Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0170-C0001
Номер на проект: 58-131-169-169
Наименование: Подготовка за реконструкция и доизграждане на водопроводната и канализационна мрежи на гр.Симитли и изграждане на пречиствателни станции за питейни и отпадни води
Бенефициент: Община Симитли
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 06.12.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Симитли
Описание
Описание на проекта: Подготовка за инвестиционен проект за реконструкция на съществуващата в гр.Симитли водопроводна и канализационна система и доизграждането й, както и изграждане на пречиствателни станции за питейни и отпадни води.
Дейности: Дейност 1: Прединвестиционно проучване за реконструкция на канализационната мрежа на гр.Симитли Да се направи анализ на съществуващото състояние на канализационната мрежа и се предложи техническо решение за канализацията на гр.Симитли. Да се даде решение за пречистване на отпадните води.
Дейност 1.2: Прединвестиционно проучване за реконструкция на водопроводната мрежа на гр.Симитли Да се изготви анализ на съществуващото състояние на вътрешната водопроводна мрежа и на довеждащия водопровод и да се предложи техническо решение за реконструкцията им. Да се даде решение за пречистване на питейната вода.
Дейност 2.1: Актуализация на изготвения през 2006г. работен проект за изграждане на канализационна мрежа (2323м.) в местността Дрънкалица в гр.Симитли Актуализация на изготвения през 2006г. работен проект за изграждане на канализационна мрежа (2323м.) в местността Дрънкалица в гр.Симитли предвид действащото законодателство и настоящато ситуация
Дейност 2.2: Изготвяне на работен проект за изграждане на 4300м. водопроводна мрежа на главните улични артерии в кв. Ораново в гр. Симитли. Изготвяне на работен проект за изграждане на 4300м. водопроводна мрежа на главните улични артерии в кв. Ораново в гр. Симитли.
Дейност 2.3 : Изготвяне на работен проект за изграждане на 4300м. канализационна мрежа на главните улични артерии в кв. Ораново в гр. Симитли. Изготвяне на работен проект за изграждане на 4300м. канализационна мрежа на главните улични артерии в кв. Ораново в гр. Симитли.
Дейност 2.4: Изготвяне на работен проект за изграждане на 2000м. канализационна мрежа на централната улица „Г.Димитров” Изготвяне на работен проект за изграждане на 2000м. канализационна мрежа на централната улица „Г.Димитров”
Дейност 2.5: Изработване на работен проект за реконструкция на вътрешната и външната водопроводна мрежа на гр. Симитли Изработване на работен проект за реконструкция на вътрешната и външната водопроводна мрежа на гр. Симитли на база прединвестиционното проучване и анализът за разходи и ползи
Дейност 2.6: Изработване на работен проект за реконструкция на канализационната мрежа на гр. Симитли Изработване на работен проект за реконструкция на канализационната мрежа мрежа на гр. Симитли на база прединвестиционното проучване и анализът за разходи и ползи
Дейност 3.1: Изработване на работен проект за пречиствателна станция за питейни води на гр. Симитли Изработване на работен проект за изграждане на пречиствателна станция за питейни води на гр. Симитли на база прединвестиционното проучване и анализът за разходи и ползи
Дейност 3.2: Изработване на работен проект за Пречиствателни станции за отпадни води на гр. Симитли Изработване на работен проект за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води на гр. Симитли на база прединвестиционното проучване и анализът за разходи и ползи
Дейност 6: Изготвяне на финансов и икономически анализ, анализ за разходите и ползите Изготвяне на финансови и икономически анализи, вкл. анализ за разходите и ползите съгласно методическите указания на Министерството на финансите за подготовка и изпълнение на инвестиционни проекти
Дейност 4: Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите, включени в бъдещия инфраструктурен проект Подготовка на документация за всички обществени поръчки за изпълнението на инвестиционния проект за реконструкция и доизграждане на водопроводната и канализационната мрежи на гр.Симитли и изграждането на ПС за питейни и отпадни води.
Дейност 13: Попълване на формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект. Попълване на формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект, проверка и верификация за всички необходими приложения, техния обхват и съдържание.
Дейност 7: Техническа помощ за управление на проекта Ангажиране на екип от външни експерти, които да работят заедно със служителите на Община Симитли
Дейност 8: Одит на проекта Извършване на одит на проекта от лицензиран експерт-счетоводител или одиторска фирма
Дейност 9: Публичност на проекта Осъщестяване на мерки за информация и публичност, вкл. подготовка, публикуване и разпространение на материали, популяризиращи приноса на Европейския съюз
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 268 960 BGN
Общ бюджет: 1 729 923 BGN
БФП: 1 729 923 BGN
Общо изплатени средства: 1 729 923 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 729 923 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 453 792 BGN
2010 1 063 077 BGN
2011 0 BGN
2012 213 053 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 729 923 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 383 938 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 363 034 BGN
2010 850 462 BGN
2011 0 BGN
2012 170 443 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 383 938 BGN
В т.ч. Национално финансиране 345 985 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 90 758 BGN
2010 212 615 BGN
2011 0 BGN
2012 42 611 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
345 985 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз