Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.08-0029-C0001
Номер на проект: 13-31-33
Наименование: „Електронно управление в услуга на земеделските производители”
Бенефициент: Министерство на земеделието и храните
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 14.04.2014
Дата на приключване: 14.10.2015
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на работните процеси и предоставяне на електронни административни услуги на гражданите и бизнеса от страна на Министерство на земеделието и храните (МЗХ)
Дейности: Дейност 1. Проучване и анализ на съществуващите добри практики в страните-членки на ЕС за осигуряване на прозрачност при предоставяне на административни услуги и превенция на корупцията. Дейността е насочена към осигуряването на добра организация и управление на проекта от служители на МЗХ, определени да формират екипа по проекта. Дейността ще включва сключване на договори с членовете на екипа, дефиниране на техните задължения и отговорности, разпределение на задачите, периодичен преглед и в случай на необходимост актуализиране на план-графика на проекта и следене за спазването на сроковете за съответните дейности, осигуряване на отчетност за всички дейности чрез изготвяне на необходимите технически и финансови отчети и доклади, провеждане на процедури за избор на външни изпълнители, мониторинг на изпълнението на дейности от страна на външните изпълнители. В екипа по проекта са включени Ръководител, координатор, ИТ екперт, счетоводител и юрист. Ролята и отговорностите на всеки един от тях са описани в т. 4 настоящия формуляр за кандидатстване Дейността произтича от необходимостта да се осигури качествено управление и изпълнение на всички предвидени дейност, както по отношение на целесъобразност, така и по отношение на законосъобразност, в съответствие с изискванията на УО на ОПАК. Постигането на целите, резултатите и индикаторите по проекта ще са отговорност на екипа по проекта и за целта ще се осъществява текущ мониторинг.
Дейност 4: Одит Съгласно насоките за кандидатстване, раздел II, част.1.2.6 „на задължителен одит подлежат проекти на стойност над 200 000 лв.”. С цел изпълнение на изискавнията на програмата ще бъде възложено на външен за организация одитор да извърши дейностите по проверка на финансовите операции на проекта, в последните три месеца от изпълнението на проекта.
Дейност 2 Надграждане на съществуващата АИС е-документооборот на МЗХ с цел внедряване на електронни административни услуги от трето и четвърто ниво Дейност е същината на настоящото проектно предложение. Тя ще бъде изпълнена при спазване на изискването за стриктно прилагане на Закона за електронното управление и подзаконовите нормативни актове. В рамките на дейността ще бъдат изпълнени всички етапи от въвеждането на електронни административни услуги в МЗХ. Етап 1: Планиране и подготовка и предварителен анализ за оперативна съвместимост на съществуващата АИС е-документооборот на МЗХ с изискванията към обменната среда за предоставяне на електронни административни услуги и покриване на изискванията за информационна сигурност Етап 2: Внедряване на шест електронни административни услуги, а именно: 1. Издаване на разрешение за извършване на развъдна дейност от развъдни организации 2. Извършване на категоризация на фермите за производство на краве мляко в І, ІІ и ІІІ група на вписването им в публичен регистър 3. Лицензия за внос (AGRIM) на земеделските продукти, за които се прилага общата селскостопанска политика на ЕС, свързана с лицензиране на вноса от трети старни, в съответствие с разпоредбите на общността и закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на пазарите на ЕС 4. Лицензия за внос на коноп (съответствие на конопа с чл. 157 от Регламент /ЕО/ № 1234/2007) 5. Издаване на удостоверения за съответствие с качествените характеристики на млечните продукти по БДС 6. Издаване на разрешение от министъра на земеделието и храните за пускането на пазара на ГМО или комбинация от тях като продукти или съставки на продукти, с приложение различно от храна и фураж. Етап 3: Изграждане на потребителския портал съобразно изискванията за достъпна среда; Етап 4 Провеждане на функционални тестове, тестване на обмен и сертификация на услугите
Дейност 3: Обучение на администрацията за работа със специализирания софтуерен продукт Дейността предвижда и провеждане на обучение за служителите участващи в процеса по обработването на административните услуги, които да бъдат подробно запознати с направените промени и да имат практически уроци как да оперират с новото приложение Обучението ще се извърши след окончателното приемане на работата на изпълнителя след изготвен план за провеждане на обученията Дейността ще се извърши от външния изпълнител, който изпълнява и дейност 3. Изпълнителят ще има задължението да осигури свои експерти, извършили внедряването на услугите, които да представят в детайли всеки един етап от обработката на документите, направените предложения за промени в документи, реорганизация на процеси и т.н.
Информация и публичност Дейността предвижда осигуряване на информация на обществеността за финансовия принос на ЕСФ и ОПАК за реализирането на проекта. Чрез дейността ще бъдат популяризирани целите, предвидените дейности и очакваните резултати. Дейността ще бъде изпълнявана при спазване на изискванията на УО на ОПАК по отношение на задължителните реквизити за визуализация на проекти, финансирани чрез ЕСФ и ОПАК. Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител за част от предвидените поддейности, а една част ще бъде реализирана от екипа на проекта. За постигане на информираност и публичност по проекта се предвижда: - Организиране на две пресконференции – една при старта на проекта и една при приключването на проекта - Отпечатване на 500 брошури – А4, пълна цветност, съдържащи информация за целите, дейностите и резултатите по проекта - Банер 100/60 см - Публикации на интернет-страницата на МЗХ Публикациите ще съдържат информация за основните етапи на проекта и съответно които са реализирани/приключили, дати за предстоящи събития – пресконференции, дискусия. - Осигуряване на публикации в местни и регионални печатни и он-лайн издания
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 799 251 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели практики за подобряване на достъпа до административно обслужване за хора в неравностойно положение
Индикатор 2 Административни услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 3 (Д) Проведена информационна кампания за проекта
Индикатор 4 (Д) сключени договори с членовете на екипа по проекта
Индикатор 5 (Д) осъществени срещи на екипа
Индикатор 6 (Д) Постигнати цели и индикатори по проекта
Индикатор 7 (Д) Изготвен анализ
Индикатор 8 (Д) Надградена ситема АИС е-документооборот/ съдаден допълнителен модул за ЕАУ
Индикатор 9 (Д) Разработени и внедрени 6 ЕАУ
Индикатор 10 (Д) Изграден протребителски интерфейс
Индикатор 11 (Д) Пусната и работеща система
Индикатор 12 (Д) Актуализирани вътрешни правила
Индикатор 13 (Д) Обучени служители за работа с ЕАУ
Индикатор 14 (Д) Материали за обучение
Индикатор 15 (Д) Проведени обучения
Индикатор 16 (Д) Одитен доклад
Индикатор 17 (Д) Проведени пресконференции
Индикатор 18 (Д) Отпечатани брошури
Индикатор 19 (Д) Отпечетан банер
Индикатор 20 (Д) Публикувани съобщения ня интернет страницата
Индикатор 21 (Д) Публикувана информация в медиите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз