Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0320-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Енергоефективно производство в "Бъдещност" АД"
Бенефициент: "Бъдещност" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 14.04.2014
Дата на приключване: 06.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Чирпан
Описание
Описание на проекта: "Енергоефективно производство в "Бъдещност" АД"
Дейности: Независим финансов одит
Доставка и въвеждане в експлоатация на нова термопомпена сушилна инсталация
Доставка и въвеждане в експлоатация на нов апарат за спектрален анализ и на нова система за полуавтоматично разливане на разтопения метал
Въвеждане в експлоатация на машина за изгаряне на чеплъци и осенъци
Доставка и въвеждане в експлоатация на нови CNC машини за почистване на отливки
Доставка и въвеждане в експлоатация на нова дробометна машина
Въвеждане в експлоатация на нов CNC център за изработване на инструменти
Визуализация и публичност на проекта
Подобряване на енергийните характеристики на цех „5100“
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 996 492 BGN
Общ бюджет: 3 992 984 BGN
БФП: 1 996 492 BGN
Общо изплатени средства: 1 996 492 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 996 492 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 996 492 BGN
1 996 492 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 697 018 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 697 018 BGN
1 697 018 BGN
В т.ч. Национално финансиране 299 474 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 299 474 BGN
299 474 BGN
Финансиране от бенефициента 1 996 492 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 4 (Д) Помещения с подобрени енергийни характеристики
Индикатор 5 (Д) Извършен независим финансов одит на проекта
Индикатор 6 (Д) Поставена информационна табела за проекта
Индикатор 7 (Д) Поставени стикери за визуализация на закупеното оборудване
Индикатор 8 (Д) Постигната обща специфична икономия на енергия на инвестиран лев в резултат от изпълнение на заложените ЕСМ
Индикатор 9 (Д) Очаквани годишни икономии на електроенергия в резултат от изпълнение на заложените ЕСМ
Индикатор 10 (Д) Очаквано годишно намаление на емисии на CO2 в резултат от изпълнение на заложените ЕСМ
Индикатор 11 (Д) Използвани общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 12 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия (%)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз