготвяне на Доклад за оценка на съответствието на изработените инвестиционни проекти за всички подобекти
VІІІ. Процедури за издаване на разрешителни за строеж Процедури за издаване на разрешителни за строеж
ІХ. Популяризиране на проекта, осигуряване на прозрачност и публичност За изграждане пълна информираност на населението на град Стралджа, община Стралджа и област Ямбол е необходимо представяне на намеренията и резултатите от настоящия проект
Х. Финален технически и финансов отчет и финансов одит на проекта Изготвяне от екипа за управление на финален финансов отчет и финален технически отчет на база на които избраната фирма за финансов одит на проекта изготвя своя доклад.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 745 900 BGN
Общ бюджет: 296 887 BGN
БФП: 296 887 BGN
Общо изплатени средства: 374 503 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 296 887 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 149 180 BGN
2010 0 BGN
2011 225 323 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
374 503 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 237 510 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 119 344 BGN
2010 0 BGN
2011 180 259 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
299 603 BGN
В т.ч. Национално финансиране 59 377 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 29 836 BGN
2010 0 BGN
2011 45 065 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
74 901 BGN
Финансиране от бенефициента 32 600 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз