Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.08-0032-C0001
Номер на проект: 13-31-36
Наименование: Повишаване качеството на предоставяните онлайн електронни административни услуги чрез надграждане на 16 административни услуги до достигане на 4-то ниво на развитие
Бенефициент: Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 07.04.2014
Дата на приключване: 07.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е повишаване качеството на административното обслужване за гражданите и бизнеса от страна на ГД „ГВА” чрез надграждане на 16 съществуващи електронни административни услуги до достигане на 4 ниво на развитие и внедряване на една нова електронна административна услуга
Дейности: Дейност 1: Подготвителни дейности. Подготовка и провеждане на обществени поръчки по ЗОП за избор на външни изпълнители Дейността ще стартира с избор на външен изпълнител за изготвяне на пълната документация за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по Дейност 2 и Дейност 3. Ще бъде сформирана комисия за оценка и класиране на кандидатите в откритите процедури по ЗОП за дейности 2 и 3, в която ще бъдат включени и външни експерти с цел гарантиране на законосъобразност, прозрачност и експертиза при избор на изпълнители. След като бъдат подготвени документациите ще бъдат проведени процедури по ЗОП и ще бъдат избрани изпълнители, с които ще се сключат договори за изпълнение на поддейностите, включени в Дейност 2 и за изпълнение на Дейност 3. ГД ГВА не разполага със самостоятелен капацитет за изпълнение на основните дейности в проекта. Поради това е необходима външна експертиза, която да се ползва в процеса на реализиране на проекта. С оглед спецификата на Дейност 2 и Дейност 3 е необходимо привличането на външен изпълнител, който да участва в разписването на тръжните документации и провеждането на процедурите, с което ще се гарантира тяхното законосъобразно и качествено провеждане и ще се постигне целта за оптимален избор на изпълнители за реализация на тези две дейности. Професионалната подготовка на тръжни документации и качественото провеждането на процедурите са гаранция за прозрачност и спазване на хоризонталните политики на ЕС при възлагане изпълнението на дейностите по проекта. Поради това тази дейност не само допринася, но е и основна предпоставка за постигането на целите на настоящата процедура по ОПАК и на специфичните цели на проекта.
Дейност 2: Основни дейности Дейност 2 включва няколко поддейности. Поддейност 1: Анализ и проектиране във връзка с предоставяне онлайн на нова електронна административна услуга и усъвършенстване и надграждане на избрани електронно предоставяни административни услуги до достигане на 4 ниво на развитие В рамките на тази поддейност ще бъда извършен анализ на съществуващата ситуация по отношение на административните процеси и нормативна уредба за услугата по издаване на медицинско свидетелство на авиационния персонал и анализ на необходимостта от синхронизиране на нормативната рамка със ЗЕУ във връзка с надграждане до 4-то ниво на електронизация на определените административни услуги. Ще се разработи техническа спецификация за реализация на електронната административна услуга по издаване на медицинско свидетелство на авиационния персонал и за надграждане до 4-то ниво на електронизация на определените административни услуги. Поддейност 2: Технологични разработки във връзка с предоставяне онлайн на нова електронна административна услуга и усъвършенстване и надграждане на избрани електронно предоставяни административни услуги до достигане на 4-то ниво на развитие В рамките на тази поддейност ще се извърши софтуерната разработка и ще се създадат необходимите нови функционалности на съществуващата информационна система по предоставяне на електронни услуги с цел реализирането на новата електронна услуга „Издаване на медицинско свидетелство на авиационния персонал“ и надградените 16 съществуващи електронни услуги до 4-то ниво на развитие. Ще се осъществи внедряване на софтуера и ще се извърши обучение на потребителите за работа с него. Ще бъде изготвена и техническа и потребителска документация за разработеното ИТ решение. С внедряването на новите модули и функционалности ще бъде предаден и изходния програмен код. Настоящата поддейност ще се реализира на основата на резултатите от анализа и техническото специфициране от предходната поддейност. Поддейност 3: Анализ, разработване и/или актуализиране на вътрешноведомствени документи в съответствие със ЗЕУ, необходими за предоставянето на електронни административни услуги В рамките на тази поддейност ще бъдат извършен анализ на вътрешноведомствените актове и правила, регулиращи процесите по предоставянето на административни услуги и дали могат да се ползват при предоставяне на електронни административни услуги. В резултат на анализа и отчетените нужди ще бъдат допълнени и при необходимост разработени нови вътрешноведомствени актове и правила, които съответстват на изискванията на ЗЕУ за предоставяне на електронни административни услуги. Тази поддейност е пряко свързана с резултатите от предишната поддейност.. Поддейност 4: Вписване на информационните обекти и услуги в предвидените в ЗЕУ регистри В рамките на тази дейност се осъществява вписване на информационни обекти и услуги съгласно изискванията на ЗЕУ. При разработване на новите модули и надграждане на информационна система, избраният изпълнител трябва да предприеме всички необходими действия, за да осигури нейното пълно съответствие със специфичните законови и подзаконови изисквания, отнасящи се до електронното управление. Тези действия задължително включват подготовка на заявление за вписване на информационни обекти и електронна административна услуга съгласно изискванията на действащото към момента на разработката законодателство в областта на електронното управление. Изпълнителят трябва да извърши необходимите проверки, за да гарантира, че резултати от тази дейност са в съответствие с изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност съгласно действащото към момента на приключване на разработката законодателство. Тази поддейност е пряко свързана с резултатите от всички предишни поддейности.
Дейност 3: Доставка на оборудване и лицензи По тази дейност ще бъде доставено оборудване и лицензи, необходими за предвиденото разширяване на информационната система и база данни с включването на нова електронна административна услуга и надграждането на съществуващите електронни административни услуги. Дейността е пряко свързана с изпълнението на Дейност 2, защото ще осигури необходимата платформа като оборудване и системен софтуер за реализация на резултатите от предишната дейност. За изпълнение на дейността ще бъде избран изпълнител след провеждане на процедура по ЗОП.
Дейност 4: Дейности за информация и публичност - планиране и промотиране на дейностите и резултатите, включени в обхвата на проекта Съгласно Регламент на Съвета на ЕО № 1083/2006 и Регламент на Европейската комисия № 1828/2006 проектите трябва да бъдат съпроводени с адекватна публичност на финансовия принос на Европейския социален фонд, като се използват подходящи комуникационни средства и достъпни за обществеността медии. Целевите групи ще бъдат предварително запознати с целите на проекта и с възможностите на ГВА по отношение на реализираните функционалности и принципи на електронното управление и извършване на административното обслужване. Тази дейност ще се провежда с цел да се популяризират сред обществеността извършените дейности и постигнатите резултати по проекта. За осъществяване на тази цел в рамките на проекта ще бъдат извършени следните дейности: • организиране на две пресконференции относно дейностите, включени в обхвата на проекта: встъпителна за оповестяване началото на проекта и заключителна за отчитане на резултатите от проекта – в гр. София за до 30 участника всяка; • организиране на информационен ден за целевите групи; • разпространение на рекламни и информационни материали – цветни брошури и баджове.
Дейност 5: Одит - извършване на цялостен одит след приключване на основните дейности по проекта и изготвяне на одиторски доклад Целта на дейността е да се оцени дали всички извършени разходи отговарят на изискванията за допустимост, регламентирани в ОПАК, Регламент на Съвета(ЕО) №1083/2006, Регламент на Европейския парламент и Съвета(ЕО) №1081/2006, ПМС №62/21.03.2007 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, ПМС №231/20.09.2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕСФ, за финансовата рамка 2007-2013 г. Дейността осигурява адекватна проследимост на разходите, които са извършени само от бенефициента и установява тяхната законосъобразност. Подготвя се одитен доклад, в който подробно и регламентирано се описват всички заключения.
Дейност 6: Организация и управление на проекта В подготвителния етап ще бъде актуализиран проектния график с точно фиксиране на датите на стартиране/начало на проектните дейности. Създаденият проектен екип ще работи за ефективно организиране, управление и изпълнение на дейностите по проекта, ще следи за точното спазване на графика и ще изпълнява задачите си, описани в настоящия формуляр. Във връзка с изискванията на ОПАК по отношение на текущия статус и напредъка по проекта екипът ще изготвя междинни технически доклади и окончателен технически доклад, придружени от съответните финансови отчети за направените разходи. Те ще дават пълна информация за степента на изпълнение на проектните дейности за съответния период и постигнатите резултати. По тази дейност ще бъдат подготвени процедурите по ЗОП за избор на изпълнители за дейност 4 и 5 като екипът по проекта ще участва активно в подготовката и провеждането на всички тръжни процедури. Ръководителят на проекта заедно с екипа ще осъществяват ежедневен мониторинг на изпълнението на дейностите от избраните изпълнители по ЗОП. Ще се осъществяват регулярни работни срещи, на които ще се решават възникнали проблеми, необходимостта от съдействие и допълнителна мерки за успешно развитие и приключване на проектните дейности.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 792 799 BGN
Общ бюджет: 736 034 BGN
БФП: 736 034 BGN
Общо изплатени средства: 631 654 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 736 034 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 158 560 BGN
2015 473 094 BGN
631 654 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 625 629 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 134 776 BGN
2015 402 130 BGN
536 906 BGN
В т.ч. Национално финансиране 110 405 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 23 784 BGN
2015 70 964 BGN
94 748 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Административни услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 2 (Д) Дейност 1 - Разработени тръжни документации по ЗОП
Индикатор 3 (Д) Дейност 1 - Проведени процедури за избор на външни изпълнители
Индикатор 4 (Д) Дейност 1 - Сключени договори с външни изпълнители
Индикатор 5 (Д) Дейност 2 - Аналитичен доклад от анализ на текущо състояние на административните услуги, които ще се реализират в рамките на проекта
Индикатор 6 (Д) Дейност 2 - Техническа спецификация за разработка и доработка на софтуерни модули за услугите, които ще се реализират
Индикатор 7 (Д) Дейност 2 - Брой разработени нови електронни административни услуги
Индикатор 8 (Д) Дейност 2 - Брой надградени съществуващи електронни административни услуги
Индикатор 9 (Д) Дейност 2 - Брой нови и доразработени софтуерни модули
Индикатор 10 (Д) Дейност 2 - Брой обучени служители
Индикатор 11 (Д) Дейност 2 - Аналитичен доклад от анализ на вътрешноведомствената регламентация на процесите по предоставянето на електронни административни услуги
Индикатор 12 (Д) Дейност 2 - Брой допълнени и/или новоразработени вътрешноведомствени актове
Индикатор 13 (Д) Дейност 2 - Подготвено заявление за вписване на информационни обекти и нова електронна административна услуга съгласно изискванията на действащото към момента на разработката законодателство в областта на електронното управление
Индикатор 14 (Д) Дейност 3 - Брой доставени сървъри за приложения
Индикатор 15 (Д) Дейност 3 - Брой доставени сървъри за бази данни
Индикатор 16 (Д) Дейност 3 - Брой доставени комутатори
Индикатор 17 (Д) Дейност 3 - Брой доставени защитни стени
Индикатор 18 (Д) Дейност 3 - Брой доставени мрежови хранилища за архиви (NAS storage)
Индикатор 19 (Д) Дейност 3 - Брой доставени сървърни лицензи за операционна система
Индикатор 20 (Д) Дейност 3 - Брой доставени сървърни лицензи за база данни
Индикатор 21 (Д) Дейност 4 - Проведени пресконференции за оповестяване на началото и края на проекта
Индикатор 22 (Д) Дейност 4 - Брой участници във встъпителната пресконференция
Индикатор 23 (Д) Дейност 4 - Брой участници в заключителната пресконференция
Индикатор 24 (Д) Дейност 4 - Организиран информационен ден за целевите групи
Индикатор 25 (Д) Дейност 4 - Изготвени и разпространени брошури
Индикатор 26 (Д) Дейност 4 - Изготвени и разпространени баджове
Индикатор 27 (Д) Дейност 5 - Доклад за извършен финансов одит
Индикатор 28 (Д) Дейност 6 - Разработени тръжни документации по ЗОП
Индикатор 29 (Д) Дейност 6 - Проведени процедури за избор на външни изпълнители
Индикатор 30 (Д) Дейност 6 - Сключени договори с външни изпълнители
Индикатор 31 (Д) Дейност 6 - Междинни технически доклади
Индикатор 32 (Д) Дейност 6 - Окончателен технически доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз