Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.13-0428-C0001
Номер на проект: ESF-1113-01-01027
Наименование: "Високо квалифицирана заетост за младите"
Бенефициент: "УАЙЗЪР" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 09.09.2013
Начална дата: 26.03.2014
Дата на приключване: 01.11.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на икономическа активност и интеграция на уязвими групи на пазара на труда, чрез осигуряване на подкрепа на работодателите за инвестиционни разходи и разходите за труд.
Дейности: 1. Подбор на регистрирани безработни младежи на възраст до 29 г.и включването им в обучение Подборът ще стартира с договаряне на ред и начина на координация и насочване на лицата от целевата група от ДРСЗ София към ВО. Предвижва се през първите 3 месеца от проекта да се извърши първична селекция на кандидатите на ниво ДРСЗ София, след което подходящи кандидати ще бъдат насочвани към Уайзър ЕООД. Подборът ще бъде извършван за заемане на следните видове длъжности:  Маркетинг Мениджър – 2 бр.;  Мениджър Ключови Клиенти – 3 бр.;  Мениджър Продажби – 1 бр.;  Мениджър Бизнес Развитие – 1 бр.; От своя страна, Уайзър ЕООД ще извършва подобр на база документи за образование, квалификация и опит, а след това кандидатите ще преминават през етап на индивидуално събеседване. Целият процес на подобр ще бъде проведен в дух на прозрачност и спазване принципа на равните възможности. През 4-ти месец от проекта, одобрените лица ще получат покана за включване в обучение по ключова компетентност № 5 Умение за учене. За дейността по обучение, ще бъде избран изпълнител по реда на ПМС 69/2013. В съответствие с действащото българско законодателство, след завършването на дейностите по професионална квалификация на участниците ще бъдат издадени съответни документи (удостоверение, свидетелство, диплома и пр.), удостоверяващи придобитата професия, част от професия или специалност съгласно чл.38, ал.2 и ал.3 от ЗПОО.
4. Управление, реализиране и популяризиране на проекта. Основна задача на екипа е да осигури коректното изпълнение на предвидените дейности, постигането на целите на проекта и отчитането пред Договарящия орган. Съобразно план-графика на проекта ще се провеждат периодични съвещания за отразяване на напредъка и при необходимост предприемане на мерки за коригиране на отклоненията. Всички предвидени дейности, произтичащи от договора с ДО ще се изпълняват коректно и в предвидените срокове. Счетоводителят ще води редовна и прецизна финансова-счетоводна отчетност за изпълнение на проекта. Всички доклади и действия по проекта ще са съобразени и стриктно ще се придържат към договора за безвъзмездна помощ. При настъпване на промени на банкови сметки, адреси и телефони ще се извършва писмено уведомление на Договарящия орган. Пълната документация по проекта ще се съхранява от " Уайзър” ЕООД в указания срок след балансовото плащане. Всички документи ще бъдат налични и предоставяни за проверка от Договарящия орган или одиторски органи на Европейския съюз. Ще бъдат изготвени технически и финансови отчети, отговарящи на образците към договора при подаване на заявка за междинно и окончателно плащане по проекта. Всеки етап от изпълнението на проекта ще бъде контролиран от членовете на екипа на проекта, които са отговорни за навременното изпълнение на всички дейности. От провежданите ежемесечни работни среши на екипа ще бъдат изготвяни протоколи, в които ще бъде отразен напредъка по проекта, срещани трудности и възможните решения за преодоляването им, ще се разпределят задачи и планират предстоящи дейности. Срещите ще бъдат своеобразен инструмент за контрол, мониторинг и проследяване на коректното изпълнение на заложените в проекта дейности. След сформирането на екипа по проекта, ще бъде изготвен и представен на ДО график на тръжните процедури за всички предвидени договори с изпълнители, независимо то тяхната стойност. Екипът за организация и реализиране на проектните дейности ще бъде ангажиран да прилага и подходящи мерки за информиране и публичност, съгласно правилата на Регламент (ЕК) № 1828/2006 на Европейската комисия от 8 декември 2006 г. относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие. Ще бъде съответно избран изпълнител на тази дейност, съгласно ПМС № 69/11.03.2013 г. Предвидени те методи за изпълнение на дейността, описани по-долу във формуляра (т. 5.2.2).
2. Осигуряване на заетост за успешно завършилите обучението лица Съгласно Насоките за кандидатстване по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-1.1.13„Ново работно място” се предвижда след приключване на обучението, успешно завършилите лица да бъдат наети на трудово правоотношение в Уайзър ЕООД. За периодът на реализация на проекта ще бъдат предоставени на наетите лица средства в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година, както в бюджета са предвидени суми и за дължимите от работодателя осигурителни плащания, към които се отнася разкритото работно място за период. Подсигуряването на заетост за периода на изпълнение от 12 месеца по настоящия проект ще даде шанс на безработни младежи да получат социална закрила и социално включване, възможност за заработване на доходи и получаване на осигурителни права. Чрез изпълнение на дейността, ще се даде възможност на младите хора да натрупат достатъчно практически опит, да придобият и/или развият личностни и професионални умения, които ще спомогнат подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост и повишаване на производителността.
3. Оборудване и обзавеждане на новоразкрити работни места за целевата група. Дейността се планира да бъде извършена през първите месеци от реализацията на проекта, докато тече подобра на лицата от целвата група и техните обучения и ще бъде възложени на изпълнител, съгласно ПМС №69/11.03.2013 г. За целите на проекта и обезпечаване на работните места на лицата от целевата група, проектът предвижда закупуване и доставка на следното оборудване и обзавеждане:  Преносим компютър – 7 бр.;  Мултифункционално устройство – 3 бр.;  Офис бюро – 7 бр.;  Офис шкаф – 7 бр.  Офис стол – 7 бр.;  Стационарен телефон – 7 бр. Подобробното описание на планираното оборудване и обзавеждане е описано в Приложение Б4 от бюджета. Съгласно изискванията, Уайзър ЕООД се ангажира да запази предназначението на оборудването за срок от минимум 5 години след приключване на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 110 795 BGN
Общ бюджет: 104 932 BGN
БФП: 104 932 BGN
Общо изплатени средства: 88 235 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 104 932 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 22 159 BGN
2015 66 076 BGN
88 235 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 89 193 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 18 835 BGN
2015 56 164 BGN
75 000 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 740 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 324 BGN
2015 9 911 BGN
13 235 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 3 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз