Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-1549-C0001
Номер на проект: ESF-1203-06-08014
Наименование: "Склад за търговия с дървени материали, цех за обработване на дървени материали и продажба, производство на продукция от дървен материал и продажба"
Бенефициент: "Еко Конструкт" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.01.2014
Начална дата: 01.04.2014
Дата на приключване: 01.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Организация и подготовка на определени дейности с цел стартиране на самостоятелна стопанска дейност посредсвом усвояване на безвъзмездна финансова помощ от ОП РЧР като необходим капитал.
Дейности: Дейност 1 : Изготвяне на стратегия Идеята за бизнес е следната: откриване на склад за дървени материали с цел продажба, по-конкретно на конструктивен дървен матиал KVH, който не се предлага в района. Успоредно с това да се извършва производствена дейност на продукти от дървен материал: - градинско и парково оборудване: пейки, кашпи, кошчета за отпадъци, перголи, беседки,огради, навеси, барбекюта, повдигнати подове, декинг. - ремонт на покривни конструкции, изграждане на нови. - услуга: като изпълнител на проект - сглобяема къща от термопанел(сглобяема къща с дървена конструкция),за който клиента (физическо лице или фирма) вече е набавил необходимите разрешителни за строеж . - изпълнение на проект по творческа идея на клиента. - изработване на градинско и парково оборудване във вид на заготовки и доставка на клиента в различна договорена степен на завършеност, като целта е довършителните работи(сглобяване и монтаж), да бъдат извършени от клиента с цел по-ниска себестойност на продукта. За последващо развитие фирмата залага на качество на продуктите и услугите. Затова при управлението ще се акцентира върху контрола на производствения процес - от суровия материал до готовата продукция. Проверка за качество и изискуем вид на продукта , осъществена лично от управителя, корекция на продукта ,ако е необходимо и предоставяне на клиента. Проверка на процеса и прогреса на работа на място където се предоставя услугата, а не е в предприятието (напр.сглобяема къща). Целта на предприятието ще е непрекъснато развитие, предлагане на по-голям асортимент продукти, привличане на нови клиенти. Целта на изготвянето на стратегия е подбор и степенуване на приоритетните дейности в проекта съобразно нуждите на бенефициента, целевата група. Анализ на ситуацията и изграждане на прогноза за бъдещето развитие. Определяне на конкурентните предимства и организационните стратегии, насочени към постигане на общите цели на предприятието. Целта е подобряване състоянието на предприятието в бъдеще.
Дейност 2 : Наемане на помещение Сключване на договор с наемодател, който ще предостави помещение с дворна площ под наем за ползване за извършването на предмета на дейност на предприятието. Общата площ на помещение и дворна площ е около 200кв.м. Закритата част ще се използва за складово помещение на всички материали както и за извършване на продажби. Там ще се помещава и цеха, където ще са поставени машините.Дворната открита част е необходима за операции при дървообработването, напр. съхнене на материал обработен с концентрат,байц или лак за дървесина .
Дейност 3: Наемане на счетоводител Участието на компетентно лице по обработка на финансово-счетоводни документи на проекта е необходимо за съставяне на точна финансово-счетоводна документация. Избраният счетоводител има дългогодишен професионален опит и участия в осъществяването на други проекти по ОП РЧР. Сключване на граждански договор с лицето . Лицето се осигурява на максимален осигурителен праг, затова в настоящия бюджет осигуровките на счетоводител са 0лв.
Дейност 4 : Информиране и публичност Изготвяне и поставяне на иформационни табели с емблемата на ЕС. Изготвяне и поставяне на стикери в предприятието с емблемата на ЕС.Изготвяне на визитки на предприятието с емблемата на ЕС. По този начин обществеността ще се информира относно финансиранито на проекта и ще се изпълнят изискванията за информиране и публичност съгласно насоките за кандидатстване.
Дейност 5 : Първоначално закупуване на материали Закупуване на материали от фирми доставчици.Необходимост да се зареди складовата база на предприятието с материали. Ще бъдат закупени следните материали: -Конструктивно масивно дърво KVH 6х10х1300;8х8х1300;10х10х1300 см -използва се за основа при изработка на всички конструкции. -крипежни елементи - винтове които са неизменна част при сглобка на конструкции -консерванти за дървесина: импрегнанти – използват се за първична обработка на дървения материал с цел предпазване от вредители; байцове-използват се за придаване на необходимия цвят; лакове-крайно покритие и UV защита.
Дейност 6 : Закупуване на касов апарат. Закупуване на касов апарат , свързване с НАП. Касовия апарат ще служи за отчитане на продажбите платени в брой.
Дейност 7 : Закупуване на оборудване и машини Закупуване на следните специализирани машини, необходими за обработката на дървения материал и преобразуване в продукция: - Комбинирана петоперационна машина к5-400 –съдържа следните основни агрегати : Aбрихт, Щрайхмус, Фреза, Циркуляр, Борапарат, Шипорезна каретка Машината изпълнява всички основни операции при оброботка на дървесина, а именнно: рендосване на страните на призматични детайли, рендосване на страните под различни ъгли от 0-90 градуса, рендосване на срещуположните страни, при което се постига определена дебелина и успоредност на срещуположните страни с висока точност, надлъжно рязане, напречно рязане под различни ъгли /от 0 - 45 градуса/, надльжно фрезовне на различни профили, напречно фрезоване на различни профили, пробиване на отвори, изработване на канали, заточване на абрихт ножове . - Герунг цинкуляр metabo KGS 315 plus-машина, която разкроява материала на точни размери със точни ъгли под герунг в две равнини едновременно. Мобилна машина с която се работи в предприятието както и извън него , на обекти на място. Тя служи за рязане на по-широки дъски или детайли от други материали, които позволяват рязане с циркулярен трион. Нейната конструкция позволява не само наклоняване на циркулярния диск надолу, но и движението му в хоризонтална посока. Така именно се преодолява ограничението на широчината на рязане поради диаметъра на циркулярния диск. Характеризира се със солидна конструкция, която гарантира не само по-голяма дълготрайност на машината, но и по-голяма точност при рязане. Машината има усъвършенствана система за засмукване на стърготините, както и системата за бърза и без помощни инструменти смяна на циркулярния диск, целящи подобряване на комфорта и условията на работа. Ниското тегло на машината само (26кг) позволява позволява да бъде пренасяна лесно за работа извън предприятието, като едно от типичните ù приложения е направата на дървени покривни конструкции. Със своето предназначение машината е незаменима с друг тип машини. - Банциг BS 50 – машина, която служи за разбичване на матириал и прецизно рязане на по-големи детайли. Характерно за банцига е изрязването на зъбите при дърводелски сглобки. Същевременно при рязане чрез придвижване на стабилно лежащ върху плота детайл се постига значително по-голяма точност. Подходящ е не само за праволинейно, но и за криволинейно рязане.Скоростта на лентата е 28 m/s, което гарантира прецизно и чисто рязане. Към плота лесно се фиксира метален линеал за точно водене на детайла. Отделно в специален канал може да се постави и закрепи приспособление за подаване на детайлите под точно определен ъгъл. Машините ще бъдат запазени минимум 5 години след приключване на проекта.
Дейност 8 : Наемане на работна ръка Предварителна договорка с определените лица и сключване на трудови договори. Персоналът ще извършва всички дейности в предприятието под ръководството на управителя, като операции с машини, изграждане на конструкции и други монтажни и производствени дейности. Ще бъдат наети 2 лица на пълен работен ден 8ч. Изискванията към същите е да имат опит в дърводелството и работа със специализираните дарводелски машини.
Дейност 9 : Стартиране на търговската и производствена дейност. След наличие на материали в складовата база на предприятието , същата ще заработи с цел реализиране на приходи . Ще се приемати изпълняват поръчки на продукция с цел реализиране на приходи.
Дейност 10 : Помесечно изплащане на възнагражденията на персонала. Изплащане на възнагражденията според сключените договори с персонала.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 943 BGN
Общ бюджет: 19 943 BGN
БФП: 19 943 BGN
Общо изплатени средства: 19 943 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 19 943 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 954 BGN
2015 3 988 BGN
19 943 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 16 951 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 13 561 BGN
2015 3 390 BGN
16 951 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 991 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 393 BGN
2015 598 BGN
2 991 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз