Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-1991-C0001
Номер на проект: ESF-1203-05-04012
Наименование: "Работилница за металообработване"
Бенефициент: ЕТ "ДЕНИНИ- МЕТАЛ- ДИМО ПАНОВ"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.01.2014
Начална дата: 02.04.2014
Дата на приключване: 01.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Видин
Описание
Описание на проекта: Операцията цели безработни лица успешно завършили обучение по Компонент 1 да регистрират предприятие и стартират дейност като им се осигури начален стартов капитал за първоначално закупуване на материали, осигуряване на разходите за трудови възнаграждения на самонаетото лице и на наетия персонал за не повече от 3 месеца, като първоначален инвестиционен капитал свързан с развитието на основната дейност на предприятието.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта. Спецификата на Проекта налага изграждането на управленски екип. Конкретните ангажименти и обхватът на управленската отговорност ще бъдат разписани в споразуменията, които ще се подпишат при стартиране изпълнението на дейностите по Проекта. Екипът за управление на Проекта ще включва: Ръководител и Счетоводител.
Дейност 4: Подбор, назначаване на работа и провеждане на професионално обучение на персонала по проф. „Стругар”код.521100, сп. Стругарство” код 5211001– 2 лица, минимум 45 часа. Създаването на специализирана работилница за металообработване се нуждае от работници с цел осъществяване дейността. Подборът на персонала е насочен към осигуряване на подходящи хора в трудоспособна възраст. Подборът е ангажимент на ЕТ „Денини-Метал-Димо Панов„.
Дейност 3: Закупуване на оборудване и материали. Изготвяне на стратегия за развитие на предприятието. ЕТ „Денини-Метал-Димо Панов”, съвместно с екипа за организация и управление на проекта, след подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ ще избере доставчик на необходимото оборудване, одобрено по Проекта. „ЕТ „Денини-Метал-Димо Панов”, консултиран от Екипа за управление на Проекта, ще спаси стриктно изискванията, заложени в чл. 7 , чл. 8 и чл. 9 на ПМС 69 /11.03.2013
Дейност 2: Информиране и публичност За популяризиране на проектната инициатива ще бъдат изработени и поставени в Работилницата: 1бр.пълноцветна табела за информиране на обществеността, относно полученото безвъзмездно финансиране (по образец) - размер минимум дълж. 80 см и ширина 55 см(по образец на ДО), 10 бр. самозалепващи се стикери с логото на Европейския съюз и Европейския социален фонд, с които ще бъде обозначено закупеното по проекта оборудване - с размери минимум 4 см на 7 см. 150 бр. брошури, изработване на брошури с логото на ЕС и ЕСФ
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
EТ "Деметра - Мая Антова"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 847 BGN
Общ бюджет: 17 147 BGN
БФП: 17 147 BGN
Общо изплатени средства: 17 147 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 17 147 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 969 BGN
2015 13 177 BGN
17 147 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 14 575 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 374 BGN
2015 11 201 BGN
14 575 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 572 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 595 BGN
2015 1 977 BGN
2 572 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз