Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.2.04-0001-C0001
Номер на проект: 13-32-1
Наименование: Разработване на информационно-комуникационна среда на Звеното за контакт относно продукти в строителството
Бенефициент: Министерство на инвестиционното проектиране
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 15.11.2013
Начална дата: 14.04.2014
Дата на приключване: 14.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Разширяване на функционалността на единния портал за предоставяне на електронни административни услуги и модерно обслужване от страна на администрацията чрез създаване на условия за електронно предоставяне на информация относно строителните продукти на проектанти, строители, контролни органи и икономически оператори, които пускат/предоставят строителни продукти на пазара на Република България.
Дейности: Дейност 4: Дейности за информация и публичност Популяризиране на проекта в началото на изпълнението му чрез публикуване на информация за предвижданите дейности по проекта на интернет-страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и/или публикуване на статия за проекта в специализирано печатно издание; • Популяризиране на проекта по време на изпълнението му чрез публикуване на информация на интернет-страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството • Организиране на начална пресконференция за популяризиране на проекта; • Изработка и разпространение на 1000 броя брошури и на 100 броя рекламни комплекти, включващи тефтер, химикалка, флаш памет с презентации, с наименование на проекта, флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и ОПАК; • Публикуване на платено прессъобщение в национална медия; • Провеждане на една конференция в края на проекта за популизиране на резултатите от изпълнението му сред браншовите организации в проектирането и строителството, общините, областните администрации икономически оператори на строителни продукти: производители, вносители и дистрибутори, които пускат/предоставят на пазара на Република България строителни продукти, и др.; Тази дейност продължава по време на целия период на изпълнение на проекта и включва две информационни събития за старта и завършването на дейностите по проекта, като второто обхваща и целевите групи. Началното събитие се организира и реализира от експертите по проекта, а другите, посочени по-горе мерки за информация и публичност ще бъдат организирани и реализирани от избрания Изпълнител на договор за услуга. При изпълнение на всички дейности за осигуряване на информация и публичност на проекта, ще се спазват стриктно техническите изисквания, заложени в приложение 13 „Задължения на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност“.
Дейност 5: Одит Организиране и провеждане на вътрешен одит от вътрешно одитно звено и преглед от сертифициран външен одитор
Дейност 2: Анализ на възможностите и вариантите за изграждане на комуникационно-информационна среда на Звеното за контакт относно продукти в строителството и за внедряване на електронна/и административна/и услуга/и, която/които Звеното следва да пред Етап 1: Анализ на изискванията на нормативната уредба и други стратегически документи в областта на строителните продукти, на оперативната съвместимост и на административното обслужване; Етап 2: Изготвяне на цялостен подход за прилагане на принципите на оперативната съвместимост и информационната сигурност при изграждане на комуникационно-информационна среда на Звеното за контакт относно продукти в строителството; Етап 3: Изготвяне на концепция и подход за развитие на приложната, технологичната и хардуерна платформа на Звеното за контакт относно продукти в строителството; Етап 4: Изготвяне на техническа спецификация за разработване и внедряване електронни административни услуги в областта на строителните продукти и изграждане на комуникационно-информационна среда на Звеното за контакт относно продукти в строителството.
Дейност 3: Проектиране, разработване и внедряване на електронна/и административна/и услуга/и в областта на строителните продукти и изграждане на комуникационно-информационна среда на Звеното за контакт относно продукти в строителството, съобразно пр Етап 1: Изготвяне проект на: • Архитектура на комуникационно-информационна среда на Звеното за контакт относно продукти в строителството и електронната услуга/и; • Структура на базата данни; • Функционалност; • Интерфейс; • Контроли на интегритета на средата. Етап 2: Разработване на комуникационно-информационна среда на Звеното за контакт относно продукти в строителството, при което ще се реализира програмно проектът от предходната точка при съблюдаване на всички изисквания на подробното Техническо задание; Етап 3: Първоначално зареждане на данни; Етап 4: Тестване и внедряване – дейност при която програмните приложения ще бъдат инсталирани в МРРБ и ще се докаже, че действителните функционални възможности на комуникационно-информационна среда отговарят на изискванията; Етап 5: Обучение на 8 служители на дирекция „ТПН“ и 2ма администратори на системата; Етап 6: Подготовка на необходимата документация и попълване на формулярите за вписване в регистъра на регистрите и данните, регистъра на информационните обекти и регистъра електронните услуги към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на разработените електронни услуги, които ще се предоставят от Звеното за контакт относно продукти в строителството.
Дейност 1: Организация и управление на проекта Сформиране на екип за изпълнение и управление на проекта; • Изготвяне на техническо задание и провеждане на обществени поръчки за избор на външни изпълнители по дейности 2, 4 и 5; • Избор на външни изпълнители по дейности 2, 3, 4 и 5; • Мониторинг и контрол за изпълнение на дейностите по проекта, възложени на външни изпълнители; • Приемане на резултата от работата на външните изпълнители; • Комуникация и отчетност пред Управляващия орган. • Изготвяне на окончателен доклад по изпълнение на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 328 780 BGN
Общ бюджет: 310 091 BGN
БФП: 310 091 BGN
Общо изплатени средства: 160 029 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 310 091 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 65 756 BGN
2015 94 273 BGN
160 029 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 263 577 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 55 893 BGN
2015 80 132 BGN
136 024 BGN
В т.ч. Национално финансиране 46 514 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 863 BGN
2015 14 141 BGN
24 004 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Административни услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 2 Брой разработени информационни системи
Индикатор 3 Брой разработени анализи, методологии за организация, мониторинг, координация и контрол за управление на информационната сигурност
Индикатор 4 Брой проведени съпътстващи обучения
Индикатор 5 Брой обучени служители
Индикатор 6 (Д) проведени обществени поръчки
Индикатор 7 (Д) сключени договори с външни изпълнители
Индикатор 8 (Д) сключени договори с експерти от министерството
Индикатор 9 (Д) протоколи от проведени срещи на екипа за управление
Индикатор 10 (Д) доклади за напредъка на изпълнението по дейностите
Индикатор 11 (Д) изготвени междинни технически доклади и окончателен с финансови отчети
Индикатор 12 (Д) протоколи за приемане на изпълнението по дейностите
Индикатор 13 (Д) разработени длъжностни характеристики на членовете на екипа за организация и управление
Индикатор 14 (Д) разработени длъжностни характеристики на членовете на екипа участващи в изпълнението на проекта
Индикатор 15 (Д) брой анализи на изискванията на нормативната уредба и стратегическите документи в областта на строителните продукти, на оперативната съвместимост и на административното обслужване;
Индикатор 16 (Д) брой концепция на подхода за прилагане на принципите на оперативната съвместимост и информационната сигурност при изграждане на комуникационно-информационна среда на Звеното за контакт относно продукти в строителството
Индикатор 17 (Д) брой концепция на подхода за развитие на приложната, технологичната и хардуерна платформа на Звеното за контакт относно продукти в строителството;
Индикатор 18 (Д) брой техническа спецификация за разработване и внедряване електронни административни услуги в областта на строителните продукти и изграждане на комуникационно-информационна среда на Звеното за контакт относно продукти в строителството
Индикатор 19 (Д) внедрена електронна административна услуга с осигурена възможност за електронно разплащане и вписване в регистъра на регистрите и данните, регистъра на информационните обекти и регистъра електронните услуги към МТИТС.
Индикатор 20 (Д) внедрена и ефективно действаща комуникационно-информационна среда на Звеното за контакт относно продукти в строителството, интегрирана, с осигурена оперативна съвместимост и информационна сигурност.
Индикатор 21 (Д) проведено обучение на 8 експерта от дирекция „ТПН“ и 2ма администратора на системата
Индикатор 22 (Д) Брой организирани информационни събития
Индикатор 23 (Д) Брой публикации
Индикатор 24 (Д) Брой инф. комплекти.
Индикатор 25 (Д) Брой банери
Индикатор 26 (Д) Брой брошури
Индикатор 27 (Д) Брой публикации на интернет-страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Индикатор 28 (Д) Брой участници в мероприятията за откриване и закриване на проекта.% жени, взели участие в тях
Индикатор 29 (Д) Брой одити, одиторски доклади от независимия финансов одит


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз