Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-1293-C0001
Номер на проект: ESF-1203-06-11055
Наименование: "Старт на Ателие МН БЛАСТ"
Бенефициент: МН БЛАСТ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.01.2014
Начална дата: 02.04.2014
Дата на приключване: 02.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Крайната цел на проекта е изграждане на територията на град Хисаря на ново работещо оръжейно ателие/магазин за реализация на натрупан опит и придобита квалификация на Марко Налбантов, собственик на дружеството-кандидат по настоящия проект. Основните стопански дейности на новосъздаденото дружество МН БЛАСТ ЕООД ще са: • Ремонт, поддръжка и почистване на въоръжение и боеприпаси за тях; • Търговия на дребно с ловно/туристическо оборудване и/или изделия, взривни вещества, оръжие, боеприпаси и пиротехнически изделия в приспособено ателие/магазин, отговарящо на всички нормативно установени изисквания и ограничения в ЗОБВВПИ, ЗУТ, свързани наредби и правилници; • Организиране и провеждане на мероприятия с пиротехнически изделия; В диапазона на общите цели е първо – създаване на надеждна работна среда (в магазин/ателие) за упражняване на производителен, безопасен и здравословен труд при спазване на изискванията на Наредба 7/1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасн
Дейности: Дейност 6 – Визуализация на проекта Дейността включва изработка и монтаж на постоянна информационна табела с размер в см 80/55 и 50 бр. стикери с размер в см 4/7,с които ще бъдат обозначени закупените активи със средствата на програмата. Ще дъдат събрани и оценени 3 оферти на различни изпълнители. Критерий при класирането на офертите ще са 1. най-ниска цена, 2. срок за изпълнение. Общо Разходи за Дейност 6, финансирана от ЕСФ: 137.50 лв. без ДДС и лв. 27.50 лв. невъзстановимо ДДС
Дейност 2– Обучение на служител Подбор на външна организация, подходящ курс и провеждане на обучението на самонаетото лице през Мецец1 и Месец 2 от реализацията на проекта. Критериите, залегнали в основата на избора ще са осигурен минимум на задължително специализирано обучение по работа с взривни вещества и пиротехнически изделия, желателна продължителност на обучението- 45 учебни часа, цена до 200 лв. и в края да бъде издаден сертификат/удостоверение за придобити умения. Общо Разходи за Дейност2, финансирана от ЕСФ: 166,50 лв. без ДДС и 33,30 лв. невъзстановимо ДДС
Дейност 7 – Организация и управление на дейностите по проекта Дейност 7 ще е разделена на три направления: - управление, координация и организация между всички служители на фирмата - счетоводна организация и отчетност на осъществените стопански операции по реализацията на задачите и поставените цели в проект Старт на Ателие МН БЛАСТ - вътрешен контрол и тримесечен мониторинг на постигнатите резултати. За изпълнение на Дейност7 ще бъде сформиран екип за управление включващ ръководител на проект и счетоводител, наети от дружеството на граждански договор за 100 часа. Конкретното описание на задълженията на тези служители е представено в т.II на настоящия формуляр. В етапа на реализация на задачите пряко свързани с Дейност 7 ще се осигурят средства за подкрепа и помощ на изпълнението, включващи осигуряване на: -средства за възнаграждения, договорени в граждански договор с ръководител проект и счетоводител, съставляващи екипа по организация и управление (Обща сума на разхода, финансиран по програмната схема: 1 811.00 BGN) -средства за обезпечаване на разходите за консумативи(1 бр. пакет хартияА4) по Дейност 7 на проекта. (Обща сума на разхода, финансиран от ЕСФ и ЕФРР: 4.99 лв. без ДДС и 1 лв. невъзстановимо ДДС ) - средства за разкриване и обслужване на банкова сметка за целите на проекта. (Обща сума на разхода, финансиран от ЕСФ: 145.00 лв.) Общо Разходи за Дейност 7, финансирана с БФП: 1960.99 лв. без ДДС и 1,00 лв. невъзстановимо ДДС
Дейност 5 - Изготвяне на СТРАТЕГИЯ Проектното предложение е насочено към подготовка и реализация на МН БЛАСТ ЕООД- микропредприятие, развиващо се като ремонтно ателие и магазин на дребно с ловно/ туристическо оборудване и принадлежности, оръжие, боеприпаси и пиротехнически изделия в обект, базиран в град Хисаря. Сложната икономическа ситуация, пазарната ниша и възможностите за този вид дейност, изискват задълбочен външен независим анализ, който е една от стъпките, гарантиращи устойчивост в развитието на дружеството. Детайлния анализ, методите за интервенция на пазара и качествената оценка за възможностите за въздействие на този пазар са от особена важност за развитието на МН БЛАСТ ЕООД. За разработката на стратегия за развитие ще бъдат използвани услугите на външен изпълнител. Изискванията, поставени към него са опит и познания за оценка на силни и слаби страни в плановете за изпълнение на фирмените цели, по организацията на работа с надеждни вътрешни правила и практики, познания по реализация на дейности по проектни предложения и проектно бюджетиране и постигане на качествени резултати в аналогични прохождащи и/или утвърдени фирми. Стратегията ще е от една страна план-рамка за изпълнение на дейностите от проектното предложение и друга страна допълващи правила и процедури за текущ мониторинг и контрол по изпълнение на поставени специфични годишни бизнес цели. Общо Разходи за Дейност 3, финансирана от ЕСФ: 500 лв. без ДДС и 0 лв. невъзстановимо ДДС
Дейност4-Узаконяване на дейността Режима на работа, задължителната регистрация, съхранението и продажбата на оръжие, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия и поддържането на регистри/ дневници, документация от дружество със стопанска дейност търговия и ремонт на оръжие, боеприпаси и пиротехнически изделия е нормативно определена в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия(ЗОБВВПИ). Всички заявления за регистрация се подават подават до директора на ГДНП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за търговия, ремонт и съхранение на огнестрелните оръжия и боеприпасите. Всички задачи, отнасящи се до узаконяване на функционирането на оръжеен магазин/ателие и набавяне на разрешителни и удостоверения ще бъдат изпълнени от кандидата чрез Марко Налбантов в рамките на първите 4 месеца на инвестиционния период. Дейност4 включва завяване и процедури за регистрация и набавяне на: 1) Разрешение за търговия с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, издадено от МВР 2) Разрешение за ремонтни дейности на оръжия и боеприпаси за тях от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, издадено от МВР 3) Разрешение за издаване на разрешение за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, издадено от МВР 4) Паспорт на склад Общо Разходи за Дейност 3, финансирана от ЕСФ: 3600.00 лв. без ДДС и 0 лв. невъзстановимо ДДС
Дейност 8 –Старт на дейността Старт на стопанската дейност на МН БЛАСТ ЕООД като ремонтна работилница и ловен/оръжеен магазин за търговия с ловно/туристическо оборудване, оръжие, боеприпаси и пиротехнически изделия. Първоначално зареждане на магазин/ателие със следните видове стоки: ловно оборудване, газово оръжие и боеприпаси. Планувано е зареждане на количество необходимо за продажба в първите два месеца на стартовата фаза. Средствата получени с продажбата на тези стоки, както и реализирания приход ще бъдат реинвестирани в повторно закупуване на необходимото месечно количество стоки. В стартовия период ще бъде заложено на ниска търговска надценка и прилагане на промоционални подходи с цел привличане на вниманието на потребителите на този вид стоки и услуги от община Хисар и създаване на собствена клиентска база. Ще се отделя специално внимание на качественото обслужване и ще бъдат търсени начини за поддържане на търсения асортимент с цел за увеличаване ефективността на обслужването с натрупване и превличане на редовни клиенти. Дейност 8 включва следните задачи: 1) Проверка на готовността за работа и отстраняване на констатирани пропуски 2) Първоначално закупуване на консумативи, необходими в стартовата фаза за обслужване на административната дейност по текуща отчетност, издаване на фактури за извършени продажби и други от този род. (Обща сума на разхода, финансиран по програмната схема: 16.16 BGN с ДДС) 3) Първоначално закупуване на стоки, изброени по вид по-горе в този раздел в количество, предвидено за продажба за 2 месеца. След продажбата на определено количество получените паричните средства ще бъдат реинвестирани в нови количества от изброените видове продукти. (Обща сума на разхода, финансиран по програмната схема: 971.28BGN с ДДС) 4)Заплата и осигуровки по КТ и КСО от дружеството за самонаетото лице за 2 месеца( Месец 5 и Месец 6) от изпълнение на проекта. Подхода на изчисление на сумата е подробно описан в аналогично перо на Дейност1 (Обща сума на разхода, финансиран по програмната схема: 1 563.74BGN) 5)Режийни разходи за стартовата фаза, включващи ток, вода, енергия за климатизация, СОТ (Обща сума на разхода, финансиран по програмната схема: 231.72 BGN с ДДС) Реализацията на Дейност 8 е обезпечена финансово със средства от ЕСФ за зареждане на количество от стоки за стартовата фаза, консумативи, предвидени за 2 месеца , режийни разходи за 2 месеца, за заплати и осигуровки за 2 месеца на стартовия период. Общо Разходи за Дейност 8, финансирана от ЕСФ: 2 579.71 лв. без ДДС и 203.19 лв. невъзстановимо ДДС
Дейност 3– Закупуване на оборудване и стопански инвентар Усилията в инвестиционния период са насочени основно към обособяването на надеждна работна среда за упражняване на производителен, безопасен и здравословен труд от самонаетото лице и узаконяването на дейността на новорегистрираното дружество. Като част от поставените цели в тази насока е предвидено закупуването със средства по програма BG051PO001/1.2.03, съфинансирани от ЕФРР на нов касов апарат, климатик и най-належащото търговско обзавеждане за оборудване на оръжеен магазин/ателие. Дейност4 включва осъществяване на конкретни действия по подбор и придобиване на следните ДМА: - 1бр. климатик за отопление на наетата площ - 1бр. електронен касов апарат с фискална памет за връзка с НАП - 2бр. Стелажи 80/200/40 - 2бр. Щанд 80/90/60 - 1бр. Витрина - 1бр. Работен плот 90/200/50 В проектното предложение е заложено финансиране на ДМА от Дейност 3 със средства по правилата на ЕФРР. В задачите по Дейност3 е включена процедурата за избор на изпълнители за доставка оборудване, за изработка и монтаж на търговско обзавеждане по заложената техническа спецификация Приложение Б4, към настоящата документация. В критериите за избор на доставчици основни ще са условията за съпоставимост на предлаганата цена за качество; свързаните гаранционни условия като качество и място на получаване на услугата и гарантирана продължителност; Общо Разходи за Дейност 3, съфинансирани от ЕФРР: 4189.67 лв без ДДС и 837.93 лв. невъзстановимо ДДС
Дейност 1 - Текущ ремонт на ателие/магазин За осъществяване на основната дейност на дружеството е необходимо помещение, отговарящо на специални изисквания заложени в ЗОБВВПИ и ЗУТ. Едноличния собственик има собствено помещение (Нот.акт 73, том II, рег.1983/2004), за което е налице съгласуван одобрен проект на основание на скица виза 47/05.02.09, издадена от гл.Архитект на Община Хисар и Разрешително за строеж 31/10.06.2009 г. на Община Хисаря за „Преустройство на съществуващ гараж в оръжеен магазин и ателие“. Изготвения проект има четири част: Архитектура, Конструкции, ЕЛ и ВиК. Помещението е приземен етаж на 6-етажна сграда (местоположение: УПИ I-комплексно застрояване, квадрат 100 по плана на гр. Хисаря). Квадратурата на преустройвания обем е 24 м2 с оформени 15 м2 търговска част магазин и 9 м2 ателие. При разработката на архитектурния проект са спазени изискванията за проектиране на строежи за съхранение на взривоопасни материали по Наредба 2, както и изискванията на Наредба 7 към ЗУТ. В изготвената от Техностройконтрол ООД Оценка за съответствие № 623/10.04.2009г. е установено, че при преустройството се изпълняват минимум строително монтажни работи (СМР), при което не се засягат конструктивните елементи както и не се променя конструктивната схема. Водоснабдяването в обекта е съществуващо и има водомер за отчет на изразходвано количество вода.Ел. захранването е съществуващо. Кандидатстващото дружество МН БЛАСТ ЕООД ще използва за осъществяване на основната си дейност това помещение, собственост на едноличния собственик на дружеството по силата на сключен договор за възмездно ползване със срок от 5 години с наема месечна цена 100.00 лв. Собственика декларира своето съгласие извършените СМР дейности да се осъществят от дружеството и сумата заплатена от наемателя да е за сметка на месечната наемна цена до окончателното покриване на вложените средства за одобрен ремонт. При това положение, наемната цена ще започне реално да се изплаща през петата година. (Изчисления: 4 (861.38/100)/12~4.05 години за прихващане на бартера „наем за ремонт“) В Дейност1 са включени следните задачи: 1) Избор на изпълнител и възлагане за изпълнение на следните строително монтажни работи: • Доставка и полагане на 21м2 гранитогрес и 24.5м первази от гранитогрес на подова настилка в помещението • Гипсова шпакловка на 28м2 обработваема площ • Боядисване на стени и тавани с интериорна боя • Доставка и монтаж на алуминиева витрина 220/220, врата 90/210 с механизъм за затваряне и алуминиева врата 90/210(плътна) с термопанел • Доставка и монтаж на метална решетка 150/250 ролетна • Доставка и монтаж на метална решетка 220/220 с врата на панти Ще бъде избран външен изпълнител за изпълнение на изброените СМР на база на сравнителен анализ на 3 оферти от различни изпълнители. Критерий за избора на печелившата оферта ще е офертата с най-ниска цена. 2) Осигуряване на средства за покриване на консумираната ел.енергия (ср.разход 135 кВтч) и вода (3 куб.м на месец) за срока на изпълнение на Дейност1, т.е. 4 месеца . 3) Осигуряване на средства за заплата и осигуровки за самонаетото лице за срок от 1 месец. В стойностно изражение задачите на Дейност1 се свеждат до осигуряване на следните средства: - за извършване на изброените в т.1 СМР –текущ ремонт: Обща сума р-да: 4 861.38 BGN с ДДС - за покриване на режийните разходи за на консумирана електроенергия и вода за 4 месеца: Обща сума за 4 м: 119.44 BGN с ДДС - за заплати и осигуровки по КТ и КСО от дружеството за самонаетото лице за 1 месец (за Месец 4) от изпълнение на проекта. Планирането на разходите за възнаграждения е съобразено с изискванията заложени в Приложение М към Насоките за кандидатстване по тази програма. Съгласно дадените правила в т. III-Механизъм за определяне на почасовото възнаграждение е определен часови размер на възнаграждението в р-р на 3.95 лв/час В изчисленията са използвани изходни данни, публикувани на страницата на НСИ към 10.04.2013 г.. Класификацията на МН БЛАСТ ЕООД по КИД 2008 е 33.11-Ремонт на метални изделия, Сектор С-Преработваща промишленост Ср. мес. заплата за месец XII в сектор С e 667 лв. Осигуровки за сметка на работодателя: 118.74 лв/месец Раб.дни за 2012 г.: 253 , Раб.дни за 2013 г.: 252 Работни дни на месец:253/12~21.08 за 2012 и 252/12=21 за 2013 г. Почасовото възнаграждение е изчислено по формулата: ROUND((667/(253/12))/8;2) Сумата на планувания разход е 781.87 BGN Общо Разходи за Дейност 1, финансирани от ЕСФ: 881.40 лв. без ДДС и 176.28 лв. невъзстановимо ДДС Общо Разходи за Дейност 1, финансирани от ЕФРР: 4051.15 лв. без ДДС и 810.23 лв. невъзстановимо ДДС
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 988 BGN
Общ бюджет: 19 338 BGN
БФП: 19 338 BGN
Общо изплатени средства: 19 337 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 19 338 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 032 BGN
2015 8 305 BGN
19 337 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 16 437 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 377 BGN
2015 7 059 BGN
16 436 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 901 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 655 BGN
2015 1 246 BGN
2 901 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз