Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0299-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Внедряване на енергоефективни мерки в "Гласпроект" ЕООД"
Бенефициент: "ГЛАСПРОЕКТ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 14.04.2014
Дата на приключване: 09.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Костинброд
Описание
Описание на проекта: "Внедряване на енергоефективни мерки в "Гласпроект" ЕООД"
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 4. Визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 2. Доставка технологична линия за обработка и закаляване на стъкло
Подготовка и изпълнение на Дейност 3. Доставка на соларна система за БГВ
Подготовка и изпълнение на Дейност 5. Финансов одит на проекта
Разходи за извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 763 061 BGN
Общ бюджет: 3 526 121 BGN
БФП: 1 763 061 BGN
Общо изплатени средства: 1 763 061 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 763 061 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 763 061 BGN
1 763 061 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 498 602 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 498 602 BGN
1 498 602 BGN
В т.ч. Национално финансиране 264 459 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 264 459 BGN
264 459 BGN
Финансиране от бенефициента 1 763 061 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 5 (Д) Извършено обследване за енергийна ефективност (опростен енергиен одит)
Индикатор 6 (Д) Доставена и въведена в експлоатация комплектна технологична линия за обработка и закаляване на стъкло
Индикатор 7 (Д) Доставена и въведена в експлоатация соларна инсталация за БГВ
Индикатор 8 (Д) Изпълнена визуализация на проекта (визуализационна табела и стикери за оборудването
Индикатор 9 (Д) Изпълнен финансов одит на проекта
Индикатор 10 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 11 (Д) Прогнозна стойност, с която ще бъдат намалени емисиите на CO2 вследствие реализацията на проекта
Индикатор 12 (Д) Брой предприятията, които използват общи и специализирани консултантски услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз