Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.08-0009-C0001
Номер на проект: 13-31-9
Наименование: Изграждане и внедряване на информационна система на БАБХ за обслужване и автоматизиране на процесите по обработка на вноса на животински продукти и продукти от неживотински произход.
Бенефициент: Българска агенция по безопасност на храните
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 04.04.2014
Дата на приключване: 04.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Изграждане и внедряване на информационна система на БАБХ за обслужване и автоматизиране на процесите по обработка на вноса на животински продукти и продукти от неживотински произход.
Дейности: 4. Информация и публичност В рамките на тази дейност ще се провежда популяризиране и представяне на резултатите от проекта до възможно най-широк кръг служители на администрацията на БАБХ и Агенция “Митници”, настоящите партньорите и потенциални бъдещите такива, обществеността и медиите. Тази цел ще бъде осъществена посредством: - Подготвяне на материали за медиите, които да отразяват дейността по проекта; - Подготовка и отпечатване на доклад за резултатите от проекта, който ще бъде разпространен до администрациите на централно ниво, потребителите на услуги - 50 броя; - Конференции (в началото и в края на проекта) за запознаване с постигнатите резултати от проекта и демонстрация на услугите; - Изготвяне и отпечатване на информационни материали; - Популяризиране на дейностите по проекта чрез електронни медии и Интернет.
3. Одит на проекта Одитът се извършва с цел да се провери дали декларираните разходи при изпълнение на проекта са извършени по законосъобразен и целесъобразен начин, съгласно разпоредбите на договорите, регламентите и всички актове, отнасящи се до разходването на средства. Въз основа на извършените одитни процедури се изразява независимо мнение относно достоверността във всички аспекти на същественост на финансовите отчети, изготвени в съответствие с българското счетоводно законодателство. Заключенията на регистрирания одитор след извършения независим финансов одит се отразяват в одиторски доклад. Одитът се извършва за целия проект.
2. Доставка на необходимите софтуерни лицензи и хардуер за изградената в Дейност 1 система В тази дейност ще се достави следното: - необходимите софтуерни лицензи за бази данни, за нуждите на системата от дейност 1; - сървърни системи за нуждите на изградената по дейност 1 система и базата й данни; - работни станции за работа със системата разработена по дейност 1 – 10 броя.
1. Изграждане и внедряване на информационна система за обслужване и автоматизиране на процесите по обработка на вноса на животински продукти и продукти от неживотински произход Информационната системата ще се състои от следните основни компоненти: Електронен регистър на стоките преминали проверка през пунктовете на БАБХ на българската митница, който ще съдържа всички атрибути на вноса описани в единния ветеринарен документ за внос (CVED). В рамките на тази дейност ще се анализират данните, които се събират в момента от БАБХ и се пазят на хартиен носител и ще се създаде система, която да реализира електронен регистър обслужващ тези данни в бъдеще. Това ще даде възможност за по-лесен последващ контрол и справки в тези данни. Система за управление на процеса по проверка на стоките подлежащи на проверка от БАБХ. Тази система ще дефинира пътя на обработка на стоките, необходимите атрибути и дейности свързани за тази обработка. По този начин ще се автоматизира процеса при обработка и ще се намалят грешките. Интерфейс към системите на Агенция “Митници” и на ЕК TRACES за обмен на данни за съответния внос. По този начин БАБХ ще получава автоматично информацията за съответния внос, тази информация ще се записва директно в системата на БАБХ и ще може да се попълва автоматично при нужда от системата. Това ще намали значително натовареността на служителите по отношение на попълване на документи, ще намали грешките в документацията и ще намали времето за обработка на стоките. Уеб базиран интерфейс за предоставяне на електронни услуги обслужващи и/или подпомагащи процеса по внос на стоки, за които се изисква проверка от органите на БАБХ. През този интерфейс бизнеса и гражданите ще могат да правят заявка за внос на стоки подлежащи на проверка от БАБХ и ще се предоставя възможност за електронно заплащане на услугата. В допълнение ще може да се получава обратна информация от БАБХ касаеща съответния внос, като например лабораторни резултати и/или становища на експерти, които към момента се пращат на хартиен носител. Обучение на администратори и потребители на системата. Ще се проведат съпътстващи обучения за: • работа с информационната система; • служителите, които ще поддържат системата. (администратори); Обученията ще се извършват на групи, съгласно предварително изготвени учебни програми и график.
5. Управление на проекта За постигане на целите на проекта е необходимо да бъдат извършени следните дейности: 1. Определяне на ролите, задълженията и отговорностите в екипа за управление на проекта. 2. Изготвяне на подробен график за изпълнение на дейностите. 3. Разработване на технически задания и документации за стартиране на процедури по ЗОП за избор на изпълнител по всяка от дейностите. 4. Управление на изпълнението на всяка от дейностите по проекта. 5. Изготвяне на отчети по проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 794 974 BGN
Общ бюджет: 754 291 BGN
БФП: 754 291 BGN
Общо изплатени средства: 635 666 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 754 291 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 314 046 BGN
2015 321 620 BGN
635 666 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 641 148 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 266 939 BGN
2015 273 377 BGN
540 316 BGN
В т.ч. Национално финансиране 113 144 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 47 107 BGN
2015 48 243 BGN
95 350 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Административни услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 2 (Д) По дейност 1: Работоспособен, тестван и внедрен в реална експлоатация електронен регистър на стоките преминали проверка през пунктовете на БАБХ на българската митница.
Индикатор 3 (Д) По дейност 1: Работоспособна, тествана и внедрена в реална експлоатация система за управление на процеса по проверка на стоките подлежащи на проверка от БАБХ.
Индикатор 4 (Д) По дейност 1: Работоспособен, тестван и внедрен в реална експлоатация интерфейс към системите на Агенция “Митници” и на ЕК TRACES за обмен на данни
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Работоспособен, тестван и внедрен в реална експлоатация уеб базиран интерфейс за предоставяне на електронни услуги
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Обучени администратори и потребитли за реално ползване на системата
Индикатор 7 (Д) По дейност 2: Реално ползвани софтуерни лицензи за бази данни, за нуждите на системата от дейност 1
Индикатор 8 (Д) По дейност 2: Реално ползвани сървърни системи за нуждите на изградената по дейност 1 система и базата й данни
Индикатор 9 (Д) По дейност 2: Реално ползвани работни станции за работа със системата разработена по дейност 1 – 10 броя
Индикатор 10 (Д) По дейност 3: Изготвен одитен доклад
Индикатор 11 (Д) По дейност 4: Публикувани материали за медиите, които да отразяват дейността по проекта.
Индикатор 12 (Д) По дейност 4: Изготвени и отпечатани брошури на български и английски езици, представящи резултатите от проекта.
Индикатор 13 (Д) По дейност 4: Изготвени и отпечатани плакати, представящи ОПАК и проекта.
Индикатор 14 (Д) По дейност 4: Изготвени и отпечатани доклади за резултатите от проекта
Индикатор 15 (Д) По дейност 4: Организиране на откриваща и заключителна конференции за запознаване на обществото с резултатите от проекта.
Индикатор 16 (Д) По дейност 5: Изготвен документ съдържащ списък и описващ ролите, задълженията и отговорностите в екипа за управление на проекта.
Индикатор 17 (Д) По дейност 5: Изготвен документ съдържащ подробен график за изпълнение на дейностите.
Индикатор 18 (Д) По дейност 5: Изготвени технически задания и документации за стартиране на процедури по ЗОП за избор на изпълнител по всяка от дейностите
Индикатор 19 (Д) По дейност 5: Успешно приети всички дейности по проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз