Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-1304-C0001
Номер на проект: ESF-1203-06-11058
Наименование: "Старт на магазин за вино Чорбаджаков"
Бенефициент: ВИНАРНА ЧОРБАДЖАКОВ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.01.2014
Начална дата: 02.04.2014
Дата на приключване: 01.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Крайните цели на проекта са: • Изграждане на територията на град Пловдив на специализиран търговски обект/ магазин за наливно вино, в който ще се предлага богата гама от трапезни, висококачествени, наливни бели и червени вина, произведени в РБългария, съобразени с възможностите и предпочитанията на клиентите, формиращи целевия пазар и по този начин ще бъде реализирана мисията на дружеството за доставяне на очакваното удовлетворение на крайните потребители. • Внедряване на придобития опит и изградени контакти на собственика в предлагането на консултантски услуги в областта на технологията на производство и съхранение на вина, насочени към винопроизводителите от региона и осигуряване по този начин на двустранна обратна връзка между краен клиент и производител, което ще допринесе от една страна до разширяване на пазарния дял на виното в сегмента спиртни напитки и вина и от друга - до налагане на новосъздаденото дружество като субект, който е насочил усилия към задоволяване на търсенето
Дейности: 1. Осигуряване на търговско помещение/магазин и гранд за наема и режийните разходи за срока на реализация на проекта Кандидатът не разполага със собствен недвижим имот- помещение за осъществяване на търговска дейност по директни продажби на наливни вина. За заложените фирмени цели и цели, формулирани в настоящото проектно предложение следва да се изпълни настоящата Дейност 1, включваща следните задачи/действия: 1) През Месец1 ще се извършат огледи, избор и наемане на обособено и оборудвано търговско помещение/магазин за основната дейност на фирмата с възмезден договор за наем със срок на ползване min една година и с опция за подновяване. За помещението не са предвиждат средства за строително-монтажни дейности. Ще се търси под наем за 1 година обособено търговско помещение със санитарен възел с обща площ от ~50 кв.м. и на наема цена 360 лв. с ДДС на месец, платима на месечна база за срока на договора без необходимост от текущ и/или основен ремонт и включваща наема за площта и наличен климатик и/или търговски щанд/маса; Изисквания, на които трябва да отговаря търсеното помещение: • Сграда/помещение – да е разрешено за ползване – за магазин; • Площта (~50 кв.м) да е достатъчна, за да се организират всички необходими дейности – по предлагане, бутилиране на място на избрания от клиента продукт и документиране на стопанската операция; • Наличие на ВиК съоръжения – за да се извършват хигиенни процедури; • Да се отдава помещението, по възможност, заедно с търговски щанд/маса и/или климатик. Съгласно заложени критерии на старо ПМС55 и ново ПМС69 е предвидено изпълнение на директно договаряне по чл.12(2) ПМС55 за избор на търговско помещение. Въпреки, че няма да се осъществява тръжна процедура ще бъдат разгледани минимум 3 оферти на пазара на недвижими имоти с оглед определяне на реална пазарна цена. Критериите, които ще са основни за оценката на събрани оферти и направени огледи ще са съпоставимост между цена и предлагани условия, състояние на помещението, обособен санитарен възел, помещението трябва да е със статут на магазин и да има Акт 16 сградата в която е разположено, Разрешение за мощност от Електроснабдяване и договор със ЕРП. Документ за измерване на параметри на работна среда и ел. Инсталация, достъпност, добра комуникация и възможности за спиране за доставка и за паркиране на клиентите. 2) Сключване на договор за наемане на търговско помещение с наемодател. Задачи 1 и 2 по наемането на помещението ще се осъществи през Месец 1; 3) Осигуряване на средства за покриване на разходите за наемна цена за срок от 6 месеца, определена на месечна база, заложена с подписване на договора. 4) Осигуряване на средства за текущите режийни разходи за поддръжка на наетото помещение за 6 месеца. Изчисленията са за месечна консумация на ел.енергия от 135 кВтч по дн.тарифа на месец за 6 месеца , консумирана студена вода по 3 куб.м на месец за 6 месеца, месечна консумация на ел.енергия от 270 кВтч по дн.тарифа за 4 месеца (като е взето под внимание, че в рамките на половин година 4 месеца са общо месеците (студени и/или горещи) на повишена консумация на енергия) В стойностно изражение задачите на Дейност 1 се свеждат до осигуряване на следните средства: - за заплащане на месечна наемна цена (плануван р-д на месец от 360 лв. с ДДС) за периода на реализация (6 месеца) на проектното предложение (Обща сума р-д за 6 м.: 2 160.00 BGN с ДДС) - Осреднена* сума от 88.20 BGN с ДДС на месец за покриване на режийните разходи за електроенергия, вода и отопление. (Обща сума за 6 м: 529.20 BGN с ДДС) Общо Разходи за Дейност 1, финансирани от ЕСФ: 4090.50 лв. без ДДС и 818.10 лв. невъзстановимо ДДС
8. Старт на дейността ейност 8 включва: 1)Провеждане на срещи с представители на винопроизводството от региона и страната, като приоритет в преговорите ще е осигуряването на доказани марки вино. 2)Първоначално зареждане на търговския обект/магазин чрез закупуване на следните видове вина Червено Мерло, Червено Каберне, Бяло Шардоне. Планувано е зареждане на количество необходимо за продажба в първите два месеца на стартовата фаза. Средствата получени с продажбата на тези стоки, както и реализирания приход ще бъдат реинвестирани в повторно закупуване на необходимото месечно количество стоки. В стартовия период ще бъде заложено на ниска търговска надценка и прилагане на промоционални подходи с цел привличане на вниманието на потребителите на наливни вина от гр. Пловдив и създаване на собствена клиентска база. Ще се отделя специално внимание на качественото обслужване и ще бъдат търсени начини за поддържане на търсения асортимент с цел за увеличаване ефективността на обслужването с натрупване и превличане на широк кръг клиенти. (Обща сума на р-да, финансиран по програмата: 1 987.20 BGN с ДДС) 3) Първоначално закупуване на консумативи • за търговската дейност чрез директни продажби на наливни вина: бутилки (стъклени и пластмасови), тапи, шихтови филтри предназначени за бутилиране на продадено вино в етапа на директната продажба(броя на бутилките отговаря по вместимост, на количеството закупеното вино). • на консумативи, необходими за влагане в администрирането на стопанската дейност (включени: бланки фактури, касови ролки, химикали) (Обща сума на р-да, финансиран по програмната схема: 510.92 BGN с ДДС) 4) Организация и провеждане на мероприятие по официално представяне на специализирания търговски обект пред производители, познати и домакинства от района, в който се нахожда обекта 5) Проверка на готовността за работа и отстраняване на констатирани пропуски 6) Сключване на първи договор за предоставяне на технологична помощ по производство и бутилиране на вина. Реализацията на Дейност 8 е обезпечена финансово със средства от ЕСФ за зареждане на стартово количество от наливни вина за два месеца и консумативи, предвидени за 2 месеца на стартовия период. Изчислен е среден месечен разход след края на реализация на проекта, възлизащ на 2516.92 лв. В тази сума са включени:(Заплати и осигуровки в р-р на 842.97 лв. на месец, стоки в р-р на 993.60 лв. на месец, консумативи в р-р на 213.92 лв., наем и режийни разходи в р-р на 448.20 лв на месец и месечен финансов разход в р-р на 18.23лв.). За стартовия период месеци 2-месец 7 е заложено реализиране на нетни приходи общо в р-р на 11093 лв. Общо Разходи за Дейност 8, финансирана от ЕСФ 2 081.76 лв. без ДДС и 416.36 лв. невъзстановимо ДДС
5. Визуализация на проекта Дейност 5 включва възлагане за изработка и монтаж на външен изпълнител, избран след сравнителен анализ на 3 независими оферти, на постоянна информационна табела с размер в см 80/55, 50 бр. стикери с размер в см 4/7,с които ще бъдат обозначени закупените активи със средствата на програмата и 500 бр. флаери с размер см 21/9.9, които ще бъдат раздадени на клиентите при посещение и пазаруване в търговския обект. Общо Разходи за Дейност 5, финансирана от ЕСФ: 282.50 лв. без ДДС и 56.50 лв. невъзстановимо ДДС
6. Организация и управление на дейностите по проекта Дейност 6 ще е разделена на три направления: - административно управление, координация и организация на дейностите - финансово управление, счетоводна организация и отчетност на осъществените стопански операции по реализацията на задачите и поставените цели в проектно предложение Старт магазин за вино ЧОРБАДЖАКОВ - вътрешен контрол и тримесечен мониторинг на постигнатите резултати. За изпълнение на Дейност6 ще бъде сформиран екип за управление включващ ръководител на проект и счетоводител, наети от дружеството на граждански договор за 100 часа. Конкретното описание на задълженията на тези служители е представено в т.II на настоящия формуляр. В етапа на реализация на задачите пряко свързани с Дейност 6 ще се осигурят средства за подкрепа и помощ на изпълнението, включващи осигуряване на: - средства за възнаграждения и осигурителни вноски за сметка на работодателя, договорени в граждански договори с ръководител проект и счетоводител, съставляващи екипа по организация и управление. Планирането на разходите за възнаграждения и осигуровки във формуляр Б1_Бюджет на проекта е съобразено с изискванията заложени в Приложение М (Обща сума на разхода, финансиран по програмната схема: 1 811.00 BGN) -средства за закупуване на 1 опаковка хартия А4-консуматив по Дейност 6 на проекта. (Обща сума на разхода, финансиран с БФП: 5.89 лв. с ДДС) - средства за разкриване и обслужване на банкова сметка за целите на проекта. (Обща сума на разхода, финансиран от ЕСФ: 99.40 лв.) Общо Разходи за Дейност 6, финансирана с БФП: 1915.31 лв. без ДДС и 0.98 лв. невъзстановимо ДДС
2. Закупуване на оборудване Стопанската дейност на дружеството включва две основни направления: търговия на дребно и консултантска дейност. Задачите, включени в Дейност 2 и в следващата Дейност3 са насочени към обезпечаване на търговската дейност по директни продажби на наливно вино. С реализация на задачите и процедурите, включени в Дейност 2 и в Дейност 3 е заложено осигуряването на минимална/базова/, надеждна среда за обособяването на работно място за директна продажба, включваща като процедура прецизно измерване, бутилиране на място и таксуване на продаденото наливно вино и отчитане на промяната на наличността и парични средства в резултат на стопанските операции по продажба, заприходяване на доставена стока, извършени инвентаризации на стокова наличност. Предвидено е закупуване със средства по програма BG051PO001/1.2.03, съфинансирани от ЕФРР на: • 1 бр. нов касов апарат за отчитане на продажбите пред НАП. • 1бр. Охладител за вино за запазване характеристиките и гарантиране на качеството на продаваната стока. Охладителят е необходим за поддържане на постоянна технологична температура за съхранение на продукта - виното в съдовете за съхранение, за това е преносим и същевременно благодарение на него винаги се предоставя на клиента вино с подходяща температура за консумация на съответния сорт и вид Вино, игнорира се фактора външна температура. • 1 бр. Помпа с 1 бр. шихтов филтър за прехвърляне и едновременно филтриране на виното по съдовете за съхранение. Помпата е необходима, защото в съдовете се съхранява вино, което е в голямо количество и не трябва да има продължителен контакт с въздух, който би се получил при преливане на ръка или други спомагателни начини при преливане и бутилиране на продадено вино. Дейност2 включва осъществяване на конкретни действия по: Подбор на доставчици, сключване на договори и придобиване на изброените по горе ДМА. В проектното предложение е заложено финансиране на ДМА от Дейност2 със средства по правилата на ЕФРР. В задачите на Дейност2 са включени процедури за избор на изпълнители за доставка стопанското оборудване, изброени в горния параграф със заложената техническа спецификация, описани в Приложение Б4, към настоящата документация. В критериите за избор на доставчици основни ще са условията за съпоставимост на предлаганата цена за качество; свързаните гаранционни условия като качество и място на получаване на услугата и гарантирана продължителност; наличие и достъпност на резервни части, в извънгаранционния период; Общо Разходи за Дейност 2, съфинансирани от ЕФРР: 4065.00 лв. без ДДС и 813 лв. невъзстановимо ДДС
7. Осигуряване на средства за заплати и осигуровки за 3 месеца Разглеждайки бизнес климата, икономическите тенденции за развитие на пазара на труда в настоящата 2013 година, Георги Чорбаджаков е преценил, че през следващата една година от развитието на новорегистрираното дружество ще бъде заложено на екип от 1 служител на постоянен трудов договор, изпълняващ основните функции по администриране, организация на дейността, както и дейностите по предлагане на стоките и услугите в магазина, нает от дружеството, договаряне и планиране на доставките и заявките към доставчици/производители/търговци. Предвидено е щатната бройка да бъде заета от Георги Чорбаджаков като самонаето лице. Действията и задачите, обхванати в Дейност 7 са: 1) Назначаване на Георги Чорбаджаков на безсрочен трудов договор на длъжност:Собственик, малък магазин с код по НКПД-2011: 5221-3003. Собствениците на малки магазини изпълняват следните основни задачи:определят продуктовото разнообразие, стокови запаси и ценови нива на продаваните стоки; закупуват или поръчват стоки от пазари, търговци на едро или други доставчици; определят разходите и поддържат отчетността относно стоковите запаси и финансовите операции; определят цените и излагат стоките за продан; продават стоки на клиентите и дават съвети за нейното използване; оценяват върнатите стоки и вземат решение за подходящи действия; съставят описи на стоковите запаси. Служителя ще получава месечно трудово възнаграждение в размер на 460 лв., който е МОД за КИД 47.25 по група, месечния разход за осигуровки вноски за сметка на работодателя са 17.80% или 81.88 лв. 2) Осигуряване на средства за заплати и осигуровки по КТ и КСО за работодателя за 3 месец от старта на основната дейност на дружеството. 3) Проверяване и/или подготвяне на Здравна книжка на собственика, съгласно нормативни изисквания. Планирането на разходите за възнаграждения в страница А1.1 на формуляр Б1_Бюджет на проекта е съобразено с изискванията заложени в Приложение М към Насоките за кандидатстване по тази програма. Съгласно дадените правила в т. III-Механизъм за определяне на почасовото възнаграждение е определен часови размер на възнаграждението в р-р на 4.26 лв./час В изчисленията са използвани изходни данни, публикувани на страницата на НСИ към 25.04.2013 г. Класификацията на ВИНАРНА ЧОРБАДЖАКОВ ЕООД по КИД 2008 е 47.25 и попада в сектор G-Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети Ср. мес. заплата за месец XII в сектор G e 718 лв. Осигуровки за сметка на работодателя: 127.80 лв/месец Раб.дни за 2012 г.:253 , Раб.дни за 2013 г.:252 Работни дни на месец:253/12~21.08 за 2012 и 252/12=21 за 2013 г. Часовата ставка на заплата и осигурителна вноска е определена по формулата ROUND((S/(253/12))/8;2), където S е сума на месечното възнаграждение или осигурителни вноски за сметка на работодател. При изпълнението на проекта действителният разход, предоставен за заплати и осигуровки ще е начислен и изплатен на база МОД, за съответната група по КИД и ще възлезе за 3 месеца на обща сума от 1627.92 лв. (на месец: РЗ 460 + ОВ 81.88) Общо Разходи за Дейност 7, финансирана от ЕСФ: 2525.04 лв.
3. Закупуване на стопански инвентар Тази дейност е неразделна част от инвестиционната фаза и реализирайки всички задачи включени в нея и в предходната Дейност 2 ще бъде изградена надеждна, отговаряща на критериите за създаване на условия за съхранение и продажба на наливно вино с гарантирано качество без отклонение от характеристиките на получавания/доставяния продукт. Предвидено е закупуване със средства по програма BG051PO001/1.2.03, съфинансирани от ЕФРР на: • PVC съдове (4 бр. Съд PVC 1500 л , 2 бр. Съд PVC 1000 л и 2 бр. Съд PVC 500 л) за съхранение на наливното вино. Избрани са PVC съдове от ново поколение, които имат по-ниска цена от аналогични неръждаеми и същевременно гаранционният им срок е достатъчно дълъг (30 години). • 1 бр. пистолет за пълнене и 1 бр.Настолна затварачка за бутилки , необходима е за затваряне на стъклени бутилки с коркови тапи (на ръка е невъзможно). Дейност3 включва осъществяване на конкретни действия по: Подбор, оценка и придобиване на изброените по горе ДМА. В проектното предложение е заложено финансиране на ДМА от Дейност3 със средства по правилата на ЕФРР. В задачите на Дейност3 са включени процедури за избор на изпълнители за доставка на стопански инвентар, изброен по вид и количество в горния параграф със заложената техническа спецификация, описани в Приложение Б4, към настоящата документация. В критериите за избор на доставчици основни ще са условията за съпоставимост на предлаганата цена за качество; продължителност на гаранционния срок; Общо Разходи за Дейност 3, съфинансирани от ЕФРР: 3866.83 лв. без ДДС и 773.37 лв. невъзстановимо ДДС
4. Изработка на стратегия Проектното предложение е насочено към подготовка и реализация на ВИНАРНА ЧОРБАДЖАКОВ ЕООД- микропредприятие, развиващо се като търговец на дребно с наливни вина в специализиран търговски обект, базиран в град Пловдив и предоставяне на професионална консултантска дейност в областта на технология на производство и бутилиране на бели и червени вина. Сложната икономическа ситуация, изисква задълбочен външен независим анализ, който е една от стъпките за осигуряване на устойчивото развитие на дружеството. Детайлния анализ, методите за интервенция на пазара и качествената оценка за възможностите за въздействие на този пазар са от особена важност за развитието на ВИНАРНА ЧОРБАДЖАКОВ ЕООД. За разработката на стратегия за развитие ще бъдат използвани услугите на външен изпълнител. Изискванията, поставени към него са опит и познания за оценка на силни и слаби страни в плановете за изпълнение на фирмените цели, по организацията на работа с надеждни вътрешни правила и практики, познания по реализация на дейности по проектни предложения и проектно бюджетиране и постигане на качествени резултати в аналогични прохождащи и/или утвърдени фирми. Стратегията ще е от една страна план-рамка за изпълнение на дейностите от проектното предложение и друга страна допълващи правила и процедури за текущ мониторинг и контрол по изпълнение на поставени специфични годишни бизнес цели. Общо Разходи за Дейност 4, финансирана от ЕСФ: 500 лв.без ДДС и 0 лв. невъзстановимо ДДС
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 986 BGN
Общ бюджет: 17 810 BGN
БФП: 17 810 BGN
Общо изплатени средства: 17 809 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 17 810 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 997 BGN
2015 13 812 BGN
17 809 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 15 138 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 398 BGN
2015 11 740 BGN
15 138 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 671 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 600 BGN
2015 2 072 BGN
2 671 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз