Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0126-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Техническа помощ за подготовката на инвестиционен проект за изграждане на канализация и ПСОВ на с.Хайредин
Бенефициент: Община Хайредин
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 12.05.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Хайредин
Описание
Описание на проекта: справяне с инфраструктурните проблеми в сферата на събирането и третирането на отпадъчни води, в резултат на проекта ще бъде постигнато и значително повишаване на административния капацитет на бенефициента.
Дейности: Дейност 1 Подготовка на проектното предложение След одобряването на проекта и подписването на договора, ще бъде свикана веднага среща на екипа, за да се разпределят задачите по подготовката и изпълнението на първата дейност. Ще бъде разгледан отново графика на проекта и ще бъдат заложени конкретните дати за започването и завършването на всички дейности. Индикатор за изпълнение: брой проведени срещи, а целеват стойност е 1бр
Дейност 2: Избор на консултанти за подготовката на тръжна документация Ще бъде избран екип , който да изготви тръжна документация за възлагането на прединвестиционно проучване, АПР, финансов анализ, анализ на риска, анализ на чувствителността, идейния и технически проект за изграждане на ПСОВ и канализация на с.Хайредин и попълването на самата апликационна форма за инфраструктурния проект. Поради прогнозната стойност на договора за подготовка на тръжната документация, компанията, подготвяща тръжната документация ще бъде избрана в съответствие с ПМС 55, което не предвижда процедура за избор. Индикатор за изпълнение: брой сключени договори за изработка на тръжна документация , целева стойност – 1бр.
Дейност 3: Подготовка на тръжната документация Избраните по предходната дейност консултанти ще разработят съответната тръжна документация, със съдействието на общинската администрация. Избрано е оформянето на необходимите анализи и документи в 1 пакет тръжни процедури, не само поради тематичната обособеност и свързаността между документите, а и за да се постигне по-добро качество на изработените документи и да се улесни самото изпълнение. В рамките на тази дейност ще се увеличи административния капацитет на бенефициента по отношение на подготвянето на тръжна документация, по метода трансфер на знанията, описан в т.3.4. Индикаторът за изпълнение на дейността е: брой подготвени пакети тръжна документация, а целевата стойност е 1.
Дейност 4:Провеждане на тръжна процедура и избор на изпълнител Ще бъде избрана оценителна комисия по начина предвиден в ЗОП. След обявяването на обществената поръчка чрез обява в един национален вестник и на интернет сайта на УО на ОПОС, кандидатите проявили интерес ще бъдат оценени от комисията, която ще избере най-подходящата оферта. Ще бъде сключен договор с избрания изпълнител. Индикатор за изпълнение: брой сключени договори с подизпълнители, целева стойност – 1бр.
Дейност 5:Разработване на прединвестиционното проучване, АПР и съпътстващи анализи, проектиране на ПСОВ и канализация и попълване на апликационната форма за инфраструктурния проект Тази дейност представлява същинското изпълнение на проекта. Избраните с обществена поръчка консултанти ще подготвят възложените им документи. Първо ще бъдат подготвени прединвестиционното проучване и съпътстващите анализи, а идейният, техническият и работният проект за канализационна система и ПСОВ ще бъдат разработени на базата на заключенията от тях. Общинската администрация ще предостави цялата нужна информация и ще подпомага дейността на консултантите както е необходимо. В рамките на тази дейност ще се осъществи и натрупването на нови знания и умения на общинската администрация, по метода описан в т. 3.4. От изключителна важност е придобиването на първоначални знания за експлоатацията и поддръжката на бъдещите съоръжения от страна на общинските експерти в областта на водоснабдяването и канализацията, както по време на разработване на прединвестиционното проучване, така и по време на проектирането. Индикаторът за изпълнение на тази дейност е: брой изработени документи, а целевата стойност е 9.
Дейност 6:Издаване на необходимите екологични разрешителни, съгласно ЗООС и ЗВ В дейността се включват задачи по съгласуването на изготвеното инвестиционно предложение с екологичното законодателство: ЗООС и ЗВ. 1. ЗООС изисква извършване на Преценка на необходимостта от ОВОС, за нуждите на която се разработва Доклад за характеристики на потенциалното въздействие. 2. Законът за водите налага издаването на разрешително за ползване на воден обект, поради факта, че третираните отпадни води ще се заустват в р.Огоста. За издаване на разрешителното е необходимо разработването на Доклад за ползите от дейността и вредите за околната среда. Общината планира наемането на външен консултант, който да изготви докладите по ЗООС и ЗВ, а останалите задачи по подготовката на писмените уведомления до компетентните органи и обществеността и придвижването на документацията в определените срокове ще бъде извършено от бенефициента. Прогнозната стойност на договора с консултанта не изисква провеждането на тръжна процедура по ЗОП или ПМС 55. Определените отговорни лица от страна на община Хайредин ще извършват мониторинг и контрол на дейността на изпълнителите. Индикаторът за изпълнение на тази дейност е: брой изработени доклади, а целевата стойност е 1, както и брой издадени разрешителни и преценки – 2бр.
Дейност 7:Осигуряване на публичност на проекта За да се изпълнят изискванията за информираност и публичност, ще бъдат изпълнени мерките, описани в т.3.10 на апликационната форма. Бенфициентът ще осигури публикуването на статиите в местните ежедневници, като се свърже с тях и даде необходимите интервюта. Същото важи и за мерките, предвидени за местните електронни медии. Бенефициентът ще сключи договор и за отпечатването на плакатите, които той ще залепи на подходящите места и периодично ще подменя при нужда.
Дейност 8:Мониторинг на проекта Ще бъде извършван постоянен мониторинг от страна на бенефициента върху дейността не само на изпълнителите, а и на служителите на бенефициента, участващи в изпълнението. Мониторингът ще се изразява в изискването на чернови за по-големите документи в средата от периода, определен за разработването им и в месечни (когато е необходимо и по-често) срещи с изпълнителите с цел обобщаване на напредъка. На базата на възникнала необходимост, ще бъдат провеждани и подобни вътрешни срещи (между служителите на бенефициента, замесени в изпълнението на проекта и екипа по управление на проекта). Мониторингът ще бъде извършван от Проектния мениджър, който ще докладва за прогреса по проекта и евентуални забавяния на Проектния координатор. Последният ще взема мерки за преодоляването на евентуалните забавяния. Проектният мениджър, в последствие и координатора, ще следи и за качеството на предаваните документи. В тази дейност се включват и периодичните консултаци (1 път месечно и по телефона, когато е необходимо) с партнъорската организация по техническите и административни аспекти на процеса на управление на проекта, в които бенефициентът се нуждае от допълнителна помощ. Индикатори за изпълнение на дейността са: брой проведени консултации с партньорската организация, с целева стойност 16; брой изискани чернови – по 1 за всеки голям документ (прединвестиционно проучване и АПР), т.е. общо 2; брой проведени срещи с изпълнители – 8; брой проведени вътрешни срещи – 10.
Дейност 9:Извършване на одит на проекта Малко преди приключването на проекта ще бъде извършен цялостен финансов одит от независима одитна компания. Поради прогнозната стойност на договора за одит, ЗОП и ПМС 55 не предвиждат извършването на тръжна процедура. Резултатите от одита ще бъдат предоставени на МЗ. Индикатори за изпълнение на дейността: брой сключени договори за извършване на одит – целева стойност 1бр; брой одитни доклади – целева стойност 1бр.
Дейност 10:Оценка на резултатите и окомплектоване на инфраструктурното предложение Във финалния месец от изпълнението на проекта, ще бъде направена вътрешна оценка на резултатите от проекта – изработени документи и натрупани знания и умения у служителите на община Хайредин. За да бъдат оценени резултатите по отношение на изработени документи, ще бъде използван идикаторът общ брой изработени документи, чиято целева стойност е 10, като бъдат сравнени предвидените резултати, описани в т. 3.9 и реално подготвените документи. По отношение на натрупания капацитет, ще бъде разработена анкета за служителите на бенефициента, участвали в проекта, оценяваща количеството и качеството на новопридобитите знания. Анкетата ще бъде изготвена от проектния мениджър, а резултати от нея ще бъдат предоставени на Проектния координатор и кмета на общ. Хайредин. Индикаторът за изпълнение за подобрения капацитет е брой служители отбелязали в анкетата, че са придобили нови умения и знания, а целевата стойност е 3. Паралелно с това ще бъде извършено и окомплектоването на инфраструктурното предложение с финални ревизии по апликационната форма. Последният индикатор за цялостното изпълнение на проекта ще бъде свързан именно с наличието на окомплектовано инфраструктурно предложение, а целевата стойност е 1. Общината ще започне и действия, подпомагащи изпълнението на инфраструктурния проект, като например промяна статута на земята, определена за строеж и др.
Партньори
Партньори:
ОБЩИНА КРИВОДОЛ
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 435 412 BGN
Общ бюджет: 327 512 BGN
БФП: 327 512 BGN
Общо изплатени средства: 327 512 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 327 512 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 171 182 BGN
2011 156 330 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
327 512 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 262 009 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 136 946 BGN
2011 125 064 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
262 009 BGN
В т.ч. Национално финансиране 65 502 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 34 236 BGN
2011 31 266 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
65 502 BGN
Финансиране от бенефициента 320 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз