Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.4.02-0004-C0001
Номер на проект: A08-14-16/30.07.2008
Наименование: ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА В ОБЩИНА РУСЕ ЗА ЕФЕКТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО С БИЗНЕСА ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МЕСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
Бенефициент: Община Русе
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 10.02.2009
Дата на приключване: 10.02.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
Описание
Описание на проекта: Създаване на атрактивна бизнес среда и условия за устойчиво икономическо развитие в община Русе, чрез насърчаване на ПЧП и обединяване на усилията на публичния и частния сектор за реализиране на общинските политики във всички сфери на социално-икономическия живот, чрез ефективно партньорство в процеса на тяхното формиране и изпълнение.Подобряване на инвестиционния климат в община Русе, чрез създаване на условия за качествено и ефективно обслужване на бизнеса от общинската администрация.
Дейности: 1 Сформиране на екип за управление на проекта
2 Възлагане и разработване на пакет от проучвания и анализи
3 Възлагане и изработване на стратегия за насърчаване на партньорството между местната власт и бизнеса на територията на община Русе
4 Възлагане и изработване на Наредба за реализиране на ПЧП с приложени образци на документи
5 Възлагане и изработване на Информационна система за управление на инвестиционните процеси и общинската собственост на територията на Община Русе
6 Възлагане и провеждане на обучения за прилагане и ефективност на формите на ПЧП
7 Организиране и провеждане на проучване на добри практики в областта на ПЧП, в община от ЕС и възможностите за ефективното им прилагане в Община Русе
9 Разработване на Специфични правила за подготовка и управление на проекти за ПЧП от местно значение
8 Създаване на обществен съвет по икономика, инвестиции и интегрирано градско развитие
10 Организиране на възлагане изработката на печатни информационни материали
11 Организиране на информационна кампания за популяризиране на сайта към изработената информационната система, създадената наредба за осъществяване на ПЧП и стратегия за насърчаване на партньорството между публичната власт и бизнеса
12 Организиране на Кръгла маса с представители на 7-те големи български общини на тема „Прилагане на добри практики за реализация на проекти чрез ПЧП”
13 Доставка на компютри и хардуер
14 Организиране на мерки за информация и публичност
15 Организиране на процедура за възлагане и изпълнение на финансов одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Технически университет - София - Технологии" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 511 785 BGN
Общ бюджет: 297 727 BGN
БФП: 297 727 BGN
Общо изплатени средства: 297 727 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 297 727 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 135 968 BGN
2011 34 396 BGN
2012 127 364 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
297 727 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 253 068 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 115 573 BGN
2011 29 236 BGN
2012 108 259 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
253 068 BGN
В т.ч. Национално финансиране 44 659 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 20 395 BGN
2011 5 159 BGN
2012 19 105 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
44 659 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Анкетно проучване
Индикатор 2 4бр. Анализи
Индикатор 3 оценка на възможностите на общината за участие в ПЧП
Индикатор 4 Изработена 1 бр. стратегия за насърчаване на партньорството между местната власт и бизнеса на територията на община Русе
Индикатор 5 1 бр. Изработена Наредба
Индикатор 6 1 бр. информационна система за управление на инвестиционните процеси и общинската собственост на територията на Община Русе
Индикатор 7 Бр. обучени хора
Индикатор 8 Бр.изготвени комплекти учебни материали
Индикатор 9 Изготвен 1 бр. доклад до изпълнителите по дейности 3 и 4 с информация за съвременни европейски практики
Индикатор 10 бр. Специфични правила за подготовка и управление на проекти за ПЧП от местно значение
Индикатор 11 10 000 бр. тройно сгъваеми А4,пълноцветни брошури за популяризиране на формите на ПЧП
Индикатор 12 500 бр. Стратегия за насърчаване на партньорството между публичната власт и бизнеса
Индикатор 13 500 бр. Наредба за осъществяване на ПЧП с приложени образци на документи, А5, двуцветна
Индикатор 14 бр. проведени интервюта
Индикатор 15 бр. публикации в местните медии
Индикатор 16 бр. ТВ материали
Индикатор 17 Организирана еднодневна кръгла маса с 30 участника от 7-те големи общини
Индикатор 18 Бр. доставени компютърни конфигурации и хардуер
Индикатор 19 Бр. организирани пресконференции
Индикатор 20 Бр. брошури, плакати и транспаранти
Индикатор 21 Бр. междинни и финален одити


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз