Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.4.02-0008-C0001
Номер на проект: А08-14-23/30.07.2008
Наименование: Да управляваме заедно!
Бенефициент: ОБЩИНА ИВАНОВО
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 10.02.2009
Дата на приключване: 10.02.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
Описание
Описание на проекта: Създаване на предпоставки и постигане на оптимално и ефективно използване на публичните ресурси в община Иваново чрез ПЧП,включително аутсорсинг,посредством анализиране на специфичните за общината нужди,изготвяне на план за действие и повишаване на знанията и информираноста на администрацията и бизнеса.
Дейности: 1. Система за изпълнение и управление на проекта – подготвителна дейност
2. Създаване на електронии досиета на имотите общинска собственост в община Иваново
3. Идентифициране на възможностите на община Иваново за реализиране на ПЧП и аутсорсинг, чрез анализ на различните дейности, по сектори и сфери.
4. Обучение - добрите практики за прилагане на ПЧП в общините.
5. Разработване на “карта” на обектите, дейностите и услугите в община Иваново които могат да са предмет на ПЧП и аутсорсинг
6. Отпечатване на каталог - “карта”- на обектите, дейностите и услугите в община Иваново които могат да са предмет на ПЧП и аутсорсинг
7. Разработване на план за действие за работата на администрацията в сферата на ПЧП
8. Обучение – „Договорите на администрацията” – аспекти от гражданското, облигационното, вещното и търговкото право
9. Създаване на специална секция за ПЧП на Интернет страниците на община Иваново
10. Информационно – мотивационен семинар за разясняване на същността, приложимостта, ползите и необходимите мерки за реализиране на различни видове ПЧП, както и на друга важна за ПЧП партньорите информация (разпространение на базови знания и разбиран
11. Семинар «Аутсорсинг на услуги в дейността на общинската администрация». Провеждане на семинар за запознаване със съществуващите методически документи и ръководства, разработени от институциите с правомощия в тази сферата.
12. „ПЧП – практикум” – 5 дни
13. Провеждане на конференция «Община Иваново – вашият лоялен партньор в бизнеса» за привличане на потенциални партньори за ПЧП, съгласно плана за действие
14. Дейности за информация и публичност
15. Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 586 469 BGN
Общ бюджет: 275 919 BGN
БФП: 275 919 BGN
Общо изплатени средства: 275 919 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 275 919 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 118 168 BGN
2010 18 615 BGN
2011 139 136 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
275 919 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 234 531 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 100 443 BGN
2010 15 823 BGN
2011 118 266 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
234 531 BGN
В т.ч. Национално финансиране 41 388 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 17 725 BGN
2010 2 792 BGN
2011 20 870 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
41 388 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 бр. Публикации
Индикатор 2 бр. Обучени служители от администрацията – най-малко 30
Индикатор 3 бр. Обучени и/или информирани представители на бизнеса 70 % обучени же
Индикатор 4 бр. Обучени служители от администрацията % обучени жени
Индикатор 5 бр. Отпечатани брошури- 10000бр.
Индикатор 6 бр. Отпечатани каталози -5000бр.
Индикатор 7 Бр- идентифицирани дейности и функции за ПЧП
Индикатор 8 Брой реализирани ПЧП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз