Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.2.03-0134-C0001
Номер на проект: ESF-2203-06-11021
Наименование: Географска мобилност на заетите лица в "СКФ БЕРИНГС БЪЛГАРИЯ" ЕАД
Бенефициент: "СКФ БЕРИНГС БЪЛГАРИЯ" ЕАД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2013
Начална дата: 14.04.2014
Дата на приключване: 14.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
Описание
Описание на проекта: • Проектът цели да предостави възможност на дружеството да се възползва от комплекса мерки на ОП РЧР, насочени към насърчаване на географската мобилност на работната сила в България. • Цел на проекта е да бъдат обхванати заети лица, които пътуват ежедневно от и до работното си място, но нямат възможност да ползват за целта обществен транспорт . • Цел на проекта е да се финансират дейности за организиране на транспорт на заетите лица , като предпоставка за запазване на заетостта на лицата и устойчиво развитие на “СКФ Берингс България” ЕАД .
Дейности: 1. Организация и управление Описание на дейността: - управление и организация на дейностите за изпълнение на проекта - вътрешен мониторинг/наблюдение на изпълнението на дейностите по проекта , финансово изпълнение; - процедури при избор на изпълнител за доставка/ предоставяне на услуги; - отчитане и изготвяне на доклади за напредъка при изпълнение на проектните дейности; - счетоводно отчитане на направените разходи; - закупуване на канцеларски материали и консумативи. Обосновка на дейността: Дейностите по управление и организация са елемент от проекта, осигуряващи успешно изпълнение на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема BG051PO001-2.2.03 “На път”
2. Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място за заетите в предприятието лица за период от 12 месеца. Реализиране на тръжна процедура съгласно ПМС № 69/2013 за избор на транспортна фирма осигуряваща транспорт до и от работното място за заетите в предприятието лица за период от 12 месеца съгласно детайлната транспортна схема описваща подробно маршрута в километри от началната точка, откъдето тръгва съответното превозно средство, местата, от които се качват/слизат служителите до работното място и обратно по маршрутии : • №1-1а /1,2,3 и редовна смяна/ , Маршрут: Розино – Слатина – Столетово – Христо Даново –Кърнаре – Иганово – Московец – Анево - Сопот „СКФ Берингс България” площадка Сопот • №2-2а /1,2,3 и редовна смяна/ , Маршрут: Богдан – Каравелово – Климент – Войнягово – Дъбене – Сопот „СКФ Берингс България” площадка Сопот • №3-3а/1,2,3 и редовна смяна/ , Маршрут: Карлово – Сопот „СКФ Берингс България” площадка Сопот • №4-4а /1,2,3 и редовна смяна/ , Маршрут: Калофер – Васил Левски – Сушица – Карлово –Сопот „СКФ Берингс България” площадка Сопот • №5-5а /1,2,3 и редовна смяна/ , Маршрут: Розино – Кърнаре „СКФ Берингс България” площадка Кърнаре • №6-6а /1,2,3 и редовна смяна/ , Маршрут: Слатина – Столетово – Кърнаре „СКФ Берингс България”площадка Кърнаре • №7-7а/1,2,3 и редовна смяна/ , Маршрут: Карлово – Сопот - Кърнаре „СКФ Берингс България” площадка Кърнаре • №8-8а/1,2,3 и редовна смяна/ , Маршрут: Христо Даново – Кърнаре „СКФ Берингс България” площадка Кърнаре • №9-9а/1,2,3 / , Маршрут: Каравелово – Богдан – Кърнаре „СКФ Берингс България” площадка Кърнаре • №10-10а /1,2,3 и редовна смяна/ , Маршрут: Сопот- Карлово- Сушица- В.Левски- Калофер „СКФ Берингс България” площадка Калофер № по ред превоз на пътници по маршрут Брой месеци Изпълнение на маршрута в рамките на един работен ден-бр. Работни дни /изчислени на база една календарна година-12 месеца/ Разстояние в км. Общо км км. за месец *Единична цена (лв./км) Сума (лева) 1 1 12 4 252 44 44352 3696 0,65 28828,80 2 1а 12 4 252 44 44352 3696 0,65 28828,80 3 2 12 4 252 32 32256 2688 0,65 20966,40 4 2а 12 4 252 32 32256 2688 0,65 20966,40 5 3 12 4 252 10 10080 840 0,65 6552,00 6 3а 12 4 252 10 10080 840 0,65 6552,00 7 4 12 4 252 33 33264 2772 0,65 21621,60 8 4а 12 4 252 33 33264 2772 0,65 21621,60 9 5 12 4 252 8 8064 672 0,65 5241,60 10 5а 12 4 252 8 8064 672 0,65 5241,60 11 6 12 4 252 13 13104 1092 0,65 8517,60 12 6а 12 4 252 13 13104 1092 0,65 8517,60 13 7 12 4 252 24 24192 2016 0,65 15724,80 14 7а 12 4 252 24 24192 2016 0,65 15724,80 15 8 12 4 252 5 5040 420 0,65 3276,00 16 8а 12 4 252 5 5040 420 0,65 3276,00 17 9 12 3 252 21 15876 1323 0,65 10319,40 18 9а 12 3 252 21 15876 1323 0,65 10319,40 19 10 12 4 252 35 35280 2940 0,65 22932,00 20 10а 12 4 252 35 35280 2940 0,65 22932,00 Общо разходи по приложение А 4.1 287960,40 За изпълнението на дейност 2 ще се прилагат следните документи и механизъм за мониторинг . • Копие на сключени трудови договори и/или допълнителни споразумения и копие на справка от НАП по чл. 62 от КТ (с цел удостоверяване адресната регистрация на лицата и конкретното място на работа, до което пътуват); • Копие на Присъствена форма за явяване / неявяване на работа • Копие на график на работното време на лицата; • Копие на попълнени и подписани от работодателите присъствени месечни форми, доказващи действително отработеното време от всеки нает по проекта служител. • Разходооправдателни документи – фактури; • Документи, доказващи проведени тръжни процедури за избор на доставчик на услугата превоз на пътници (ако е приложимо) или за избор на доставчик на услугата доставка на гориво (ако е приложимо). Обосновка на дейността: Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място на заетите в предприятието лица за период от 12 месеца е свързано с необходимостта да се разработят транспортни схеми , като цел на проекта е да бъдат обхванати 1361 заети лица представляващи 96 % от персонала на дружеството, които пътуват ежедневно от и до работното си място, но нямат възможност да ползват за целта обществен транспорт до работни площадки на СКФ в гр.Сопот, гр.Калофер и с.Кърнаре, които са извън населените места. Значение на проекта за местните условия и потребности на целевите групи: -Запазват се доходите от труд на заетите в предприятието лица. -Осигуряват се по-добри условия на труд и социални придобивки , чрез транспортна услуга за персонала на предприятието от и до работното място, съобразена с работното време и местоживеене.
3. Разходи за дейности, свързани с осигуряване на публичност Описание на дейността. Проектът предвижда дейности за информиране на широката общественост за финансовото подпомагане в рамките на оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана /финансирана от ЕСФ отговарящи на следните изисквания: 1 .Инсталиране на постоянна обяснителна табела. 2. В хода на изпълнение на програмата, бенефициентът поставя информационно табло на мястото, където се извършват дейностите по операцията, в съответствие с указанията, залегнали в ръководството за изпълнение на проекти по съответната процедура. 3. Когато определена операция се ползва от финансиране по линия на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, бенефициентът се задължава да информира участниците в операцията за финансирането от програмата и от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 4. Всеки документ, включително всяко уверение за участие или друг сертификат, свързани с операция от този тип включва позоваване, сочещо, че оперативната програма е съфинансирана от ЕСФ на ЕС. Фирмата ще направи всичко необходимо за разгласяване на факта, че проектът се финансира или съфинансира от Европейския социален фонд. Ще се прилагат правилата на Регламент (ЕК) № 1828/2006 на Европейската комисия от 8 декември 2006 г. относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие Обосновка на дейността: Дейностите по информиране и публичност отразяват политиката в рамките на общността и в частност задачите и целите на ЕСФ за изпълнение целите на Европейската стратегия по заетостта и спомага за икономическото и социално сближаване на страните от ЕС като подкрепя страните членки за развитие на човешките ресурси и постигане на пълна трудова заетост , в това число и чрез географската мобилност на заетите лица.
4. Разходи за одит на изпълнението на проекта Описание на дейността: Одиторският ангажимент включва проверка на междинни и окончателни финансови отчети по проекти за съответствие с всички изисквания на Договарящия орган, съгласуване на счетоводната система, която ще се прилага при изпълнението на проекта, уточняване на всички реквизити на първичните счетоводни документи. Обосновка на дейността: Правилата за управление на проекти, финансирани от Структурните фондове, препоръчват независим финансов одит на финансовите отчети от регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие. Извършването на одит на договори за безвъзмездна финансова помощ на стойност над 200 хиляди лева, е задължително, като разходите за одит не могат да надвишават 1 на сто от размера на безвъзмездната финансова помощ.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"АФА" ООД
Кастел Транс
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 302 716 BGN
Общ бюджет: 155 027 BGN
БФП: 155 027 BGN
Общо изплатени средства: 155 027 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 155 027 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 155 027 BGN
155 027 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 131 773 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 131 773 BGN
131 773 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 254 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 23 254 BGN
23 254 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до работното място
Индикатор 2 Дял на лицата, запазили работното място след приключване на насърчителните мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз